Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

Bruce Willis
Bruce Willis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John McClane na dovo­le­né v Rusku.

Popáté a snad už napo­sle­dy. Je to sice drs­né tvr­ze­ní, ale i ti nej­skal­něj­ší fanouš­ci této slav­né smr­to­nos­né série s hláš­ku­jí­cím a zra­ni­tel­ným poli­cis­tou, kte­rý se sám sho­dou okol­nos­tí dostá­vá do pro­blé­mů, musí pře­ce jen uznat, že tohle není John McClane, jak ho všich­ni dob­ře zná­me. Je těž­ké si to při­znat, ale John umřel již po tře­tím fil­mu, kde nemi­lo­srd­ně ješ­tě sta­čil odkrouh­nout bra­t­ra Hanse Grubera se Samuelem L. Jacksonem (přes­to­že má 4.0 pořád pozi­tiv­ní recen­ze, nejsem jejím fanouš­kem). Následující jeho film(y) jsou jen nabubře­lé náhraž­ky, kte­ré láka­jí nebo­hé divá­ky do kin na zvuč­ný a zná­mý titul pro­vě­ře­né akč­ní série z minu­lé­ho sto­le­tí jen pro­to, aby si Bruce Willis mohl na důchod při­sy­pat pár mili­o­nů dola­rů do poklad­nič­ky navíc. Není to pros­tě už ten McClane od doby, kdy mu vypa­da­ly vla­sy na hla­vě (nebo si ji nechal oho­lit, co já vím)!

John McClane za sta­rých časů. Zdroj: theessentialfilms.blogspot.com

Bohužel je to tak. V jeho podá­ní půso­bí John McClane poměr­ně doce­la už sta­ře a una­ve­ně, na což má po těch letech nepří­jem­nos­tí s tero­ris­ty zce­la jis­tě nárok, ale při­tom zmi­ze­lo kam­si i jeho neza­mě­ni­tel­né cha­risma a uvě­ři­tel­nost.  Nyní John půso­bí dojmem, že není nic pro­blém a on je pros­tě cool, kte­rý se synem po boku hra­vě všech­ny postří­lí. A tak by to být nemě­lo! Na jed­nič­ce Die Hard bylo ori­gi­nál­ní i zábav­né sle­do­vat hlav­ní­ho hrdi­nu jako oby­čej­né­ho člo­vě­ka (poli­cis­tu), kte­rý se doslo­va oci­tl v pas­ti plné tero­ris­tů (mra­kodrap s Hansem), kte­ří drže­li jeho man­žel­ku jako rukojmí, a on sám trpěl, krvá­cel a spros­tě nadá­val jen, aby se k ní za kaž­dou cenu dostal a zachrá­nil ji. S kaž­dým tero­ris­tou v bará­ku si to pěk­ně roz­dal na (ne)férovku s tako­vým zaní­ce­ním, ver­vou a patr­ným stra­chem nejen o život svůj vlast­ní. A k tomu ješ­tě sta­čil zábav­ně hláš­ko­vat. Tomu se říká rea­lič­nost pří­bě­hu, a na tu v době plné Rambů a Terminátorů nebyl ame­ric­ký divák v kině či v tele­vi­zi vůbec zvyk­lý. Proto si Bruce Willis i za svo­ji roli McClana zaslou­že­ně dočkal na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy svo­ji vlast­ní hvězdy.

Otec, syn a rusák. Zdroj: flicksandbits.com

A dnes v páté pas­ti? Jakoby John McClane sko­ro řekl: „ Pojď synu! Nakopeme jim prdel, my jsme stej­ně nesmr­tel­ný, ať už po nás stří­lí z bojo­vé­ho vrtu­l­ní­ku nebo jede­me do Černobylu.

