Kritiky.cz > Recenze knih > Větné rozbory expres (Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích)

Větné rozbory expres (Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích)

005
005
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Větné roz­bo­ry pat­ří k méně oblí­be­ným lát­kám v hodi­nách čes­ké­ho jazy­ka. Publikace urče­ná žákům 2. stup­ně základ­ních a stu­den­tům střed­ních škol vám usnad­ní pří­pra­vu na při­jí­ma­cí zkouš­ky i na obá­va­né písem­ky.

Vzpomínáte si ješ­tě na pod­mět, pří­su­dek, pří­vlas­tek, před­mět, pří­slo­več­né urče­ní i dopl­něk? Znáte dru­hy ved­lej­ších vět, význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi hlav­ní­mi, význa­mo­vé pomě­ry mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny ve vět­ných čle­nech něko­li­ka­ná­sob­ných a mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi ved­lej­ší­mi?

Začíná se lát­kou pro 5. roč­ník a postu­pu­je se dále až k 9. roku stu­dia.

Je zde vysvět­len postup při hle­dá­ní základ­ní skla­deb­ní dvo­ji­ce, dru­hy pod­mě­tů, pod­mě­to­vá a pří­sud­ko­vá část věty, vět­né čle­ny řídí­cí a závis­lé, pod­mět a pří­su­dek holý, roz­vi­tý i něko­li­ka­ná­sob­ný, dru­hy pří­sud­ků či sho­da pří­sud­ku s pod­mě­tem.

Druhá kapi­to­la se zamě­řu­je na roz­ví­je­jí­cí vět­né čle­ny, tedy pří­vlas­tek, před­mět, pří­slo­več­ná urče­ní a dopl­něk. V tom­to oddí­lu je znač­ná pozor­nost věno­vá­na gra­fic­ké­mu zná­zor­ně­ní daných vět­ných čle­nů ve větě, což bývá vyža­do­vá­no u při­jí­ma­cích zkou­šek. Pomocí pří­kla­dů však lát­ku snad­no pocho­pí­me.

Třetí oddíl je věno­ván větám jed­no­člen­ným, dvoj­člen­ným a vět­ným ekvi­va­len­tům.

Ve čtvr­tém je popsá­na věta jed­no­du­chá a sou­vě­tí, ved­lej­ší věty pří­sud­ko­vé, před­mět­né, pří­vlast­ko­vé, doplň­ko­vé a dru­hy ved­lej­ších vět pří­slo­več­ných, tedy míst­ní, časo­vé, způ­so­bo­vé, měro­vé, pří­čin­né, úče­lo­vé, pod­mín­ko­vé a pří­pust­ko­vé. U kaž­dé z nich je otiš­tě­no něko­lik pří­kla­dů napo­má­ha­jí­cích snad­né­mu pocho­pe­ní.

Následují význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi hlav­ní­mi věta­mi, tedy slu­čo­va­cí, stup­ňo­va­cí, odpo­ro­va­cí, vylu­čo­va­cí a pří­čin­ný. Důležité jsou rov­něž význa­mo­vé pomě­ry mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny ve vět­ných čle­nech něko­li­ka­ná­sob­ných a význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi ved­lej­ší­mi.

V páté kapi­to­le jsou popsá­na slo­ži­tá sou­vě­tí, závěr tvo­ří sou­hrn­né opa­ko­vá­ní a pře­hled základ­ních poj­mů.

Za výkla­do­vou čás­tí násle­du­je vždy něko­lik cvi­če­ní a pro­bra­nou kapi­to­lu zakon­ču­je roz­sáh­lej­ší opa­ko­vá­ní uči­va. Správné odpo­vě­di si snad­no zkon­t­ro­lu­je­me dle klí­če v zad­ní čás­ti pub­li­ka­ce.

Přestože se jed­ná o slo­ži­těj­ší učeb­ní lát­ku, je vše podá­no sro­zu­mi­tel­ně, struč­ně a s důra­zem na pocho­pe­ní dané pro­ble­ma­ti­ky. I ti, kte­ří měli s tou­to čás­tí čes­ké­ho jazy­ka pro­blémy, vše­mu snad­no poro­zu­mí, a těm mlad­ším z nás napo­mů­že ke zlep­še­ní výsled­ků ve škol­ních lavi­cích. Pochválit musím pře­hled­nost učeb­ni­ce i její gra­fic­kou úpra­vu s tabul­ka­mi a gra­fy. Je sym­pa­tic­ké, že autor­ka postu­pu­je od jed­no­duš­ší lát­ky ke slo­ži­těj­ší a prak­tic­ké je též roz­dě­le­ní na jed­not­li­vé roč­ní­ky stu­dia. Publikaci oži­vu­jí tema­tic­ké ilu­stra­ce Jaroslavy Kučerové.

Kniha mě mile pře­kva­pi­la a ke zopa­ko­vá­ní lát­ky napo­mů­že nejen žákům, nýbrž i všem zájem­cům, kte­ří tou­ží po tom oprášit si zapo­me­nu­té zna­los­ti.


  • Druh zbo­ží: Kniha
  • Autor: Vlasta Gazdíková
  • Žánr: základ­ní ško­ly, střed­ní ško­ly
  • Nakladatelstvi: EDIKA
  • Datum vydá­ní: 20.02.2017
  • Doporučeno od: 10 let
  • EAN: 9788026610748
  • Počet stran: 160 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát: 167x225 - bro­žo­va­ná lepe­ná
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz za 199 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53361 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71695 KB. | 13.07.2024 - 15:08:23