Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl

Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl

vlcsnap 2017 09 22 14h05m01s133
vlcsnap 2017 09 22 14h05m01s133
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsem doma

Popis toho­to dílu pojmu netra­dič­ně. Nebudu vyprá­vět kaž­dou minu­tu od začát­ku do kon­ce. Toto je totiž prv­ní díl, u něhož mám potře­bu hovo­řit o něm jako o cel­ku. Respektive si ho roz­dě­lím do dvou cel­ků.

Prvních zhru­ba 5 minut se dá srov­nat s před­cho­zí­mi díly. Dostáváme spí­še krat­ší úryv­ky něko­li­ka dějů z růz­ných míst. Anonymní hlas nám vysvět­lí situ­a­ci, kte­rou jsme vidě­li v před­cho­zím dílu, a to pobyt znudě­ných neoz­bro­je­ných kade­tů 104. jed­not­ky uvnitř nezná­mé budo­vy. Jedná se o jejich izo­la­ci, pro­to­že vede­ní je pode­zří­vá, že se v jejich jed­not­ce nachá­ze­jí dal­ší skry­tí titá­ni. V Trostu je veli­tel Pixis infor­mo­ván o tom, že za zdí Rose jsou titá­ni. Ve Stohessu se prů­zkum­ná jed­not­ka při­pra­vu­je na odjezd z měs­ta. Zatímco všich­ni jsou už ve vozech a na koních, mezi nimi i Eren, Armin a Mikasa, Hanji Zoe zkou­má kou­sek Anniena ztvrd­lé­ho oba­lu pod mik­ro­sko­pem a vůbec se nemá k odcho­du. Nakonec se ale posa­dí do vozu k tro­ji­ci ze Shiganshiny a spo­lu s ní kapi­tán Levi a páter Nick. Ten byl k této sku­pi­ně lidí při­dě­len veli­te­lem Erwinem, aby se dostal do reál­né­ho ohro­že­ní titá­ny a mož­ná se díky tomu roz­ho­dl mlu­vit. Průzkumná jed­not­ka od něj nut­ně potře­bu­je dostat infor­ma­ce o titá­nech uvnitř zdí. Jeho víra v posvát­nost zdí mu však nadá­le brá­ní mlu­vit. Průzkumná jed­not­ka vyjíž­dí z měs­ta, což je dopro­vá­ze­no neu­vě­ři­tel­nou hud­bou a spo­lu s tem­nou nocí a svět­ly pochod­ní vzni­ká dal­ší vel­mi půso­bi­vá scé­na.

A potom zby­tek sto­pá­že. To je ta nety­pic­ká část. Jsou to snad prv­ní minu­ty za celý seri­ál, kdy se mi dra­ly slzy do očí. Už jsem se i bála, že budu muset změ­nit svůj výrok z recen­ze o tom, že mě neza­sáh­lo žád­né z úmr­tí. Naštěstí ohro­že­ná oso­ba pře­ži­la. K věci. Kadeti 104. jed­not­ky byli v minu­lém díle poslá­ni, aby infor­mo­va­li oby­va­te­le okol­ních ves­nic, že dora­zi­li titá­ni. Sasha a Connie pochá­ze­jí z této oblas­ti. A my sle­du­je­me prá­vě jejich návrat do rod­ných ves­nic.

Sashiným domo­vem byla lovec­ká ves­ni­ce v lese. Lidé v ní se živi­li lovem zvě­ři­ny. Jenže když došlo k pro­ra­že­ní zdi Maria a lidé při­chá­ze­li o své domo­vy, v oko­lí lesa zača­lo být těs­no a zvě­ře nedo­sta­tek. Vláda pro­to nabíd­la oby­va­te­lům ves­ni­ce, že mohou opus­tit les a pomá­hat s obdě­lá­vá­ním půdy a cho­vem koní, aby se zajis­ti­la obži­va pro vzrůs­ta­jí­cí počet oby­va­tel. Za to dosta­nou dokon­ce zapla­ce­no. Sashin otec byl tou­to mož­nos­tí nad­šen a chtěl ji vyu­žít. Sasha ale chtě­la zůstat věr­ná způ­so­bu živo­ta, kte­rý ved­li po gene­ra­ce. S otcem se pro­to pohá­da­la.

Více na Kritiky.cz
Barb a Star jedou do Vista del Mar (2021) Na to, že film pojednává o 2 ukecaných middle age ženách ( což je za normálních okolností ...
Disenchantment - S01E02: For Whom the Pig Oinks Stahujte titulky k druhé epizodě seriálu Disenchantment. ...
Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí Proč fouká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jinovatka? Proč sníh křupe pod nohama? Co je ...
Festival francouzských filmů představí intimní komedii ‚NA PALUBU! ‚a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO             ...
Komiks 84 ...

