Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 19. díl

Shingeki no Kyojin 19. díl

vlcsnap 2017 08 31 12h43m17s519
vlcsnap 2017 08 31 12h43m17s519
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokousání: 57. expe­di­ce mimo zdi (3. část)

Kapitán Levi vystře­lí ohlu­šu­jí­cí gra­nát. Zbytku jed­not­ky začne pís­kat v uších. Kapitán začne usměr­ňo­vat jejich emo­ce, kte­rý­mi se v před­chá­ze­jí­cích chví­lích necha­li ovlád­nout. Připomene jim, že jejich jedi­ným úko­lem je chrá­nit Erena. To je pro Erena novin­kou, dosud si mys­lel, že na něj má jed­not­ka dohlí­žet, aby nic nepro­ve­dl. Levi roz­ká­že pokra­čo­vat v jízdě.

Ze zad­ní­ho voje při­chá­ze­jí dal­ší posi­ly, aby Leviho jed­not­ce pomoh­ly s titán­kou. Eren volá na kapi­tá­na, zda by nemě­li prů­zkum­ní­kům zeza­du pomoct. Kapitán ale nere­a­gu­je a celý zby­tek koman­da ho odda­ně násle­du­je bez sna­hy odpo­ro­vat. Eren sle­du­je, jak titán­ka zabí­jí prv­ní­ho ze dvou vojá­ků. Ostatními čle­ny koman­da je nabá­dán, aby se díval před sebe a nevší­mal si dru­hé­ho boju­jí­cí­ho vojá­ka. To ale nemů­že a dál nalé­há na kapi­tá­na, aby vojá­ko­vi pomoh­li. Když se mu mís­to odpo­vě­di zno­vu dosta­ne jen rady, aby se díval na ces­tu, roz­hod­ne se Eren pro vlast­ní řeše­ní – chce se změ­nit v titá­na.

Když si dá hřbet ruky mezi zuby, aby se do něj kou­sl, což je způ­sob, jak se může pře­mě­nit, všim­ne si toho Petra cvá­la­jí­cí ved­le něj. Opakovaně na něj volá, aby to nedě­lal. Eren to ale igno­ru­je. Do situ­a­ce zasáh­ne kapi­tán. Řekne Erenovi, ať to udě­lá, pokud chce. K tomu pro­ne­se krát­kou řeč o tom, že oni, zku­še­ní prů­zkum­ní­ci, se roz­ho­du­jí pod­le zku­še­nos­tí. Ty ale Eren nemá, což ho však neo­me­zu­je. Může se roz­hod­nout pod­le sebe, věřit si. A nebo věřit prů­zkum­né jed­not­ce a kapi­tá­no­vi.

Eren se roz­hod­ne věřit sobě a zno­vu se chys­tá zakous­nout do vlast­ní ruky. Petra se na něj ale podí­vá a řek­ne: „Důvěřuj.“

To Erenovi při­po­me­ne někte­ré udá­los­ti z před­cho­zích dní. Téměř celý zby­tek dílu se ode­hrá­vá v minu­los­ti, v uply­nu­lých 30 dnech, během kte­rých se prů­zkum­ná jed­not­ka při­pra­vo­va­la na expe­di­ci.

Nejprve Levi ozna­mu­je Erenovi, že vymys­lel způ­sob, jak ho zkro­tit v podo­bě titá­na, aniž by ho zabi­li – odře­žou ho z titá­no­vy šíje. Hrozí ale, že Eren při­jde o kon­če­ti­ny. To se mu nej­pr­ve nelí­bí, ale kapi­tán ho svý­mi argu­men­ty pře­svěd­čí, že je to nej­lep­ší mož­nost, jakou mají. Zabít ho by totiž byla vel­ká ztrá­ta. Totéž Levi řek­ne veli­tel­ce Hanji, když pro­je­ví svou tou­hu dělat na Erenovi poku­su. Něco málo jí prý ale pro­zkou­mat dovo­lí.

