Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl

vlcsnap 2017 09 28 10h09m51s336
vlcsnap 2017 09 28 10h09m51s336
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jihovýchodní okres

Connie sto­jí u domu své rodi­ny a zdr­ce­ně se smi­řu­je s tím, že jsou všich­ni mrt­ví. Přichází k němu Reiner, Gerger a dal­ší muž a jed­na žena z prů­zkum­né jed­not­ky. Uslzený Connie říká, že jeho ves­ni­ce navždy zmi­ze­la. Gerger ale pou­ká­že na fakt, že nikde nejsou žád­ná těla ani krev. Skupinka se pro­to shod­ne, že lidé odtud utek­li a mož­ná pře­ži­li. Gerger tomu ale v duchu nevě­ří. Zdá se mu div­né, proč by titá­ni zni­či­li domy, když by v nich nikdo nebyl, a navíc si vši­ml, že ve stá­jích zůsta­li koně a bez nich by se oby­va­te­lé ves­ni­ce dale­ko nedo­sta­li. Conniemu však tato nadě­je, že jeho rodi­na žije, sta­čí. Všichni už jsou pryč a on nase­dá na koně, když v tom sly­ší titá­na leží­cí­ho v jeho domě, jak trha­ně říká: „Ví – tej doma“. Pozastaví se nad tím, ale to už při­chá­zí Reiner, kte­rý nic tako­vé­ho nesly­šel, a pobí­zí Connieho, aby urych­le­ně odjel s nimi a dokon­čil misi. Musí se totiž dostat ke zdi a zjis­tit, zda je poško­ze­ná. Mají za úkol zachrá­nit dal­ší živo­ty. Connie se vzpa­ma­tu­je a odjíž­dí ze své ves­ni­ce.

Nanaba, muž jmé­nem Yoš, Christa a tma­vo­vla­sá dív­ka ze 104. jed­not­ky jmé­nem Ymir cvá­la­jí na koních na jih, aby se dosta­ly ke zdi a zkon­t­ro­lo­va­ly její poško­ze­ní. Ymir pro­tes­tu­je pro­ti jejich misi, pro­to­že ona a Christa nema­jí výstroj, a tak se bojí o jejich živo­ty. Nanaba ji utne, že je pře­ci voják a s rizi­kem musí počí­tat. Christa vede s Ymir roz­ho­vor, ve kte­rém říká, že ona si prů­zkum­nou jed­not­ku vybra­la, pro­to­že chtě­la, ale Ymir chtě­la vstou­pit do vojen­ské poli­cie. Christa má pode­zře­ní, že Ymir udě­la­la něco, díky čemu se Christa dosta­la mezi nej­lep­ších deset absol­ven­tů mís­to ní, ačko­li by si Ymir to mís­to zaslou­ži­la víc. Bojí se, že to udě­la­la kvů­li ní. Ymir ji ale ujis­tí, že je v prů­zkum­né jed­not­ce jen kvů­li sobě.

Na východ­ní hra­ni­ci pro­bí­há obra­na úze­mí před titá­ny. Blonďatý jez­dec na koni láká titá­na do blíz­kos­ti děl, poté veli­tel Felton vydá roz­kaz k pal­bě a děla titá­na ochro­mí. Na scé­nu při­chá­zí Rico, kte­rá se svou 3D výstro­jí titá­na zabi­je.

Na jiném mís­tě pro­jíž­dí kolem zdi na koních Hannes s něko­li­ka muži. Je jim div­né, že nepo­tka­li žád­né­ho titá­na.

Více na Kritiky.cz
Výměna manželek – 1.3.2017 Jak si poradí 39letá Andrea s rázným tatínkem ve fungující domácnosti se třemi dětmi? Dok...
#2091: Žoldnéř 3: Zkoušky Žoldnéř 3: Zkoušky (El Mercenario 2: Las pruebas)Vydalo nakladatelství Crew v pevné ...
Utøya, 22. července (2018) Nadhodnocené až běda a naprosto divácky nevděčný a zbytečný film, který jen mediálně př...
#DP153: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Magneto  Autorem článku je Daniel PaličkaV zahraničí vydalo Hachette Fascicoli jako 122. knihu ze ...
Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Sco...

