Kritiky.cz > Recenze knih > SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH

SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH

sekta
sekta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH. Valerie.“ je kni­ha, kte­rou autor­ka napsa­la s věno­vá­ním pro všech­ny nezvěst­né a jejich rodi­ny, a to s vel­kou úctou.

Sekta je tak tro­chu detek­tiv­ní a vel­mi napí­na­vý thriller, kte­rý autor­ka pojmu­la jako vel­mi roz­sáh­lou auto­bi­o­gra­fii či zpo­věď hlav­ní hrdin­ky, kte­rá nešťast­nou rukou osu­du vyrůs­ta­la a žila mezi nej­kru­těj­ší­mi kani­ba­ly u nás na úze­mí České repub­li­ky. 

Hlavní hrdin­ka Monika, ostat­ní­mi tak­též nazý­vá­na jako Ovce či Zrůda, nám při­bliž­ně na 1500 stra­nách pood­ha­lu­je rouš­ku tajem­ství ze své­ho neu­vě­ři­tel­né­ho živo­ta, odkrý­vá postup­ně jed­not­li­vé vzpo­mín­ku ze své­ho dět­ství a minu­los­ti, díky čemuž nám krů­ček po krůč­ku před­sta­vu­je celou svo­jí ado­p­tiv­ní „kani­bal­skou“ rodi­nu včet­ně její kru­tos­ti a nelí­tost­ných prak­tik.

Zároveň se po celý svůj život sna­ží nená­pad­ně pát­rat po jed­not­li­vých indi­cií, s jejichž pomo­cí by koneč­ně odha­li­la nejen všech­ny kani­ba­ly z řad moc­ných, ale záro­veň roz­kry­la i mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ci kani­ba­lů, včet­ně jejich obcho­du s dět­mi, žena­mi a lid­ský­mi orgá­ny, padě­lá­ním dokla­dů, změn iden­ti­ty či vražd na zakáz­ku...

„Jsem posled­ním pře­ži­vším svěd­kem, jež může o všem podat své svě­dec­tví. A toto svě­dec­tví chci vlo­žit na strán­ky své kni­hy, jež začí­nám psát, a sama nevím, zda se mě jí vůbec poda­ří dokon­čit či zve­řej­nit, než zasáh­nou ONI. Mám však své poslá­ní, jedi­ný úkol ve svém živo­tě, abych varo­va­la, a tím i zachrá­ni­la dal­ší nevin­né lidi.... Každý z nás je před­ur­čen spl­nit něja­ký život­ní úkol. Někdo jej nalez­ne, někdo ne. Já svůj úkol našla, ale je neleh­ký. Najít ďábly na této zemi a dát o nich zprá­vu celé­mu svě­tu. “

V prv­ním oka­mži­ku jsem si mys­le­la, že bude hlav­ní hrdin­ka tvr­dě bojo­vat nejen o svůj život, ale i o život svých blíz­kých, ale žád­ný sku­teč­ný boj se nako­nec v kni­ze neo­de­hrál, kro­mě vlast­ní­ho boje o záchra­nu své­ho živo­ta.

Monika totiž šla úpl­ně jinou, a tak tro­chu „lsti­vou“ ces­tou, jež jí i mož­ná zachrá­ni­la život a umož­ni­la ji pře­žít až do dospě­los­ti, kdy se roz­hod­la vše zdo­ku­men­to­vat a vydat jako svě­dec­tví v kni­ze, jakož­to varo­vá­ní pro ostat­ní....

Autorka v kni­ze popi­su­je kani­ba­ly jako nebez­peč­né pre­dá­to­ry svě­ta, i jakož­to vel­mi inte­li­gent­ní lidé, jež se nene­cha­jí jen tak někým obelstít. Navenek nená­pad­ní lidé žijí­cí si spo­ko­je­ně jako váže­ní obča­né všu­de kolem nás, aniž by někdo měl tuše­ní o všech jejich pácha­ných zvěr­stev.

Monika, byla dítě­tem, kte­ré doká­za­lo pře­žít nemož­né, a kte­ré nikdy nepro­ved­lo nic zlé­ho. Vzhledem k tomu, že ji nebez­peč­ní lidé z řad kani­ba­lů pova­žo­va­li za neschop­nou, nechá­pa­jí­cí, hloupou a naiv­ní dív­kou, poda­ři­lo se ji nemož­né, a to pře­žít až do dospě­los­ti.