Hanji pro­to Erena zavře do hlu­bo­ké vyschlé stud­ny a domlu­ví si s ním sig­nál, po kte­rém se kous­ne do ruky, aby se pro­mě­nil v titá­na. Stane se, jen­že Eren se nepro­mě­ní.. Hanji a Levi ho najdou s ruka­ma celý­ma od krve, ale stá­le v lid­ské podo­bě. Eren je vyta­žen ze stud­ny a Levi mu roz­ká­že zapo­me­nout na plán dobýt zeď Mária. V jeho slo­vech je cítit tro­cha zkla­má­ní. Eren je ale zkla­ma­ný ješ­tě víc a nechá­pe, proč ostat­ní z koman­da, se kte­rý­mi sedí kolem sto­lu u šál­ků čaje (ve sku­teč­nos­ti si nejsem jis­tá, co mají v hrníč­kách, ale říkej­me tomu pros­tě čaj) s obvá­za­ný­ma ruka­ma, jsou napros­to v kli­du a utě­šu­jí ho, že jeho selhá­ní neva­dí.

Když si chce Eren zamí­chat čaj, upad­ne mu lžič­ka na zem. Natahuje pro ni ruku, ale lžič­ka je mimo jeho dosah. Tak tak na ni dosáh­ne špič­ka­mi prs­tů. Ve chví­li, kdy se jí dotkne, obje­ví se jis­kře­ní, potom dým a ozve se explo­ze. Když se dým tro­chu roz­ptý­lí, vojá­ci vidí napůl roz­pad­lé tělo titá­na a Erena sedí­cí­ho na jeho zádech, vydě­še­né­ho, zma­te­né­ho.. Členové Leviho jed­not­ky mají za to, že se pře­mě­nil úmy­sl­ně bez povo­le­ní a zra­dil tím lid­stvo. Jsou při­pra­ve­ni ho zabít. Levi je od Erena odhá­ní a chrá­ní ho před nimi. Do vše­ho navíc vstou­pí Hanji, doslo­va ská­če rados­tí, že se Eren pře­mě­nil, hned se ho začne vyptá­vat na růz­né věci a chce se titá­na dotknout. Když to udě­lá, spá­lí se o jeho kůži. To ale nezmír­ní její eufo­rii a ona dál svým šíle­ným cho­vá­ním pro­hlu­bu­je už tak dost vel­ký zma­tek. Vše ukon­čí Eren, když si uvě­do­mí, že musí oddě­lit svo­ji ruku od sva­lů titá­na a titán zmi­zí. Těsně před tím, než se obří tělo roz­ply­ne, Hanji si všim­ne, že sví­rá v ruce čajo­vou lžič­ku.

Eren sedí s kapi­tá­nem na zemi v chod­bě zám­ku a svě­řu­je se mu se svým zkla­má­ním. Dnešní udá­lost mu totiž uká­za­la, že mu ostat­ní čle­no­vé jed­not­ky nedů­vě­řu­jí. Levi mu vysvět­lu­je, že to je prá­vě důvod, proč je vybral do týmu, kte­rý ho má hlí­dat. Jejich nedů­vě­ra pra­me­ní z toho, že jako čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky se musí umět vel­mi rych­le roz­ho­do­vat, což jim umož­ňu­je jedi­ně to, že vždy počí­ta­jí s nej­hor­ší mož­nou vari­an­tou. Uklidňuje Erena, že ale nejsou bez­cit­ní a neby­lo jim jed­no, že ho mají zabít.

Levi a Eren vchá­zí do jídel­ny, kde je zby­tek spe­ci­ál­ní­ho koman­da a veli­tel­ka Hanji. Ta uká­že Levimu čajo­vou lžič­ku a řek­ne mu, kde ji vza­la. Eren vysvět­lí, že se pro­mě­nil v titá­na prá­vě ve chví­li, kdy chtěl lžič­ku zved­nout ze země. Bez dlou­hé­ho pře­mýš­le­ní při­jde Hanji s vysvět­le­ním. Pokaždé, když se Eren pře­mě­nil v titá­na, měl při­tom jas­ný cíl. Zabít titá­ny, ochrá­nit své kama­rá­dy před dělo­vý­mi kou­le­mi, zacpat díru ve zdi, zved­nout lžič­ku. Ve stud­ni tomu tak neby­lo a pokou­sá­ní se k pře­mě­ně nesta­či­lo.