Jižní tým s Conniem a Reinerem pro­chá­zí se zapá­le­ný­mi pochod­ně­mi ztem­ně­lým lesem podél zdi a je ve stře­hu, pro­to­že počí­ta­jí s tím, že kaž­dou chví­li nara­zí na otvor ve zdi a že se tudíž můžou uká­zat titá­ni. Setkávají se s Nanabou, Ymir, Christou a Yošem. Nanaba se ptá, kde našli otvor. Gerger na ni nechá­pa­vě kou­ká. Nanaba říká, že ony šli od výcho­du a díru nena­šly, tak­že ji musel najít Gergerův tým, kte­rý obchá­zel zeď z dru­hé stra­ny. Jenže díru nena­šel nikdo. Gerger navrh­ne, že by se měli vrá­tit a hle­dat zno­vu. Nanaba ale opo­nu­je, že oni i koně jsou již una­ve­ní. Najednou odplu­je mrak z měsí­ce a jeho svět­lo jim odha­lí pohled na neda­le­ko sto­jí­cí rui­ny hra­du. Oba týmy se vyda­jí k rui­nám, aby v nich pře­no­co­va­ly.

Hanji ve voze stá­le zkou­má ztvrd­lou kůži žen­ské­ho titá­na. Na Leviho popích­nu­tí říká osa­zen­stvu vozu, na co při­šla. Podivuhodným fak­tem je, že i když se Annie pro­mě­ni­la zpět na člo­vě­ka, ten­to kou­sek kůže nezmi­zel. Hanji pod mik­ro­sko­pem porov­ná­va­la ten­to seg­ment s úlom­kem ze zdi a zjis­ti­la, že jejich struk­tu­ra je téměř stej­ná. Je tedy vel­mi prav­dě­po­dob­né, že zdi jsou sku­teč­ně tvo­ře­ny těly titá­nů a jejich povrch je pokryt ztvrd­lou kůží titá­nů. Dále Hanji mlu­ví o tom, že novou díru ve zdi Rosé bude těž­ké zavřít, leda by našli přes­ně pad­nou­cí kámen. Ale bylo by mož­né pou­žít Erena, kdy­by byl schop­ný v pře­mě­ně­né podo­bě také nechat ztvrd­nout svou kůži. Tento nápad se líbí i Arminovi a při­dá ješ­tě, že by to moh­lo usnad­nit i jejich výpra­vu do Shiganshiny, pro­to­že by neby­li závis­lí na záso­bo­va­cích vozech. (Abych řek­la prav­du, toto jsem nepo­cho­pi­la, ačko­li jsem si ten­to úsek pouš­tě­la něko­li­krát. Napadá mě, zda se nejed­ná o nepřes­ný pře­klad.) Když navíc usku­teč­ní výpra­vu v noci, kdy se titá­ni nemo­hou hýbat, je jejich šan­ce poměr­ně vel­ká. Pokud ale Eren doká­že zacpat díru. Hanji se tedy obra­cí na Erena s dota­zem, zda si mys­lí, že to doká­že. Eren váhá, ale Levi řek­ne, že nezá­le­ží na to, co si mys­lí. Vzhledem k tomu, že jim došly mož­nos­ti, to pros­tě doká­zat musí. Na to Eren řek­ne, že to doká­že za kaž­dou cenu. Na důkaz své­ho odhod­lá­ní vytáh­ne klíč od otco­vy piv­ni­ce a při­po­me­ne, že se tam dozví prav­du.

Více na Kritiky.cz
KYRA SEDGWICK KYRA SEDGWICK je známou divadelní, filmovou a televizní herečkou, která si získala srdce mnoha...
Deadpool (2016) Za mě trochu rozpačité pocity. Po stránce humoru a zábavy Deadpool splňuje přesně to, co sl...
Temný rytíř povstal | The Dark Knight Rises [85%] Temný rytíř povstal http://www.csfd.cz/film/252669-temny-rytir-povstal/ http://www.imdb.com/t...
Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou Jak jste se připravovala na roli nespoutané rychtářovy dcery Katynky? Už nějaký čas před n...
Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postav...

