Kritiky.cz >

Probudím se včera – divákova noční můra

Proč cho­dit zby­teč­ně kolem hor­ké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směš­ný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dob­ře napsa­né­ho scé­ná­ře, zda­ři­lé rea­li­za­ce či sluš­ných herec­kých výko­nů. Přitom počá­teč­ní nápad... Read more »

Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.

Film mě nezkla­mal a nabíd­nul pří­běhy, kte­ré jsem tak doce­la neznala.František Šíma, kte­rý je nevěr­ný své inva­lid­ní ženě se sou­sed­kou a v roz­trž­ce zabi­je své­ho syna. Následuje věze­ní a Lidice si žijí svůj... Read more »

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Čekám na kome­dii a ona z plát­na nepři­chá­zí a tak čekám dál… mar­ně. Ve vol­né parafrá­zi na ústřed­ní stej­no­jmen­nou píseň sku­pi­ny Nightwork k nové­mu fil­mu tepr­ve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­té­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka Signál, shr­nu­ji svá... Read more »

Dům - herecký koncert Miroslava Krobota

Režisérka Zuzana Liová si zvo­li­la pro svůj prv­ní film vlast­ní scé­nář, ve kte­rém se jí poda­ři­lo zachy­tit odliš­nost snů a tužeb růz­ných gene­ra­cí v sou­čas­né rea­li­tě oby­čej­né­ho živo­ta. Scénář byl v roce... Read more »

Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  

Dostat před kame­ru dvo­ji­ci výbor­ných her­ců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem reži­sé­ra Jiřího Stracha. Jen napsat správ­ný scé­nář a bude vyhrá­no. Zalíbil se jim až scé­nář o nadě­ji. Read more »

Tvůrci představili novinářům film Vejška

V úte­rý 14.1.2014 před­sta­vi­li tvůr­ci film, kte­rý je vol­ným pokra­čo­vá­ním fil­my Gyml o dvo­ji­ci mla­dých malí­řů graf­fi­ti.  Hrdinové dospě­li a kro­mě své­ho tvo­ři­vé­ho koníč­ku se sna­ží nějak zdo­lat stu­di­um i na vyso­ké ško­le.... Read more »

Dům (Dom 2011)

Film Dům slo­ven­ské reži­sér­ky Zuzany Liové je sním­kem, na kte­rý jsem se dlou­ho těšil. Film zís­kal sluš­né kri­ti­ky a i divá­ci mu vyjá­d­ři­li svo­ji návště­vou bio­gra­fů pří­zeň. Dokonalý před­po­klad pro sluš­ný... Read more »

Poslední přesun (1995)

O fil­mu Poslední pře­sun jsem věděl hned v době jeho vzni­ku, jako váš­ni­vý čte­nář časo­pi­sů Nemesis a Ikarie mi něco podob­né­ho samo­zřej­mě nemoh­lo unik­nout. V té době jsem ovšem film nevi­děl a s při­bý­va­jí­cí­mi... Read more »

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%

Po tou­že­ní fanouš­ků jed­no­ho z nej­lep­ší­ho seri­á­lů posled­ní doby na TV Nova Okresního pře­bo­ru se roz­ho­dl reži­sér nato­čit i celo­ve­čer­ní film. Napadl ho dob­rý nápad v tom, že nej­dů­le­ži­těj­ším prv­kem, kte­rý bude... Read more »

Čtyři slunce 50 %

Kdo bude mít slun­ce v duši, ten bude šťast­ný? Pomůže nám víra v tajem­né síly pří­ro­dy vyře­šit pro­blémy reál­né­ho živo­ta? Tak tohle se mi mota­lo v hla­vě, když jsem sle­do­va­la nový film... Read more »

Modrý tygr - 45%

Do kin vstou­pí  kon­cem úno­ra nový čes­ký film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodi­če. Režisér Petr Oukropec nato­čil svůj debut pro cit­li­vé duše, kte­ré mají... Read more »

Recenze Hranaři - 40 %.

Nový film reži­sé­ra Tomáše Zelenky je dle tvůr­ců thriller o korup­ci a poli­ti­ce. Já bych film cha­rak­te­ri­zo­va­la jak čes­ký thriller s pohád­ko­vým kon­cem, kte­rý je o lidech žijí­cích na hra­ně záko­na. Scénáristé Oto... Read more »

Nic proti ničemu – recenze - 20 %

Kdo má rád video­pro­jek­ce přá­tel z tříd­ních sra­zů a v kaž­dém ama­tér­ském videu nachá­zí něco netra­dič­ní­ho a neotře­lé­ho, ten by měl vidět i film Petra Marka s názvem Nic pro­ti niče­mu. Nechá se uná­šet nená­roč­ným... Read more »

Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)

Na výsle­dek fil­mo­vé adap­ta­ce dnes už téměř kul­tov­ní­ho tří­díl­né­ho komik­su Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlav­ní posta­vou výprav­čí­ho Aloise Nebela v zapad­lé jese­nic­ké sta­ni­ci Bílý Potok, se čeka­lo dlou­hých pět let.... Read more »

Alois Nebel - 75 %

Do našich kin se dostá­vá zají­ma­vý film, kte­rý si urči­tě najde své pří­z­niv­ce. Unikátní zpra­co­vá­ní hra­né­ho fil­mu s vyu­ži­tím tech­no­lo­gie roto­sko­pie dodá­vá dílu jed­not­né výtvar­né ladě­ní, kte­ré doká­že zaujmout divá­ka... Read more »
Stránka načtena za 2,97952 s | počet dotazů: 201 | paměť: 48246 KB. | 24.05.2024 - 12:41:19