Kritiky.cz > Speciály > Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas

Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas

Photo © 1994 Paramount Pictures
Photo © 1994 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Naked Gun 33 1⁄3: The Final Insult je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1994, tře­tí a posled­ní díl fil­mo­vé série Bláznivá stře­la, kte­rá vznik­la na moti­vy tele­viz­ní­ho seri­á­lu Policejní koman­do.

„33 1⁄3“ v názvu je odkaz na počet otá­ček za minu­tu, při kte­rých hra­jí dlou­ho­hra­jí­cí gra­mo­fo­no­vé des­ky (LP). Film se měl původ­ně jme­no­vat The Naked Gun 33 1⁄3: Just for the Record, ale byl změ­něn poté, co stu­dio usou­di­lo, že by divá­ci ten­to vtip nepo­cho­pi­li. Podle někte­rých vánoč­ních videou­ká­zek z roku 1993 se měl také jme­no­vat pros­tě The Naked Gun 3: The Final Insult.

Leslie Nielsen se vra­cí jako poru­čík Frank Drebin (jeho původ­ní posta­va z Policejní jed­not­ky!), spo­lu s Priscillou Presleyovou jako Jane Spencer Drebinovou, O. J. Simpsonem jako stráž­ní­kem Nordbergem a Georgem Kennedym jako kapi­tá­nem Edem Hockenem. Nováčci v seri­á­lu Fred Ward, Anna Nicole Smith a Kathleen Freemanová se podí­le­jí na roli ban­dy aten­tát­ní­ků, kte­ří se chys­ta­jí vyho­dit do povět­ří slav­nost­ní pře­dá­vá­ní cen Akademie. Raye Birk si zopa­ku­je svou roli zlot­ři­lé­ho Pahpshmira z fil­mu Bláznivá stře­la.

Děj

Frank Drebin ode­šel z poli­cej­ní­ho oddě­le­ní a žije zdán­li­vě šťast­ný život se svou ženou Jane Spencer Drebinovou. Pod povr­chem je však Frank nena­pl­ně­ný půso­be­ním v domác­nos­ti a s Jane navště­vu­jí man­žel­skou porad­nu. Šest měsí­ců po Frankově odcho­du do důcho­du ho navští­ví Ed Hocken a Nordberg, kte­ří Franka požá­da­jí o pomoc při vyšet­řo­vá­ní. Policejní koman­do se dozvě­dě­lo, že nechval­ně pro­slu­lý aten­tát­ník Rocco Dillon, kte­rý je v sou­čas­né době ve věze­ní, byl najat tero­ris­ty (poz­dě­ji se uká­že, že jde o Pahpshmira, kte­rý v prv­ním fil­mu najal Vincenta Ludwiga), aby pro­ve­dl vel­ký bom­bo­vý útok na Spojené stá­ty. Frank si z vyšet­řo­vá­ní před lety vzpo­me­ne na Roccovu pří­tel­ky­ni Tanyu Petersovou a sou­hla­sí, že Edovi a Nordbergovi pomů­že tím, že navští­ví kli­ni­ku, kde Petersová pra­cu­je.

Frank v přestro­je­ní navští­ví kli­ni­ku a napí­še Petersové adre­su na kapes­ník, ale ztra­tí ho dřív, než ho stih­ne pře­dat Edovi, a omy­lem skon­čí jako opa­ko­va­ný dár­ce sper­ma­tu. Jane při­jde domů k vyčer­pa­né­mu Frankovi a obvi­ní ho, že opět dělá poli­cej­ní prá­ci. Frank lže a pří­sa­há, že má poměr, ale Jane mu nevě­ří a odstě­hu­je se z jejich domu. Frank už nemá co ztra­tit, a tak se dob­ro­vol­ně vydá do věze­ní v přestro­je­ní, aby se spřá­te­lil s Dillonem a zjis­til podrob­nos­ti o bom­bo­vém úto­ku. Frank je ve věze­ní umís­těn do Roccovy cely a při­jme jmé­no Nick „The Slasher“ McGuirk. Získá si Roccovu důvě­ru poté, co ochrá­ní jejich plán útě­ku před dozor­cem a způ­so­bí vzpou­ru. Rocco a Frank ute­čou tune­lem z cely a ven­ku je vyzved­ne Roccova mat­ka Muriel. V Roccově úkry­tu se Frank pokou­ší z Rocca a jeho mat­ky dostat infor­ma­ce o bom­bo­vém úto­ku, ale ti jsou k němu nedů­vě­ři­ví a odmí­ta­jí mu sdě­lit podrob­nos­ti.

