Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vedlejší účinky | Side Effects [80%]

Vedlejší účinky | Side Effects [80%]

rp side effects image09.jpg
rp side effects image09.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Steven Soderbergh pat­ří mezi těch pár fil­ma­řů, kte­ří si v sou­čas­ném Hollywoodu udě­la­li dosta­teč­ně vel­ké jmé­no na to, aby zís­ka­li pení­ze na film o čem­ko­liv s kým­ko­liv. Ani u něj to není sto­pro­cent­ní, o čemž svěd­čí Dannyho par­ťá­ci 2 nebo tře­ba nedáv­ná Dívka na přá­ní. Po expe­ri­men­tech se práv před dvě­ma lety vrá­til do popře­dí Nákazou, akč­ňá­kem Zkrat a loni vele­ú­spěš­ným sním­kem Bez kalhot. Tentokrát si ovšem kalho­ty muž­ská část ansám­blu pone­chá. Ve svém dal­ším fil­mu se roz­ho­dl vol­ně navá­zat na lát­ku, kte­rou roze­bí­ral prá­vě v Nákaze.  Otázkou zůstá­vá jen jed­no, posa­dí nás opět Soderbergh atmos­fe­ric­kým dra­ma­tem? 

Emily trpí psy­chic­ký­mi pro­blémy. Po čtyřroč­ním obdo­bí, co byl její man­žel ve věze­ní a ona muse­la sle­do­vat jak veš­ke­ré nastřá­da­né finan­ce a spo­lu s nimi i jejý vysně­ný život mizí v prach. Nyní se však dostá­vá zpět na svo­bo­du a ona se může poku­sit opět s ním žít napl­no svůj život. Návrat do spo­leč­nos­ti ale nebu­de zrov­na jed­no­du­chý ani s man­že­lem po boku. Poté, co se navíc Emily poku­sí o sebe­vraž­du v důsled­ku psy­chic­kých pro­blé­mů a depre­sí, je umís­tě­na do péče psy­chi­at­ra Johna Bankse. Ten ji po něko­li­ka pro­blé­mech s ved­lej­ší­mi účin­ky umís­tí do expe­ri­men­tál­ní­ho pro­gra­mu, kde bude léče­na novou alter­na­ti­vou mezi léky na depre­se. Jak se ale brzy uka­zu­je, ani ten­to lék není bez ved­lej­ších účin­ků a zdra­vot­ní stav Emily se nezlep­šu­je, nao­pak. Místo méně závaž­ných pro­blé­mů vyvstá­va­jí nové, dale­ko zásad­něj­ší... 
Soderbergh se oprav­du vyšvi­hl opět do pozi­ce, kdy o něm není rad­no pochy­bo­vat. s Nákazou se sice úpl­ně všem do chu­ti netre­fil, nicmé­ně kva­li­ty sním­ku nemo­hou upřít ani jeho odpůr­ci. Kvalitní tem­po, dob­rá dyna­mi­ka a nepo­chyb­ný režij­ní cit, to byly jeho před­nos­ti před lety, a jak je vidět, má je pořád. Vedlejší účin­ky totiž ačko­liv lehce matou tělem, jsou ukáz­ko­vým pří­kla­dem bez­chyb­ně zvlád­nu­té režij­ní prá­ce, kte­rá doká­že vdech­nout pre­ciz­ní atmo­sfé­ru i scé­ná­ři, kte­rý není ani zda­le­ka bez­chyb­ný. Všechno ostat­ní tu totiž fun­gu­je téměř na výbor­nou. 
„Soderbergh se uká­zal opět jako napros­tá 
režij­ní jis­to­ta a před­ve­dl pře­kva­pivě kom­plex­ní dílo.“
A to jak co se týče herec­ké­ho kon­cer­tu, kte­rý jen mož­ná lehce naru­šu­je poně­kud neo­te­sa­ný Channing Tatum (a ne teď ze mě nemlu­ví aver­ze vůči němu, v 21 Jump Street byl parád­ní), nicmé­ně zby­tek ansám­blu před­vá­dí parád­ní výko­ny a pře­de­vším hlav­ní dvo­ji­ci Law x Mara je jen radost sle­do­vat. Nahrává tomu dyna­mi­ka scé­ná­ře, kte­rý se pro­gre­siv­ně posu­nu­je od osob­ní­ho dra­ma­tu mís­ty až k lékař­ské­mu thrille­ru. Lépe pod­chy­ce­ná gra­da­ce atmo­sfé­ry tu už dlou­ho neby­la. Navíc, co se týče hudeb­ní­ho dopro­vo­du, podob­ně jako doká­zal u Nákazy Cliff Martinez dopo­vat agre­siv­ní tem­po do žil, zde Thomas Newman svý mís­ty až mini­ma­lis­tic­kým soun­d­trac­kem ješ­tě dokres­lu­je tís­ni­vou dra­ma­tic­kou atmo­sfé­ru a dotvá­ří tak obraz půso­bi­vé­ho a str­hu­jí­cí­ho díla, kte­ré vám nedá spát. Škoda jen, že tuto ilu­zi tro­chu kazí závěr, kte­rý je mož­ná pro svůj obraz až moc chyt­rý a půso­bí tro­chu nepo­měr­ně k pře­de­šlé hodi­ně a čtvrt. 
Ať už ale o sním­ku řek­nu co chci, upřít mu nelze jed­na věc. Jako člo­věk, kte­ré­ho ten­to počin nechá­val napros­to chlad­ným, až do nedáv­né pro­jek­ce Nákazy, jsem byl strh­nut. Soderbergh se uká­zal opět jako napros­tá režij­ní jis­to­ta a před­ve­dl pře­kva­pi­vě kom­plex­ní dílo, kte­ré­mu ve výsled­ném hod­no­ce­ní ani pří­liš neu­blí­ží zásad­něj­ší chy­by a tro­chu při­ta­že­ný závěr. Audiovizuální špič­ka, kte­rou jen pod­po­ří herec­ké výko­ny a drá­sa­vě osob­ní pocit z fil­mu. To je něco, co se bohu­žel v sou­čas­né době zase tak čas­to nevi­dí. Jsem pro­to rád, že si to s kon­cem kari­é­ry ten­to tvůr­ce hod­ně rych­le roz­mys­lel. Pokud tedy máte nála­du na chyt­rý a pod­ma­ni­vý sní­mek o tem­né stra­ně lékař­ské pra­xe, smě­le do toho. Ty nece­lé dvě hodi­ny za to oprav­du sto­jí. 

