Kritiky.cz > Knihovnička > Sara Wickhamová: Co je pro mě dobré. Rozhodování v době těhotenství a porodu

Sara Wickhamová: Co je pro mě dobré. Rozhodování v době těhotenství a porodu

IMG 20221208 114143
IMG 20221208 114143
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malá kni­ha, až do kabel­ky, dá se říci. Ale vel­ká svým obsa­hem. Najděte v ní svou porod­ní asi­s­tent­ku, kte­rá vám nejen odpo­ví na čas­té dota­zy, ale také se vynasna­ží nau­čit vás kri­tic­ky mys­let, zva­žo­vat a umír­ňo­vat rizi­ka, kte­rá s sebou těho­ten­ství nese.

A smut­ným fak­tem je, že mno­há rizi­ka jsou zve­li­čo­vá­na. Zdá se vám to zvláš­tě v dneš­ní době při­ta­že­né za vla­sy? No, mne se také zdá­lo, ale vez­mě­me v potaz, že autor­ka je brit­skou porod­ní asi­s­tent­kou, kte­rá se zasa­zu­je o růz­né nové úlev­né meto­dy pro rodič­ky i porod­ní per­so­nál. Snaží se vést porod tam, kam pat­ří; k při­ro­ze­né­mu pro­ce­su, na kte­rý žena potře­bu­je pře­de­vším klid.

Takže o samot­ném poro­du, zása­zích a o tom, kdy je pova­žo­vat za dob­ré a kdy zby­teč­né se tu dočte­te mno­ho.

Ale vrať­me se k těho­ten­ství. Včasná dia­gnos­ti­ka pro­blé­mů je vel­ká výho­da, ale nese s sebou také sil­ný stres ze všech těch nad­měr­ných dia­gnos­tik, což je nako­nec pro­blém, kte­rý postup­ně pro­růs­tá do všech oblas­tí lékař­ství a pat­řím také k těm, kte­rým se nabí­zí otáz­ka, jest­li to všech­no nao­pak nezvy­šu­je rizi­ko nemo­cí ze stre­su? Žít neu­stá­le v hrůze z hle­dá­ní  nemo­cí, kte­ré se pro­pa­gu­jí způ­so­bem, z něhož je zřej­mé, že na kaž­dé­ho čeka­jí?

Je dob­ře, že prá­vě ten­to stres někdo pojme­no­vá­vá a sní­má tak rizi­ko z úzkost­ných budou­cích mami­nek. Navíc, se svým těho­ten­stvím jsme chtě nechtě vždy samy. Dobří rád­ci z oko­lí radí čas­to spí­še tak, aby se sami vyhnu­li pro­blé­mům s vámi.

IMG 20221208 114132

Přehlcenost infor­ma­ce: Už nechcííí!

Ach, pokud se tak­to cítí­te, sáh­ně­te po této kni­ze. Dozvíte se pros­tý základ, kte­rý sta­čí. Dozvíte se, kde už se roz­tá­čí spi­rá­la pře­hl­ce­nos­ti a kul­tu rizi­ka.

A dosta­ne­te i uži­teč­ný návod, jak ale­spoň v této době hod­no­tit infor­ma­ce. Odkud pochá­zí, kdo je pouš­tí do svě­ta, kdo z nich má pro­spěch… to vše jsou uka­za­te­le, nad kte­rý­mi je dob­ré se zamys­let napros­to vždy. A nejen u těho­ten­ství.

Kniha čas­to při­ná­ší otáz­ky, na kte­ré si mamin­ka odpo­ví sama.

Přináší pří­kla­dy z pra­xe, situ­a­ce, názo­ry, koneč­ná roz­hod­nu­tí kon­krét­ních mami­nek.

A také dává nahléd­nout do autor­či­na blo­gu, kte­rý vede.

A bude to na vás,… pro­to­že to vaše těho­ten­ství bude jen ve vaší režii.

Její kni­hu může­te vní­mat jako jem­né pod­su­nu­tí infor­ma­cí a úhlů pohle­du (i uče­ní se jiné­mu úhlu pohle­du), kte­rý může v tom vlast­ně vel­mi osa­mo­ce­ném čase těho­ten­ství, pomo­ci.

O autor­ce: Sara Wickhamová je porod­ní asi­s­tent­ka, uči­tel­ka, spi­so­va­tel­ka a nezá­vis­lá bada­tel­ka, kte­rá svůj čas dělí mezi psa­ní, onli­ne kur­zy, semi­ná­ře, pora­den­ství a vytvá­ře­ní pomů­cek pro porod­ní asi­s­tent­ky a prů­vod­ky­ně naro­ze­ním. Žila a pra­co­va­la na Novém Zélandu, ve Velké Británii i USA, byla redak­tor­kou odbor­ných časo­pi­sů a před­ná­še­la v pět­a­dva­ce­ti zemích svě­ta.  Její záměr je inspi­ro­vat a při­ná­šet osvě­tu porod­ním asi­s­tentkám, dulám, ženám a rodi­nám.

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Alferia, https://www.alferia.cz/co-je-pro-me-dobre-sara-wickhamova/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let4. listopadu 2019 Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let Dnešní děti hůře mluví, některé vůbec. Rodiče s dětmi tolik nekomunikují, jak tomu bylo dříve. Více se využívá technika, a na knihy, čtení a povídání nezbývá tolik času. Tyto děti plní […] Posted in Recenze knih
  • Parfém: Příběh vraha13. prosince 2006 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Manderlay7. prosince 2005 Manderlay Poté, co Grace utekla i se svým mafiánským otcem a jeho početným doprovodem z vystříleného Dogville a vydala se do pouští kdesi v Alabamě, narazila na vesnici Manderlay. K názvům […] Posted in Filmové recenze
  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá5. února 2016 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […] Posted in Domácí rady
  • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
  • Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já16. září 2020 Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já Známý herec David Suchet, který si získal oblibu televizních diváků jako puntičkářský detektiv Hercuile Poirot napsal ve spolupráci s novinářem Goeffreym Wansellem knihu Poirot a […] Posted in Recenze knih
  • Někdo to rád zahalené12. dubna 2024 Někdo to rád zahalené Francouzská satira, která si dává ke snídani Muslimy a celé jejich náboženství s kulturou, ale když si dělají prdel sami ze sebe Muslimové, tak je vše v pořádku. Film má velmi zajímavý […] Posted in Krátké recenze
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI Při obsazování mladých obyvatel sirotčince slečny Peregrinové šel Burton proti očekávání. Susie Figgisová, která řídí obsazování herců, dlouhodobá Burtonova spolupracovnice, poznamenává: […] Posted in Speciály
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63931 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72010 KB. | 22.04.2024 - 09:26:04