Když toto sly­ší čle­no­vé koman­da, podí­va­jí se navzá­jem na sebe, všich­ni sou­hlas­ně kýv­nou a zakous­nou se do svých hřbe­tů ruky. Eren nechá­pe, co děla­jí. Průzkumníci mu vysvět­lu­jí, že to byl jejich trest za to, že se ohled­ně něho špat­ně roz­hod­li. Navíc uzna­jí, jak je tako­vé kous­nu­tí boles­ti­vé, a obdi­vu­jí Erena, že doká­že pro­kous­nout svo­ji kůži.

Celou situ­a­ci zakon­čí Petra. Omluví se Erenovi za jejich unáh­le­né roz­hod­nu­tí. Odhaduje, že ho zkla­ma­li. Řekne, že se přes to všech­no na Erena spo­lé­ha­jí a byli by rádi, kdy­by se i on spo­lé­hal na ně. „Důvěřuj nám,“ řek­ne nako­nec.

To už se ale Eren dívá na Petru na koni v lese s obrov­ský­mi stro­my. Kapitán na něj nalé­há, aby se roz­ho­dl. Eren vykřik­ne, že jede dál.

Titánka je jim stá­le v patách. Další prů­zkum­ník ze zad­ní­ho voje zemřel. Eren se mu v duchu omlou­vá. Myslí na to, že je titán­ka prav­dě­po­dob­ně všech­ny zabi­je, pro­to­že nema­jí šan­ci jí ujet na koních. Zároveň ale říká sám sobě, že se tak kaž­dý z nich dob­ro­vol­ně roz­ho­dl. Připomíná si, že kapi­tán se celou dobu díval vpřed, celou dobu se držel své­ho roz­hod­nu­tí pokra­čo­vat v jízdě. A zby­tek jed­not­ky dělal totéž, pro­to­že kapi­tá­no­vi důvě­řu­jí a děla­jí pros­tě jen to, co jim roz­ká­že, bez pře­mýš­le­ní. Stejně tak bude kapi­tá­no­vi důvě­řo­vat i on, pro­to­že stej­ně tak ostat­ní důvě­řu­jí jemu.

Ještě chví­li pokra­ču­jí v ces­tě, když se dosta­nou na mís­to urče­ní. Ze všech stran začnou vystře­lo­vat ost­ré šípy s lany, jsou jich snad tisí­ce, a zabo­dá­va­jí se do titán­či­na těla. Ta zůstá­vá stát na mís­tě a téměř se nemů­že pohnout. Eren nemů­že uvě­řit tomu, co se sta­lo. Levi dává své jed­not­ce roz­ka­zy pro násle­du­jí­cí minu­ty a opouš­tí je. S pomo­cí 3D výstro­je se při­po­ju­je k veli­te­li Erwinovi, kte­rý sto­jí na vět­vi stro­mu. Aurua slov­ně napa­dá Erena, nazve ho blb­cem a ptá se ho, jest­li koneč­ně pocho­pil, v čem spo­čí­vá prů­zkum­ná jed­not­ka. Ve sku­teč­nos­ti to ale mys­lí dob­ře, což Eren ví a šťast­ně odpo­ví­dá, že pocho­pil. Pochopil, že být čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky zna­me­ná spo­lé­hat se na své kole­gy a důvě­řo­vat své­mu veli­te­li, pro­to­že ten vždyc­ky ví, co proč dělá, i když se to tak nemu­sí vždy zdát. Erwin chvá­lí Leviho za dob­ře odve­de­nou prá­ci a Levi při­zná­vá podíl posil. Říká, že díky nim se podí­va­jí, kdo se skrý­vá uvnitř této věci (zaja­té titán­ky).

Dosud zná­má fak­ta z 19. dílu

Informace o pou­ží­vá­ní a roz­li­šo­vá­ní dýmo­vých sig­ná­lů. Patrony jsou vystře­lo­vá­ny z malé pis­to­le a sig­ná­ly se liší svou bar­vou, jak už jsme se dozvě­dě­li při vysvět­le­ní komu­ni­ka­ce v dale­ko­sáh­lé prů­zkum­né for­ma­ci: čer­ve­ná barva=zpozorovaný titán, zele­ná barva=změna smě­ru, čer­ná barva=zpozorovaný abnor­mál­ní titán.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73609 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71548 KB. | 23.06.2024 - 07:04:06