Mezitím jsou Jane a její pří­tel­ky­ně Louise na spo­leč­ném výle­tě, když Jane obje­ví kapes­ník s Petersovou adre­sou. V pře­svěd­če­ní, že Frank mlu­vil o afé­ře prav­du, se Jane roz­hod­ne jet přes celou zemi na adre­su, aby Franka našla. Když dora­zí na mís­to, ote­vře jí Frank a musí ji rych­le krýt; pře­svěd­čí Dillonovy, že Jane je náhod­ná cizin­ka, ale že by ji měli nechat naži­vu jako rukojmí. Pak Rocco Frankovi koneč­ně pro­zra­dí svůj plán: bom­ba má být odpá­le­na na pře­dá­vá­ní Oscarů, při­čemž bom­ba má být ukry­ta v obál­ce s vítě­zem kate­go­rie Nejlepší film a má se spus­tit, když se kar­ta vytáh­ne.

Na pře­dá­vá­ní cen Frank uvěz­ní Muriel v autě a spo­lu s Jane se vplí­ží na pře­hlíd­ku, aby hle­da­li bom­bu. Frank a Jane se oddě­lí a začnou bom­bu horeč­ně hle­dat, při­čemž Frank během pře­hlíd­ky způ­so­bí na jeviš­ti svůj obvyk­lý cha­os. Při hle­dá­ní bom­by v záku­li­sí se Frank setká s Petersem. Ta se pokou­ší Franka svést, aby odved­la jeho pozor­nost od hle­dá­ní bom­by. Když se svlé­ká, její stín na stě­ně odha­lí, že má vel­ký penis, což Frankovi způ­so­bí žalu­deč­ní nevol­nost a nako­nec se vyzvra­cí do tuby orchest­ru. Bombu se jim nepo­da­ří najít dří­ve, než má být vyhlá­šen vítěz nej­lep­ší­ho fil­mu. Frank vtrh­ne na pódi­um a neob­rat­ně se sna­ží zabrá­nit odpá­le­ní bom­by, ale skon­čí v pato­vé situ­a­ci s Roccem. Frankovi se poda­ří sho­dit elek­tro­nic­kou cedu­li, kte­rá Muriel vyřa­dí. Zoufalý Rocco se roz­hod­ne odpá­lit bom­bu, aby mohl násle­do­vat svou mat­ku, ale Frankovi se poda­ří kata­pul­to­vat Rocca i s bom­bou mimo jeviš­tě na ocho­zy nad ním. Frank zachy­tí Rocca gumo­vým lanem a s vyta­že­nou bom­bou ho pro­ho­dí stře­chou aré­ny. Rocco nara­zí do Pahpshmirovy sou­kro­mé heli­kop­té­ry, kte­rá se vzná­ší nad ním, a bom­ba explo­du­je, čímž oba zabi­je. Frank a Jane si zno­vu potvr­dí lás­ku za potles­ku divá­ků při pře­dá­vá­ní cen a divá­ků po celém svě­tě.

O devět měsí­ců poz­dě­ji spě­cha­jí Frank a Nordberg do porod­ni­ce, aby byli svěd­ky naro­ze­ní Frankova dítě­te, ale vběh­nou na špat­ný porod­ní sál. Když vidí, že dítě je čer­né, Frank se domní­vá, že za to může Nordberg, a rozzlo­be­ně ho pro­ná­sle­du­je. Hned poté, co ode­jdou, vyjde z jiné­ho nemoc­nič­ní­ho poko­je Ed s Jane, kte­rá drží jejich sku­teč­né dítě.

Produkce

Jedná se o jedi­ný film ze série, kte­rý reží­ro­val Peter Segal, niko­liv David Zucker, kte­rý mís­to toho zís­kal záslu­hy za napsá­ní scé­ná­ře. Podobně jako u před­cho­zí­ho dílu série nena­psa­li Jim Abrahams a Jerry Zucker scé­nář k fil­mu, ale oba se vrá­ti­li jako výkon­ní pro­du­cen­ti a zís­ka­li titul sce­náris­ty díky své­mu podí­lu na Policejní jed­not­ce! a prv­ním fil­mu.

Několik scén bylo plá­no­vá­no pro před­cho­zí fil­my, ale byly vystři­že­ny. Úvodní sek­ven­ce byla plá­no­vá­na pro prv­ní film. Scéna, ve kte­ré se Frank a Jane berou a poté odjíž­dě­jí s Nordbergem na kor­bě auta, byla nato­če­na pro dru­hý film. Ve dru­hém fil­mu je říze­né auto elek­tro­mo­bil, kte­rý se obje­vil ve dru­hém fil­mu.

V úvod­ní scé­ně na nádra­ží hra­je ženu s kočár­kem, kte­ré pomá­há Frank Drebin, Susan Breslau, sest­ra Jerryho a Davida Zuckerových.