Teď, když se po letech vojen­ské­ho výcvi­ku vra­cí domů, se jí tyto vzpo­mín­ky vra­cí. V mís­tě, kde vyrůs­ta­la, vypa­dá vše jinak. Vznikly tu nové ves­ni­ce. Celé mís­to je prázd­né. Někteří je opus­ti­li již dří­ve, dal­ší teď, když se dozvě­dě­li, že se blí­ží titá­ni. Přesto Sasha najde jed­nu hol­čič­ku v jejím domo­vě a její mat­ku, kte­rá je prá­vě pojí­dá­na obrem. Sasha titá­na napad­ne, ale nepo­da­ří se jí ho zabít. Její mat­ka je bez šan­ce na pře­ži­tí, ale hol­čič­ku vez­me a odvá­dí ji ke své­mu koni. Holčička se cho­vá zvlášt­ně. Je pode­zře­le klid­ná a kla­de Sashe podiv­né otáz­ky. Sasha opro­ti tomu ztrá­cí kon­t­ro­lu nad svý­mi ner­vy, což vyvr­cho­lí, když její kůň ute­če. Sasha popad­ne luk a šípy, kte­ré najde, vez­me hol­čič­ku za ruku a utí­ká s ní do bez­pe­čí. Zraněný titán brzy nabý­vá zpět svou kon­di­ci a začí­ná je dohá­nět. Sasha pošle hol­čič­ku napřed a zasta­ví se. Má v plá­nu zasáh­nout obro­vy oči šípy a osle­pit ho, aby zís­ka­ly čas na útěk. Prvním šípem zasáh­ne obrův krk a on jde dál, jako by nic necí­til. Zbývají jí 2 šípy. Druhý šíp při­sta­ne pří­mo v obro­vě oku. Sasha se sou­stře­dí na posled­ní výstřel. Ví, že jde o všech­no. Nakonec nechá titá­na při­blí­žit se na její dosah, zaho­dí luk, šíp ucho­pí do ruky a vší silou ho zabod­ne obro­vi do oka. Titán ji drtí v sevře­ní, ale Sashe se poda­ří vyklouz­nout a utéct. Oslepený titán šát­rá ruka­ma a zůstá­vá stát na mís­tě.

Sasha se na svém útě­ku potká se sku­pi­nou jezd­ců, kte­ří našli a vza­li mezi sebe hol­čič­ku. Jedním z nich je Sashin otec. Sasha se k nim samo­zřej­mě při­po­jí a po násled­ném roz­ho­vo­ru s otcem se s ním usmí­ří.

Connie ujíž­dí své­mu oddí­lu, pro­to­že spě­chá, aby co nejdří­ve zjis­til, co se sta­lo s jeho ves­ni­cí. Je mu jed­no, že ho Reiner varu­je, že je nebez­peč­né, aby tam jel sám.

Vesnice je prázd­ná a domy pobo­ře­né. Connie volá, ale nedo­stá­vá odpo­věď. S nadě­jí zamí­ří ke své­mu domu a dou­fá, že v něm najde své rodi­če a dva sou­ro­zen­ce. Místo toho spat­ří nehyb­né­ho titá­na roz­va­le­né­ho v suti­nách jejich domu.

Oproti prv­ní­mu dílu 2. řady, kte­rý mne moc neza­u­jal, je ten­to špič­ko­vý. Grandiózní sou­hra obra­zu a hud­by ve scé­ně, kdy prů­zkum­ná jed­not­ka opouš­tí Stohess. Minuty napě­cho­va­né emo­ce­mi, když Sasha a Connie při­jíž­dí do svých rod­ných ves­nic. Takhle dobrou epi­zo­du jsem snad nevi­dě­la v celé prv­ní sezó­ně. Kéž by to neby­la náho­da, ale stou­pa­jí­cí trend sli­bu­jí­cí dobrou podí­va­nou.

Více na Kritiky.cz
Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn...
Sony snižuje náklady na výrobu, PS5 by už příští měsíc mohla vydělávat. Japonská společnost si totiž zaregistrovala nový model k... Sony snižuje náklady na výrobu, PS5 by už příští měsíc mohla vydělávat. Japonská spole...
Životní trefa Skvělej Sandler, kterýmu tyhle vážnější role jednoduše sednou. Přímočarej basketbalovej p...
SAMUEL L. JACKSON Označován jako jeden z nejpracovitějších herců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nesporně...
E. L. James: Grey (25 % - za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby j...

Dosud zná­má fak­ta z 2. dílu

Dočítáme se o exis­ten­ci tzv. Rozptýlených ves­nic, kte­ré jsou růz­ně vel­ké a fun­gu­jí jako zdroj potra­vy pro měs­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52702 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69904 KB. | 05.12.2023 - 10:39:48