Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 18. díl

Shingeki no Kyojin 18. díl

vlcsnap 2017 08 30 12h18m53s950
vlcsnap 2017 08 30 12h18m53s950
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Les s obrov­ský­mi stro­my: 57. expe­di­ce mimo zdi (2. část)

Jean, Reiner a Armin jsou rela­tiv­ně v bez­pe­čí. Reiner ošet­řu­je zra­ně­né­ho Armina a Jean se sna­ží pís­ká­ním při­vo­lat své­ho koně. Momentálně mají totiž jen Reinerova koně a potře­bu­jí tedy mini­mál­ně ješ­tě jed­no­ho, aby se dosta­li všich­ni tři pryč. Kůň se ale neob­je­vu­je, a tak Jean začí­ná poma­lu pře­mýš­let, kdo z nich by měl zůstat opuš­tě­ný na úze­mí titá­nů. Totéž napad­ne i Reinera a vyslo­ví to nahlas. Armin chce nej­pr­ve vystře­lit nou­zo­vý sig­nál a dou­fat, že jim někdo při­jde na pomoc. Po vystře­le­ní sig­ná­lu Reiner řek­ne, že můžou počkat ješ­tě 3 minu­ty, ale během nich už se musí roz­hod­nout, kdo zůsta­ne na mís­tě. Armin bez váhá­ní řek­ne, že zůsta­ne on, ale chce po Jeanovi a Reinerovi vzká­zat veli­te­li svo­je poznatky o žen­ském titá­nu a jemu podob­ných. Jean mu řek­ne, že to veli­te­li může říct sám, a uká­že smě­rem, odkud při­jíž­dí tři koně a jeden jez­dec. Když se jez­dec při­blí­ží, pozna­jí v něm Christu Lenz, jed­nu z kade­tek 104. jed­not­ky a novou člen­ku prů­zkum­né jed­not­ky. Jeden z koní, kte­ré při­vá­dí, je Jeanův. Reiner jako prv­ní začne Christu opě­vo­vat. Když se kolem ní obje­ví slu­neč­ní záře, při­da­jí se k němu i Armin a Jean. Christa jim v tu chví­li při­pa­dá jako bohy­ně, a to nejen pro­to, že jim zachrá­ni­la život.

Čtveřice se vydá­vá ke zbyt­ku for­ma­ce. Vzhledem k situ­a­ci čeka­jí, že brzy při­jde roz­kaz k ústu­pu. Místo toho se ale obje­ví zele­né dýmo­vé sig­ná­ly udá­va­jí­cí směr. Operace pokra­ču­je. Ač jim to při­jde nero­zum­né, nezbý­vá jim nic jiné­ho, než násle­do­vat roz­ka­zy. Proto Armin vystře­lí zele­nou dýmov­ni­ci a pokra­ču­jí uda­ným smě­rem.

I Leviho jed­not­ka vidí zele­né sig­ná­ly. Zde je pově­řen Auruo, aby vystře­lil potvr­zu­jí­cí zele­ný sig­nál. Leviho jed­not­ka dosud neví o žen­ském titá­no­vi ani o zabi­tých prů­zkum­ní­cích. Eren prá­vě pře­mýš­lí o tom, zda je všech­no tak v pořád­ku, jak to vypa­dá. V tom se ale obje­ví posel podá­va­jí­cí zprá­vu o zni­če­ní pra­vé­ho kří­d­la. Zprávu je potře­ba poslat dál vle­vo, pro­to Petra na Leviho roz­kaz opouš­tí svou jed­not­ku a vydá­vá se pře­dat infor­ma­ci. Eren si uvě­do­mí, že v pra­vém kří­d­le by měl být Armin. Doufá ale, že se titá­ni nedo­sta­li tak dale­ko, aby ho ohro­zi­li. Zprava jsou vidět čer­né sig­ná­ly zna­čí­cí abnor­mál­ní­ho titá­na. Levi roz­ká­že Erenovi, aby také vystře­lil čer­nou dýmov­ni­ci.

Zvláštní žen­ský titán zatím zaměst­ná­vá dal­ší tři prů­zkum­ní­ky v rui­nách býva­lé­ho měs­ta. Stále si rukou chrá­ní záty­lek a běží svým smě­rem. Když je nej­ví­ce ohro­žen, vysko­čí nad zem a vyhne se tak úto­kům. Navíc chyt­ne za lano jed­no­ho z útoč­ní­ků a lano roz­to­čí, tak­že prů­zkum­ník na dru­hém kon­ci lana veli­kou rych­los­tí opi­su­je kruž­ni­ci. Potom obr pus­tí lano a prů­zkum­ník odlét­ne do dál­ky. Jediný prů­zkum­ník, kte­rý zůstal na svém koni, se rych­le vydá­vá pryč od titá­na, aby pře­dal zprá­vu o něm ostat­ním. Titán ho však dože­ne a i s koněm ho odkop­ne do veli­ké výš­ky i dál­ky. Obryni spat­ří dal­ší sku­pin­ka vojá­ků a s odhod­lá­ním ji zlik­vi­do­vat vyrá­ží k ní.

Také obra­na záso­bo­va­cích vozů se diví, že nebyl zave­len ústup, když bylo pra­vé kří­d­lo zni­če­no.

Dva prů­zkum­ní­ci na levém kří­d­le, kte­ří ješ­tě nedo­sta­li žád­nou zprá­vu o vývo­ji situ­a­ce a pou­ze násle­du­jí zele­né sig­ná­ly, si uvě­do­mí, že se for­ma­ce odchý­li­la od původ­ní­ho cíle. Vidí, že smě­řu­jí k lesu.