Chyba není ani tak u Bruce Willise, kte­rý se ani nepo­dí­vá, co to vlast­ně nato­čil za film a radě­ji si sta­ví komín­ky z ban­ko­vek na důchod, ale spí­še ve špat­ném scé­náris­to­vi a reži­sé­ro­vi. Scénař, kte­rý napsal Skip Woods, musel obsa­ho­vat snad jen na pár odstav­ců tex­tu – mož­ná i tu strán­ku a půl dal. Ono není ani čemu se divit, když jde jen o čis­tě akč­ní sní­mek. Tak si pros­tě Pan scé­na­ris­ta řekl, sem roz­lo­žím čty­ři akč­ní scén­ky, a pak to nějak pro­po­jím. Výsledkem je stro­hý a pří­mo­ča­rý pří­běh s akč­ní­mi scé­na­mi. No, když jde o páté pokra­čo­vá­ní, tak proč se sr** s něja­kým zamo­ta­něj­ším pří­bě­hem.

Horší šta­cí je reži­sér John Moore (Max Payne, Za nepřá­tel­skou linií), kte­rý je pří­mo zod­po­věd­ný za cha­o­tic­ké stři­hy a nelo­gic­ké scé­ny ve fil­mu. Ty totiž dost podrá­ží akč­ní­mu sním­ku nohy a divák má pak po zhléd­nu­tí v kině roz­po­ru­pl­né spí­še nega­tiv­ní poci­ty. A při­tom by to nemu­se­lo být ve výsled­ku zase tak špat­né – jen upra­vit tohle, zlep­šit tohle a zakon­čit takhle.

McClane neu­mí rus­ky. Zdroj: gallery.oneindia.in

V úvo­du páté pas­ti se John McClane dozví­dá, že jeho dáv­no odlou­če­ný syn Jack tro­pí jakési hlouposti v Moskvě, a pro­to se po roz­lou­če­ní s dce­rou v taxí­ku vydá­vá leta­dlem z New Yorku na dru­hou stra­nu země­kou­le. Tady v Rusku poslé­ze zjis­tí, že jeho syn je váž­ně obvi­něn ze zabi­tí a spo­lu­prá­ce s uvěz­ně­ním zlo­čin­cem Komarovem. Oba jsou před­ve­de­ni do soud­ní budo­vy, na kte­rou poslé­ze zaú­to­čí výbuš­ni­na­mi a samo­pa­ly sku­pin­ka tero­ris­tů. Jacku a zmate­né­mu Komarovi se poda­ří před nimi uté­ci ze soud­ní­ho dvo­ra a násle­du­je zbě­si­lá honič­ka v autech po uli­cích Moskvy. Co by to byl John za otce, kdy­by nepo­mohl své­mu syn­ko­vi v nerov­ném boji s rus­kým ansám­blem?

John McClane se zase při­cho­mý­tl tam, kam neměl a má opět pro­blémy s tero­ris­ty. Jeho tzv. dovo­le­ná v Rusku skon­či­la! Tentokrát se sna­ží pomoct své­mu naštva­né­mu syn­ko­vi Jacku McClaneovi jr., z kte­ré­ho se nako­nec vyklu­be špi­ón CIA. Představitel jeho role Jai Courtney, zná­mý tře­ba ze seri­á­lu Spartacus, je vcel­ku důstoj­ným nástup­cem Bruce Willise a akč­ní scé­ny zvlá­dá s bra­vu­rou. Je cha­risma­tic­ký, herec­ky vyspě­lí a jde do vše­ho s plným nasa­ze­ním. Docela pří­jem­né pře­kva­pe­ní, jak to té akč­ní dvo­ji­ci ve fil­mu slu­ší a jde na odstřel, jen kdy­by si nehrá­li na ter­mi­ná­to­ry.

Zběsilá honič­ka v uli­cích Moskvy je více méně impo­zant­ní, dra­há a kaska­dér­sky dob­ře zvlád­nu­tá. Jen ten John kdy­by pořád nešro­to­val ty vozy – vybou­rá se, vyle­ze ven, vez­me si jiný, aby ho pak vzá­pě­tí zase zni­čil. Jinak po reži­sér­ské strán­ce je to jeden vel­ký prů­švih! Jsou tam totiž ukáz­ko­vě vidět chy­by celé­ho fil­mu – nena­va­zu­jí­cí zábě­ry, pří­liš­né detai­ly do tvá­ří a špat­né stři­hy (tře­ba když McClane běží mezi auty, kte­ré v jed­nom zábě­ru sto­jí, zatím­co v dru­hém zase jedou). Po chvil­ce sle­do­vá­ní je divák v kině zma­ten a neví, kdo koho vlast­ně pro­ná­sle­du­je. Je v tom doce­la cha­os!