Trápí vás depre­se? Psychické pro­blémy? Na práš­ky s vámi. Ano, žije­me v době spolkni-prášek.  Soderbergh si je toho moc dob­ře vědom a tak při­chá­zí s dal­ším režij­ním poči­nem, kte­rý se na zdra­ví a zdra­vot­nic­ký prů­my­sl dívá tro­chu jiným pohle­dem, než jeho nedáv­ná Nákaza. A výsle­dek? Překvapivě sil­né osob­ní dra­ma, kte­ré se pře­lé­vá do zdra­vot­nic­ké­ho thrille­ru, kte­rý vám mís­ty až při­ne­se mráz v zádech. Působivá atmo­sfé­ra, doko­na­lá vizu­ál­ní strán­ka, sil­né herec­ké výko­ny a pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod. Vedlejší účin­ky jsou tak ukáz­kou skvě­lé­ho sním­ku, kte­ré­mu nedo­ká­že pod­lo­mit nohy i poně­kud nad­sa­ze­né finá­le.  

Léky
Deprese
Drama
Vedlejší účin­ky

Postup:

Otevřít ústa, spolk­nout a zapít. 

Vedlejší účin­ky
(Side Effects, Vedľajšie účin­ky)
Fantasy / Horor / Akční | USA / Německo, 2013, 87 min (Director’s cut: 98 min)

Režie: Steven Soderbergh
Scénář: Scott Z. Burns
Kamera: Steven Soderbergh
Hudba: Thomas Newman
Hrají: Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, Vinessa Shaw, David Costabile, Peter Friedman, Mamie Gummer, Polly Draper, Andrea Bogart, Kenneth Simmons, Brian Distance, Ashlie Atkinson, Ann Dowd, Sheila Tapia

http://www.csfd.cz/film/310096-vedlejsi-ucinky/
http://www.imdb.com/title/tt2053463/


Podívejte se na hodnocení Vedlejší účinky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hrady z písku10. června 2018 Hrady z písku „Ten pocit nikdy nevyprchal, dokonce ani ve chvíli, kdy zemřel. Proto nikoho nepřekvapilo víc než mě samotnou, že se má dlaň tak dobře hodí i do dlaně cizí.“ (str. 212) Svět po válce. […] Posted in Recenze knih
  • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Vdáš se, a basta! - Because I Said So20. dubna 2007 Vdáš se, a basta! - Because I Said So // // Diane Keaton jako matka neustále zasahující do soukromého života své dcery Mandy Moore, která má trable s […] Posted in Recenze
  • Naughty Dog po The Last of Us Part II možná chystá fantasy...20. ledna 2021 Naughty Dog po The Last of Us Part II možná chystá fantasy... Naughty Dog po The Last of Us Part II možná chystá fantasy hru. Napovídat by tomu mohli nově zveřejněné koncepty na ArtStation, které na stránce pod názvem Ženy severu zveřejnil Hyoung Nam […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI No, hodně věcí mě v této epizodě zarazilo, hlavně ze začátku, scénář ne vždy šlapal úplně bez zakopávání, kánon nezůstal neporušen, ale celkové pocity mám z finále pozitivní. Obi-Wan vs. […] Posted in Filmové recenze
  • Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!22. srpna 2019 Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem! Jestli si myslíte, že jde o nějaké čuňačinky, tak to ani omylem. A nebo vlastně jo, vaším omylem! Projekt Úsvit už je celkem dost slouho na papíře a docela dlouho měl být minisérií. A […] Posted in Články, Filmové tipy
  • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […] Posted in Recenze knih
  • Před úsvitem5. října 2005 Před úsvitem Nepleťte si název s Rodriguezovým Od soumraku do úsvitu. I tady sice obojí figuruje v názvu, ale úsvit figuruje v názvu dílu prvního a soumrak dílu druhého. A taky nejde o horor, ale o […] Posted in Filmové recenze
  • 142129. listopadu 2005 Peter Jacksons King Kong - hra Jde vlastně o dvě hry v jedné - budete totiž ovládat jak hlavního lidského hrdinu Jacka Driscolla ve first-person akci, tak veleopa při third-person pohledu kamery. Zatímco Jack a jeho dva […] Posted in Novinky ze světa her

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25993 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72069 KB. | 25.04.2024 - 09:31:06