„Kdybych si uvě­do­mo­va­la rea­li­tu, všich­ni by to na mě dáv­no pozna­li a zabi­li by mě. Žila jsem mezi kani­ba­ly a sna­ži­la se to nevi­dět a dělat, že to nevi­dím. To je něco, co znát nechce­te, co si nechce­te při­pus­tit za žád­nou cenu! Snazší bylo nic nevi­dět a niče­mu nero­zu­mět. Nechat stáh­nu­tou role­tu a za ní už nic nevi­dět a nesly­šet. Právě tahle zázrač­ná vlast­nost mého moz­ku mi umož­ni­la zázra­kem pře­žít až do dospě­los­ti.“

Kniha je napsa­ná ve vel­mi čti­vém duchu, kte­rý si vás hned zís­ká a jen tak nepus­tí. Já osob­ně jsem na kníž­ce nej­ví­ce uví­ta­la pře­hled­né uspo­řá­da­ní tex­tu do jed­not­li­vých kapi­tol, kde někte­ré jsou kra­tič­ké, jiné nao­pak del­ší. Navíc s pomo­cí při­lo­že­né­ho obsa­hu se lze vel­mi rych­le a snad­no zori­en­to­vat v tom­to tak vel­mi roz­sáh­lém tex­tu kni­hy číta­jí­cí 361559 slov na 1487 stran.

Se „Sektou“ se roz­hod­ně nudit nebu­de­te, prá­vě nao­pak!“ Ale pozor! Tuto kni­hu roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ji pro čte­ná­ře slab­ší pova­hy, kte­ré by tak moh­li zasko­čit vel­mi dras­tic­ké, krva­vé a někdy až dost bru­tál­ní scé­ny... ne kaž­dé­mu sed­nout.... Sice jsou všech­ny tyto scé­ny v krát­kos­ti nazna­če­ny, ale o to více bar­vi­tě a živě, že si je doká­že­te před oči­ma živě před­sta­vit. 

Samotný text je oko­ře­něn o sta­ro­no­vé náře­čí kani­ba­lů, jež se mezi s sebou doro­zu­mí­va­li. Pro nezna­lé, nebo pro ty, kte­ří nedo­ká­ží odhad­nout význam slov, je navíc v závor­ce při­po­jen pře­klad, tak­že se nemu­sí­te obá­vat, že by vám něco důle­ži­té­ho z kni­hy unik­lo. Naopak tyto pasá­že z náře­čí pří­jem­ně oži­ví text.

Kromě jiné­ho v kni­ze najde­te nejen spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí z nej­růz­něj­ších oblas­tí, ale i spous­tu zásad­ních myš­le­nek, jež sto­jí za to si někam pozna­me­nat, při­po­mí­nat si je kaž­dý den a tře­ba se i jimi řídit. Kdo umí číst mezi řád­ky, vyč­te i to, jak nesko­čit kani­ba­lům na lep, a jak nej­lé­pe díky změ­ně svých vlast­ních vzor­ců v živo­tě neu­sí­nat na vav­ří­nech a být stá­le ve stře­hu.

SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH naťuká­vá i něko­lik zásad­ních témat k zamyš­le­ní, co se týče vel­ké­ho počtu nezvěst­ných osob a kam se asi ztra­ti­li? Obchod s bílým masem, s dět­mi, s lid­ský­mi orgá­ny, padě­lá­ní dokla­dů, změ­ny iden­ti­ty, nájem­né vraž­dy a mno­ho jiné­ho. Je svě­dec­tvím a varo­vá­ním, abychom neby­li lhos­tej­ní a vůči bez­prá­ví neza­ví­ra­li oči a sna­ži­li se pro­ti vše­mu bojo­vat, ozvat se.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná a vylo­že­ně mě bavi­la. A i když se někte­ré pasá­že dost čas­to opa­ku­jí, vůbec mi to neva­di­lo, nao­pak si mys­lím, že to ke kni­ze a roz­po­mí­ná­ní se hlav­ní hrdin­ky pat­ři­lo, neboť k jed­né vzpo­mín­ce se poz­dě­ji vyno­ři­ly dal­ší, jež se krás­ně doba­lo­va­ly na prv­ní vzpo­mín­ku a poma­lu a jis­tě začí­na­ly tvo­řit celek pří­bě­hu.

„PS: Tato kni­ha je z cyk­lu „Věřte, nevěř­te“ Pravda, či fik­ce..... Rozhodněte sami...“

 

SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH.

Autorka: Valerie

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

První elek­tro­nic­ké vydá­ní

Praha, 2023

Počet stran: 1497

ISPN: 978-80-281-1112-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
  • Barvínkovi-poklad, který přišel poštou28. září 2022 Barvínkovi-poklad, který přišel poštou Hledáte dobrodružný příběh pro své děti? Chcete prožít hodně zábavy, přitom se pobavit? Kniha Barvínkovi – poklad, který přišel poštou je určen právě vám i vašim dětem.  Kdo vlastně patří […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Frida - Moje zbloudilá babička ve víru dějin31. července 2022 Frida - Moje zbloudilá babička ve víru dějin Podle pramenů byla Frida Židovka a prostitutka, pocházela z Lelese, narodila se 3.září 1908, její matka se jmenovala Hani a otec Moric a měla tři sestry a tři bratry. Opakovaně se […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61577 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72164 KB. | 19.04.2024 - 18:50:25