Kritiky.cz > Články > SKŘÍTEK

SKŘÍTEK

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po jed­nom z divác­ky nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých fil­mů posled­ních let Cesta z měs­taa netra­dič­ním doku­men­tu Z měs­ta ces­ta, při­chá­zí Tomáš Vorel s dal­ším celo­ve­čer­ním sním­kem Skřítek. Režisér se tak po letech vra­cí k žán­ru gro­tes­ky, kte­rou jsme v jeho poje­tí moh­li vidět už ve fil­mu Pražská pět­ka v pří­bě­hu Výlet na Karlštejn z roku 1989.

Vesnická rodin­ka, kte­rou zná­me z fil­mu Cesta z měs­ta se pře­stě­ho­va­la za lep­ším do malé­ho měs­ta. Otec (Bolek Polívka) pra­cu­je jako řez­ník v maso­kom­bi­ná­tě, mat­ka (Eva Holubová) je zaměst­na­ná jako poklad­ní v super­mar­ke­tu. Jejich dce­ruš­ka (Anička Marhoulová) cho­dí na základ­ní ško­lu, ale tech­nic­ké před­mě­ty jí nejdou a neba­ví, je nej­hor­ší ze tří­dy a tak má neu­stá­lé pro­blémy se svým tříd­ním pro­fe­so­rem (Tomáš Hanák). Synáček (Tomáš Vorel ml.) zase stu­du­je střed­ní potra­vi­nář­ské uči­liš­tě, neboť otec z něho chce mít také řez­ní­ka. Avšak syná­ček je fyzic­ky sla­bý, navíc vege­ta­ri­án, anar­chis­ta a kuřák mari­hu­a­ny, což je zdro­jem věč­ných kon­flik­tů s přís­nou mis­tro­vou (Ivana Chýlková), otcem i poli­cis­ty (Jan Kraus, Petr Čtvrníček, Tomáš Vorel). Otec na výcho­vu nesta­čí, zejmé­na když je váben mla­dou slič­nou řez­ni­cí (Marika Procházková), ke kte­ré vzpla­ne chtí­čem nezří­ze­ným. Ať se mat­ka sna­ží sebe­víc – navště­vu­je kos­me­tic­ké salo­ny a psy­chi­at­ry, man­žel o ni zce­la ztrá­cí zájem a nako­nec se pře­stě­hu­je od rodi­ny k řez­ni­ci na uby­tov­nu. A tak mat­ka kuje pomstu! A aby toho neby­lo málo, motá se tu ješ­tě jaký­si SKŘÍTEK, kte­rý vyle­zl z lesa a veš­ke­ré váž­né situ­a­ce obra­cí v absur­di­tu a humor.

 

Skřítek je gro­teska, tak­že dia­lo­gy jsou nahra­ze­ny cito­slov­ci, ruchy jsou sty­li­zo­va­né a co neřek­nou zvu­ky, sdě­lí divo­ká i infan­til­ní, ponu­rá i mystic­ky zádum­či­vá hud­ba (MIG 21). Celý pří­běh je pes­trou kaská­dou gagů, ske­čů a tragi­ko­mic­kých situ­a­cí. „Troufám si tvr­dit, že ve fil­mu není chví­le, kdy by se divák nesmál, nebo nepla­kal,“ říká reži­sér Tomáš Vorel.

 

Premiéra : 17. břez­na 2005

Režie: Tomáš Vorel

Scénář: Tomáš Vorel

Kamera: Marek Jícha

Střih: Marek Jícha, Tomáš Vorel

Hudba: MIG 21

Architekt: Petr Pištěk

Kostýmy: Blanka Tesařová

Triky : Studio Mirage

Stopáž: 90 minut

Formát: 35 mm

Žánr: celo­ve­čer­ní fil­mo­vá gro­teska

 

Hrají:

OTEC Bolek Polívka

MATKA Eva Holubová

SYNÁČEK Tomáš Vorel ml.

DCERUŠKA Anička Marhoulová

 

ŘEZNÍK Jiří Macháček

ŘEZNICE Marika Procházková

MISTROVÁ Ivana Chýlková

VRÁTNÝ Milan Šteindler

MATIKÁŘ Tomáš Hanák

TŘI POLICISTÉ Jan Kraus, Petr Čtvrtníček, Tomáš Vorel

PSYCHIATR Ondřej Trojan

STRÁŽMISTR David Vávra

MISTR Radomil Uhlíř

DETEKTIV Václav Marhoul

VIETNAMEC Do Dy

ZRZKA Daniela Valešová

BRÝLATKA Barbora Valentová

REVIZOR Otakáro Schmidt

DOKTOR Martin Zbrožek

TRAFIKANT Libor Balabán

STUDENT Martin Luhan

STUDENTKA Nicol Prokešová

 

 

KONTAKTY:

 

Tiskový ser­vis (infor­ma­ce, roz­ho­vo­ry, foto):

Martina Reková

martina@2media.cz

 

Filmová dis­tri­buce:

Warner Bros. Česká repub­li­ka

Milan Stopa

Soukenická 13

110 00, Praha 1

T: +420 296 580 325

F: +420 296 580 340

C: +420 602 575 844

E: milan.stopa@warnerbros.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59753 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71670 KB. | 17.07.2024 - 15:11:09