Snová sek­ven­ce paro­du­je pře­střel­ku na nádra­ží z fil­mu Nedotknutelní z roku 1987, kte­rá je sama o sobě poctou mon­tá­ži „Oděských scho­dů“ ve slav­ném němém fil­mu Sergeje Ejzenštejna Křižník Potěmkin z roku 1925.

Režisér Peter Segal si kro­mě role pro­du­cen­ta fil­mu Sawdust and Mildew zahrál ve fil­mu také něko­lik men­ších rolí (vět­ši­nou v dabin­gu):

  • Hlas sebe­vra­žed­né­ho aten­tát­ní­ka v paro­dii na film Nedotknutelní (1987) na začát­ku fil­mu.
  • Hlas DJ K.S.A.D.
  • Redigovaný ADR výkřik věz­ně, kte­rý utí­ká z věze­ní pomo­cí sko­ku o tyči.
  • Skutečný Phil Donahue, než ho Frank omrá­čí a zaujme jeho mís­to.
  • Hlas muže kři­čí­cí­ho „Zastav ty scho­dy, Joey!“ při pře­dá­vá­ní Oscarů.

Recepce

Box office

Film vydě­lal přes 51 mili­o­nů dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 81 mili­o­nů dola­rů v zahra­ni­čí, cel­kem 132 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vě. Jednalo by se však o nejmé­ně výdě­leč­ný film série Bláznivá stře­la. Přesto se 33 1⁄3 poda­ři­lo během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du zís­kat prv­ní mís­to v ame­ric­kých poklad­nách (to se poda­ři­lo i ostat­ním Bláznivý stře­lám).

Kritické ohlasy

Naked Gun 33 1⁄3: Poslední uráž­ka zís­kal od kri­ti­ků smí­še­né hod­no­ce­ní. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si film drží 56% hod­no­ce­ní na zákla­dě 36 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,6/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film prů­měr­né hod­no­ce­ní 5,6/10. Shoda kri­ti­ků na webu zní: „Bláznivá stře­la 33 a 1/3: Poslední tra­pas si nemů­že pomo­ci, ale díky spo­leh­li­vě solid­ní­mu výko­nu Leslieho Nielsena je spo­ra­dic­ky vtip­ná, ale i tak je to opro­ti ori­gi­ná­lu str­mý sešup dolů.“ Na strán­kách se obje­vi­lo i hod­no­ce­ní, kte­ré se týka­lo fil­mu Bláznivá stře­la 33 a 1/3: Poslední tra­pas. Na ser­ve­ru Metacritic má na zákla­dě recen­zí od 21 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 63 bodů, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci oslo­ve­ní v prů­zku­mu CinemaScore dali fil­mu znám­ku „B “ na stup­ni­ci od A do F.

Peter Rainer z Los Angeles Times pochvá­lil úvod­ní sek­ven­ci, kte­rá paro­do­va­la Nedotknutelné, a vyvr­cho­le­ní při pře­dá­vá­ní Oscarů, ale pro­střed­ní část se mu zdá­la nezá­živ­ná a cel­ko­vě měl film pří­liš málo děje a pří­liš spo­lé­hal na kome­dii bez roman­tic­kých a akč­ních prv­ků před­cho­zích fil­mů. Jiní měli pocit, že humor byl sla­bý a pří­liš podob­ný tomu z před­cho­zích fil­mů. Roger Ebert z dení­ku Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu tři hvěz­dič­ky ze čtyř, což je stej­né hod­no­ce­ní, jaké dal fil­mu Bláznivá stře­la 2.

Film zís­kal dvě Zlaté mali­ny: Simpsona a nej­hor­ší novou hvězdu Annu Nicole Smithovou.

Obrázek pou­ži­tý na pro­pa­gač­ním pla­ká­tu k fil­mu paro­du­je slav­nou por­trét­ní foto­gra­fii Annie Leibovitz, kte­rá se obje­vi­la na obál­ce časo­pi­su Vanity Fair v srpnu 1991. Původní foto­gra­fie zob­ra­zo­va­la těhot­nou nahou Demi Moore a paro­do­va­ná foto­gra­fie zob­ra­zo­va­la Leslieho Nielsena v podob­né póze. Leibovitzová zaža­lo­va­la spo­leč­nost Paramount za poru­še­ní autor­ských práv; dru­hý soud­ní obvod pova­žo­val toto pou­ži­tí za chrá­ně­né v rám­ci spra­ved­li­vé­ho pou­ži­tí kvů­li jeho trans­for­mač­ní­mu paro­dic­ké­mu úče­lu.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bláznivá střela


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34233 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72512 KB. | 16.04.2024 - 19:30:39