Kritiky.cz > Speciály > Sexmise

Sexmise

Photo © Zespół Filmowy Kadr
Photo © Zespół Filmowy Kadr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sexmise je pol­ská vědec­ko­fan­tas­tic­ká kome­die z roku 1983, kte­rou reží­ro­val Juliusz Machulski. Hlavními hrdi­ny fil­mu jsou Maks (Jerzy Stuhr) a Albert (Olgierd Łukaszewicz), hiber­no­va­ní v roce 1991, kte­ří se po vál­ce pro­bou­ze­jí v roce 2044 v tota­lit­ním svě­tě zba­ve­ném mužů.

Sexmise byla teh­dy vyro­be­na fil­mo­vou sku­pi­nou Kadr za 70 mili­o­nů zlo­tých. Po uve­de­ní do kin měl film výraz­ný divác­ký úspěch a stal se hitem i v Německé demo­kra­tic­ké repub­li­ce a Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik. Snímek Sexmise byl také oce­něn Stříbrnými lvy na fes­ti­va­lu pol­ských celo­ve­čer­ních fil­mů v Gdaňsku a Zlatou kach­nou v anke­tě časo­pi­su Film. Přestože byl film kri­ti­zo­ván femi­nist­ka­mi za zto­tož­ňo­vá­ní femi­nis­tic­kých výdo­byt­ků s tota­lit­ní vlá­dou Polské lido­vé repub­li­ky, stal se kul­tov­ním.

Děj

Film, kte­rý se výraz­ně podo­bá roz­hla­so­vé hře Marcina Wolského Matriarchát (1978), začí­ná v srpnu 1991. Televize odvy­sí­lá expe­ri­ment, při němž se dva odváž­liv­ci Maks a Albert dob­ro­vol­ně podro­bí hiber­na­ci v rám­ci expe­ri­men­tu pro­fe­so­ra Viktora Kuppelweisera. Probudí se až v roce 2044 a jejich lékař­ka Lamia jim řek­ne, že zatím­co spa­li, vypuk­la na Zemi vál­ka, při níž byla pou­ži­ta bom­ba M. Tato zbraň měla dočas­ně ochro­mit muž­ské geny, ale kvů­li chy­bě byly muž­ské geny zni­če­ny, tak­že zůsta­li jedi­ný­mi muži na pla­ne­tě. Mezitím díky par­te­no­ge­ne­zi ženy již dlou­ho samy „vyrá­bě­jí“ dív­ky v labo­ra­tor­ních pod­mín­kách. Maks a Albert jsou v šoku. Brzy si uvě­do­mí, že žijí ve zce­la umě­lém svě­tě v pod­ze­mí, kde se sta­li pokus­ný­mi krá­lí­ky v rukou žen, kte­ré jsou zvě­da­vé na jejich odliš­nos­ti. Diktátorka Její Excelence je pří­tom­nos­tí mužů zne­po­ko­je­na. Proběhne soud, v němž se hla­su­je o tom, zda se muži natu­ra­li­zu­jí (násil­ně, chi­rur­gic­ky změ­ně­né pohla­ví), nebo zru­ší. Nakonec o jeden hlas zví­tě­zi­la vari­an­ta natu­ra­li­za­ce. Maks a Albert mezi­tím ute­čou. Po jejich zadr­že­ní se ženy roz­hod­nou, že jsou nebez­peč­něj­ší, než si mys­le­ly, a mís­to aby oba muže natu­ra­li­zo­va­ly, roz­hod­nou se je zlik­vi­do­vat a jejich orgá­ny pou­žít k transplan­ta­cím a těla k poku­sům. Pomáhá jim Lamia, kte­rá kvů­li intri­kám svých sester z oddě­le­ní Genetix (zod­po­věd­né­ho za gene­tic­ké zále­ži­tos­ti) ztra­ti­la prá­vo pro­vá­dět výzkum na mužích. Maks a Albert se s Lamiou a Emmou vydá­va­jí na povrch a zjiš­ťu­jí, že jde o pod­vod - na roz­díl od ofi­ci­ál­ní ver­ze není Země radi­o­ak­tiv­ně zamo­ře­ná a Její Excelence je muž, kte­rý pře­žil. Albert a Maks pro­ve­dou bio­lo­gic­kou sabo­táž v „líh­ni kojen­ců“, v jejímž důsled­ku se mís­to dívek naro­dí prv­ní chlap­ci od vál­ky.

