Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Černočerná tma

Černočerná tma

Photo © 2000 USA Films
Photo © 2000 USA Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

„Černočerná tma“ je dal­ší z fil­mů, kte­rým jsem se cel­kem úspěš­ně vyhý­bal. Ani nevím, proč vlast­ně. Je to sní­mek, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost. Co si bude­me poví­dat, dostal jsem se k němu díky nové­mu sním­ku „Riddick“, kte­rý oži­vil tenhle die­se­lov­ský mýtus. Ten pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co tenhle fyzic­ky i hla­so­vě výraz­ný herec nato­čil. Tak se spo­leč­ně na chví­li ponoř­me do čer­no­čer­né tmy s mužem, kte­rý vidí i v té nej­vět­ší tem­no­tě.

Kdo z nich přežije?

Riddick je zlo­či­nec, kte­rý je pře­vá­žen na vesmír­né lodi. Všichni jsou ve sta­vu podob­ném hiber­na­ci a ces­tu­jí kam­si. Jenže dojde k neho­dě, snad je to mete­o­ric­ký roj, kte­rý způ­so­bí smrt něko­li­ka osob posád­ky a také nut­nost při­stát na nej­bliž­ší, nezná­mé pla­ne­tě. Přistání se poda­ří, ale s tím, že loď již není schop­na pokra­čo­vat v ces­tě. Je tře­ba najít jiný způ­sob, jak se dostat pryč. A samo­zřej­mě je také tře­ba pro­zkou­mat pla­ne­tu.

S brýlemi na hlavě.

Jedná se o poušt­ní, pus­tou pla­ne­tu, kde pod­le vše­ho není život, ale nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. Obří, dočis­ta vybě­le­né kost­ry svěd­čí o tom, že zde bylo něco vel­ké­ho. Co asi způ­so­bi­lo úmr­tí tak vel­kých tvo­rů? Přírodní kata­stro­fa? Anebo něco, co mělo obrov­ský hlad? Hrdinové sice obje­ví sta­ni­ci, kde fun­go­va­la lid­ská posád­ka, ale stej­ně tak zjiš­ťu­jí, že nehos­tin­nost mís­ta je doslo­va vra­žed­ná.

S brýlemi na očích.

„Černočerná tma“ je vari­a­cí na legen­dár­ní horor „Vetřelec“ s tím, že se děj roz­pro­střel z malé­ho pro­sto­ru lodi na pla­ne­tu, ale přes­to vel­mi čas­to zavá­dí hrdi­ny do malých pro­stor, kde boju­jí o život. Daří se tím navo­dit vhod­nou atmo­sfé­ru, kde jde vlast­ně o pře­ži­tí. Tohle je sci-fi sur­vi­val, kte­rý má cel­kem zají­ma­vé­ho anti­hr­di­nu. Vin Diesel zde uka­zu­je, že má něja­ké schop­nos­ti a že dove­de zahrát zají­ma­vou posta­vu.

Blízká setkání třetího druhu.

Čím ale film upou­tá mož­ná více, to je zpra­co­vá­ní. David Twohy si hod­ně hrál s tím, jak film bude vypa­dat, jak bude půso­bit. Neměl závrat­ný roz­po­čet, ale poda­ři­lo se mu vytvo­řit vizu­ál­ně zají­ma­vou podí­va­nou. Používal růz­né fil­try na kame­ru, detail­ní zábě­ry, rych­lé, sko­ro až schi­zofren­ní pro­stři­hy, kte­ré doká­žou upou­tat i k tomu­to cel­kem jed­no­du­ché­mu pří­bě­hu, kde jde jen o to zpro­voznit jed­nu sta­rou loď a pro­jít čer­no­čer­nou tmou do bez­pe­čí. Twohymu se poda­ři­lo vytvo­řit sku­teč­ně děsi­vé scé­ny a koru­no­val je pro­ve­de­ním.

Hodnocení: 75 %


Photos © 2000 USA Films


Podívejte se na hodnocení Černočerná tma na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97757 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72327 KB. | 21.05.2024 - 23:20:19