Další zají­ma­vá akč­ní scé­na násle­du­je poté, co jsou JohnJack při hle­dá­ní klí­če zra­ze­ni a pře­pa­de­ni tero­rist­mi v opra­vo­va­ném domě. Následující pře­střel­ka je sice pře­hna­ná, ale jakmi­le McClaneovi pokro­pí nepřá­te­le roz­tříš­tě­ným sklem, zavzpo­mí­ná­te na sta­ré časy, kdy John cho­dil po mra­kodra­pu bosý. Následující pove­de­ný únik před vrtu­l­ní­kem je jen třeš­nič­kou na nepo­ve­de­ném dor­tu, kte­rá vám ale­spoň na oka­mžik vykouz­lí úsměv na rtu.

Sexy motor­kář­ka

A pak je tu ješ­tě jed­na scé­na před honič­kou, o kte­ré bych se rád zmí­nil. Jedná se o zná­mou motor­kář­ku z trai­le­ru, kte­rá odha­lí své sexy tělíč­ko. Tak tu si uži­je­te jen dvě vte­ři­ny stej­ně jako v trai­le­ru. Škoda. Kdo by nechtěl vidět víc?!

Další ne logi­kou bylo to, že ces­ta z Moskvy do Černobylu neza­be­re drs­ným chlap­cům McClanům ani jed­nu noc. Přitom je to dle Google mapy vzdá­le­nost 998 km, kte­rá jim při­bliž­ně potr­vá dva­náct hodin. A to jeli přes noc, sta­či­li vystří­let celou továr­nu, oddě­lat vrtu­l­ník a pak ráno při­le­tět do Ameriky. Fakt nevím, co v tom Rusku natan­ko­va­li za pali­vo? Patrně radi­o­ak­tiv­ní uran z Černobylu v teku­té podo­bě.

Taky McClany neroz­ho­dí žád­ný radi­o­ak­tiv­ní zbyt­ky v Černobylu. Prostě si tam při­je­dou spo­ře oble­če­ní a zakr­vá­ce­ní, jeli­kož počí­ta­jí s tím, že jim to tam tero­ris­ti před­tím pěk­ně a čis­tě vyfil­tro­va­li. Člověk by se tam bál vkro­čit bez mas­ky i po letech.

Zvrat v ději je už od začát­ku sním­ku cel­kem před­vi­da­tel­ný, přes­to se o něm nebu­du v recen­zi zmi­ňo­vat. Záporáci jsou cel­kem fajn - drs­ní, naiv­ní a jeden hod­ně sexy. Finále je sice efek­tiv­ní – pře­střel­ky a plné výbuchů, ale pořád­ně zamr­zí, že si to John McClane nako­nec pře­ce jen neroz­dá na férov­ku s hlav­ním padou­chem ve sty­lu muž pro­ti muži. Doba fil­mu jeden a půl hodi­ny je odpo­ví­da­jí­cí vzhle­dem ke stro­hé­mu scé­ná­ři, kde se jen stří­lí a ničí.

Celkově je film spí­še vel­kým zkla­má­ním, kte­ré­mu vůbec nepří­slu­ší nálep­ka Smrtonosné pas­ti. I přes poda­ře­né akč­ní scé­ny a počí­ta­čo­vé zábě­ry to není pros­tě ono! Bruce Willis ztra­til cha­risma a reži­sér John Moore si nedo­ká­zal pohlí­dat prá­ci stři­ha­čů a kame­ra­ma­nů, kte­ří z doce­la naděj­né­ho pokra­čo­vá­ní vytvo­ři­li šíle­ný paskvil spa­da­jí­cí spí­še do béč­ko­vých vod za Stevenem Seagelem. A to si tato slav­ná akč­ní série neza­slou­ži­la! John McClane už pros­tě nikdy nebu­de tako­vý jako dří­ve.

V hod­no­ce­ní dávám fil­mu Smrtonosná past: Opět v akci prů­měr­ných 55 %.

ČLÁNEK PUBLIKOVÁN NA OSOBNÍM BLOGU AUTORA - TM.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67960 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72126 KB. | 24.04.2024 - 15:23:39