Více na Kritiky.cz
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert G...
Ilustrátorská mateřská - 34 ...
Flash neúprosně závodí časem, aby resetoval vesmír v epickém superhrdinském dobrodružství od Warner Bros.! Warner Bros. Pictures uvádí film "The Flash", který režíroval Andy Muschietti (filmy "IT", "Mam...
Nejlepší momenty Jima Carreyho Zopakujme si nejlepší momenty Jima Carreyho....
Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše Dá se i v českém háji najít kvalitní příručka tvůrčího psaní, nebo se mámě raději dr...

Politická a společenská satira

Film obsa­hu­je řadu jem­ných nará­žek na reá­lie spo­leč­nos­ti komu­nis­tic­ké­ho blo­ku, zejmé­na na Polskou lido­vou repub­li­ku těs­ně před pádem komu­nis­mu, snad v oče­ká­vá­ní hlav­ních udá­los­tí, kte­ré při­jdou: pádu komu­nis­mu a nástu­pu poli­tic­ké svo­bo­dy. Když Max a Albert utí­ka­jí, pro­sko­čí zdí, kte­rá se násled­ně začne třást (čas­to je to spo­jo­vá­no s poz­děj­ším sko­kem Lecha Wałęsy přes zeď gdaň­ské lodě­ni­ce a také s násled­ným pádem ber­lín­ské zdi). Tajná schůz­ka apa­rátčí­ků Ligy žen a jejich lži ženám jsou para­le­lou ke komu­nis­tic­ké vlá­dě v Polsku. Tento roz­měr fil­mu jako by typic­ky uni­kal divá­ko­vi více odtr­že­né­mu od kon­tex­tu. Některé pasá­že toho­to dru­hu byly z ver­ze uvá­dě­né v pol­ských kinech vlád­ní cen­zu­rou vypuš­tě­ny, mno­hé však pro­šly.

Film lze vní­mat také jako sati­ru zamě­ře­nou na mezi­po­hlav­ní kon­flikt (kři­vo­hubý femi­nis­mus či kři­vo­hubý mas­ku­li­nis­mus), prudér­nost či tota­li­tu.

Recepce

V dobo­vé recen­zi Variety uve­dl, že film „nedo­sa­hu­je úrov­ně těch kva­lit­ních pol­ských fil­mů z kon­ce 70. let  nicmé­ně je to nej­lep­ší sní­mek, kte­rý se v uply­nu­lé sezó­ně obje­vil ve var­šav­ských stu­di­ích.“

Film se v Polsku těšil vel­ké obli­bě. Ve spo­leč­né anke­tě čte­ná­řů tří popu­lár­ních fil­mo­vých časo­pi­sů z roku 2005 byl vyhlá­šen nej­lep­ším pol­ským fil­mem za posled­ních 30 let, toto hod­no­ce­ní divá­ků však bylo pova­žo­vá­no za pře­kva­pe­ní, pro­to­že se roz­chá­ze­lo s his­to­ric­ký­mi žeb­říč­ky pol­ských fil­mů pro­fe­si­o­nál­ních fil­mo­vých kri­ti­ků a zís­kal cenu Złota Kaczka za nej­lep­ší pol­ský film roku 1984. Film byl poměr­ně popu­lár­ní i v Maďarsku, když byl uve­den o něko­lik let poz­dě­ji.


  • Zdroj: Anglická a pol­ská Wikipedie
  • Foto:  Zespół Filmowy Kadr

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03147 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69879 KB. | 05.12.2023 - 12:53:07