Vozy a koně prů­zkum­né jed­not­ky dora­zí do okre­su Ehrmich. Páter Nick zde vidí davy lidí, kte­ří při­šli o domo­vy, pro­chá­ze­jí­cí uli­ce­mi. Tato podí­va­ná ho vydě­sí. Levi ho utá­pí hlou­bě­ji a hlou­bě­ji v jeho nešťast­ném pro­zře­ní. Opakuje mu, že za toto může jeho víra, že kvů­li nim titá­ni pro­ni­ka­jí přes zeď a berou lidem domo­vy. A že pokud to půjde dál pod­le toho, jak si to pře­je víra zdí, budou všich­ni sežrá­ni titá­ny.

Hanji říká Erenovi, že za Ehrmichem je úze­mí titá­nů. Muž, kte­rý je dopro­vá­zí a jme­nu­je se Mobli, se ptá Erena, jest­li zvlád­ne jet na koni. Eren říká, že ano, že už se cítí dob­ře. Mobli chce odvést Erena k jeho koni, ale Hanji zpo­zo­ru­je Leviho a zkrou­še­né­ho páte­ra. Vyžádá si pro­to chví­li času a jde za nimi. Ptá se Nicka, zda ho již dostih­ly poci­ty. Ten ale dál mlčí. Hanji na něj začne kři­čet, ať už koneč­ně začne mlu­vit. Jenže Nick řek­ne, že nemů­že a to se nezmě­ní. Naštvaná Hanji odchá­zí a iro­nic­ky mu děku­je za jeho pomoc. Aby zmír­nil její vztek, řek­ne Nick, že o tom nemů­že roz­hod­nout sám, že všich­ni věří­cí musí poslou­chat sva­tou vůli. Nemůže říct, o jakou vůli se jed­ná, ale může říct jmé­no oso­by, jejíž vůli musí násle­do­vat. Říká, že tato oso­ba se ten­to rok při­da­la k prů­zkum­né jed­not­ce. Než ale stih­ne říct její jmé­no, do míst­nos­ti vejde Sasha se zprá­vou pro veli­tel­ku Hanji. Erenovi, Mikase a Arminovi ale dojde, že páter mlu­vil o Christě Lenz. Rozhodnou se, že ji ihned musí najít.

Vojáci nocu­jí­cí v rui­ně hra­du jsou Nanabou svo­lá­ni do věže, odkud vidí, že rui­na je obklo­pe­na titá­ny. Diví se, jak to, že se titá­ni hýbou, když nesví­tí slun­ce. Potom Connie uká­že na obrov­ské­ho osrs­tě­né­ho titá­na, kte­rý se pro­chá­zí neda­le­ko hra­du. Všimne si, že míří ke zdi. Normální titá­ni začnou napa­dat zdi rui­ny.

Levi vydá­vá roz­ka­zy. Armin a Hanji mají pře­mýš­let o řeše­ní situ­a­ce. Mikasa má ochra­ňo­vat Erena. Eren se má nau­čit brá­nit sám a nepod­lé­hat zuři­vos­ti.

Starší čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky se pouš­tí do zabí­je­ní titá­nů. Nováčci mají zůstat vza­du. Bestie zatím špl­há na zeď.

Hanji a její jed­not­ka jede tmou. Velitelka infor­mu­je o zří­ce­ni­ně hra­du Untgerd, odkud můžou zkon­t­ro­lo­vat zeď.

Více na Kritiky.cz
Zack a Miri točí porno - Aneb muži za zadnicí. Zack a Miri jsou hodně dobří kamarádi ze střední. On je kluk, ona holka (pro jistotu takhle) a...
Pohádky pro Emu právě v českých kinech Začátkem listopadu, tedy 3.11 vstoupila do kin rodinná komedie Pohádky pro Emu režiséra Rudolf...
První obrázky z remaku Gothicu. První obrázky z remaku Gothicu.+2...
Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "prosla...
Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti, laureát velké ceny z Cannes ...

Dosud zná­má fak­ta ze 3. dílu

Průzkumná jed­not­ka má spe­ci­ál­ní pochod­ně, kte­ré nezhas­nou při pádu na zem. Materiál na jejich výro­bu je základ­ním vyba­ve­ním kaž­dé­ho prů­zkum­ní­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54774 s | počet dotazů: 303 | paměť: 70369 KB. | 04.12.2023 - 21:37:50