Jako prv­ní k lesu dora­zí veli­tel Smith a jeho jed­not­ka. Rychle pro­mys­lí situ­a­ci a vydá roz­ka­zy. Hlavní voj včet­ně záso­bo­va­cích vozů vje­de do lesa. Křídla les obje­dou.

Když dora­zí na hra­ni­ci lesa Armin, Jean, Reiner a Christa, zazní roz­kaz k zasta­ve­ní. Následují roz­ka­zy vylézt na stro­my a zabrá­nit všem titá­nům dostat se do lesa. Rekruti tiše čeka­jí na stro­mech a sle­du­jí oko­lí. Jen Jean nahlas pro­je­vu­je svůj nesou­hlas s udě­le­ný­mi roz­ka­zy. Podle něj se měli ihned vrá­tit za zeď Rose, když se uká­za­lo, že nejsou schop­ni spl­nit původ­ní misi. Nakonec ale svou řeč obrá­tí pro­ti Arminovi a obvi­ní ho, že ví více, než ostat­ní. Než stih­ne Armin coko­li říct, obje­ví se titán a na hovor už není čas.

I Eren má pochyb­nos­ti o tom, co se děje. Obrátí se pro­to na kapi­tá­na Leviho se svý­mi otáz­ka­mi ohled­ně toho, jak mají v tom­to hlu­bo­kém lese dodr­žo­vat původ­ní plán. Levi se mu vysmě­je. Řekne, že to samo­zřej­mě není mož­né a že má začít pře­mýš­let, pokud nechce zemřít. Eren jeho uráž­ky při­jme sebe­kri­tic­ky. Levi také vysvět­lí, že stro­my oko­lo nich jsou ide­ál­ním pro­stře­dím pro 3D mané­vr. To v Erenovi pro­bu­dí jis­to­tu, že se jed­ná o jaký­si běž­ný postup, jak nau­čit nováč­ky bojo­vat. Když se ale podí­vá na ostat­ní čle­ny spe­ci­ál­ní­ho koman­da a vidí jejich nejis­té tvá­ře, začne se obá­vat, že je všech­no jinak a že nikdo vlast­ně neví, co se děje.

Armin si dává v myš­len­kách dohro­ma­dy jed­not­li­vé infor­ma­ce. Ženský titán pro­ná­sle­du­jí­cí Erena, les vhod­ný pro boj s titá­ny. Je pře­svěd­čen, že veli­tel Erwin je sem zave­dl pro­to, aby tu zne­škod­ni­li prá­vě žen­ské­ho titá­na. Z uva­žo­vá­ní ho vyru­ší Jean. Desítky titá­nů škrá­bou ruka­ma na stro­my, na kte­rých jsou při­pra­ve­ni vojá­ci. Nesnaží se ale pro­nik­nout dovnitř do lesa. Vypadá to, že rekru­ti byli na stro­my nastra­že­ni schvál­ně jako živá návna­da pro titá­ny.

Leviho jed­not­ka vidí neda­le­ko od sebe čer­ný sig­nál. Levi dává roz­kaz k vyta­že­ní čepe­lí. Zanedlouho vylé­tá sebe­jis­tě ze sed­la koně a čeká na titá­na. Střetne se ale se žen­skou titán­kou a po neú­spěš­ném poku­su ji zabít se do sed­la vra­cí. Jednotka je pro­ná­sle­do­vá­na titá­nem a jeden po dru­hém si uvě­do­mu­jí, že tak­to nema­jí šan­ci. Petra navr­hu­je opus­tit koně a pře­jít na 3D výstroj. Kapitán ale nere­a­gu­je. Titána dože­nou prů­zkum­ní­ci, kte­ří byli za Leviho jed­not­kou. Jsou jím ale roz­dr­ce­ni. Petra zou­fa­le žádá o kapi­tá­no­vy roz­ka­zy, odpo­věď ale nedo­sta­ne. Günter a Erd vyta­hu­jí čepe­le a chys­ta­jí se obra zabít. Eren v myš­len­kách mlu­ví k titá­no­vi a ozna­mu­je mu, že se zaple­tl s mis­try v zabí­je­ní titá­nů. Jenže Levi dál mlčí, ani se neo­to­čí. Petra, Günter i Erd na něj vola­jí. Vykřikují svo­je návrhy a dota­zy na roz­ka­zy. Když už to vypa­dá, že je titán­ka doho­ní, Levi se oto­čí a jako­by nic řek­ne jen „Zakryjte si uši.“ Vytáhne dýmov­ni­ci, natáh­ne kohou­tek…

Tentokrát napí­na­vý konec. Co Levi udě­lá se dozví­me až v příš­tím díle. K tomu­to dílu bych ale chtě­la ješ­tě říct, že ho skvě­le dopl­ňo­va­ly gra­fi­ky, kde jsme moh­li vidět aktu­ál­ní pozi­ci postav, jejichž děj se prá­vě ode­hrá­vá. Nebylo tomu tak po úpl­ně kaž­dém stři­hu, ale řek­la bych, že přes­ně v těch oka­mži­cích, kdy to bylo důle­ži­té.

Dosud zná­má fak­ta z 18. dílu

Dozvídáme se infor­ma­ce o lese s obrov­ský­mi stro­my. Takových lesů ros­te něko­lik na lid­ském úze­mí i za zdmi. Konkrétně ten­to se nachá­zí mezi zdmi Maria a Rosé. Před pádem zdi Maria se jed­na­lo o turis­tic­ké mís­to. Nyní slou­ží prů­zkum­né jed­not­ce při expe­di­cích mimo zeď Rose, pro­to­že je vhod­ný k pro­ve­de­ní 3D mané­v­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90431 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71947 KB. | 21.02.2024 - 15:31:55