Kritiky.cz > Speciály > Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

SmrtPast5
SmrtPast5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí - jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady našel své­ho syna Jacka (Jai Courtney), kte­rý se mu poně­kud odci­zil. Johna ale čeká pře­kva­pe­ní, zjis­tí, že i když jejich vztah otec - syn má k ide­á­lu hod­ně dale­ko, jabl­ko nepadlo dale­ko od stro­mu. Jack totiž v Moskvě půso­bí jako taj­ný agent, chrá­ní­cí infor­má­to­ra z vlád­ních řad, Komarovova (Sebastian Koch). Otec a syn McClaneovi jsou nuce­ni pře­ko­nat osob­ní nesho­dy a nasa­dit vlast­ní krky, aby dosta­li Komarovova do bez­pe­čí a odvrá­ti­li hroz­bu kata­stro­fál­ní­ho zlo­či­nu v bez­útěš­ném mís­tě naší pla­ne­ty – v Černobylu. Do hry tak vstu­pu­je obchod s plu­to­ni­em, ruš­tí oli­gar­cho­vé, bru­tál­ní mos­kev­ské pod­svě­tí a také růz­né před­sta­vy Johna a Jacka McClaneových jak za těch­to okol­nos­tí pro­sa­dit zákon. A navíc se Jack McClane jako taj­ný agent v Moskvě skvě­le vyzná i domlu­ví, kdež­to John je napros­to ztra­ce­ný. A to mu na dob­ré nála­dě roz­hod­ně nepři­dá­vá.

Už je tomu pět­a­dva­cet let, kdy do kin vtrh­la Smrtonosná past s novým fil­mo­vým hrdi­nou Johnem McClanem a změ­ni­la model akč­ních fil­mů. McClane je posta­va, kte­ré může divák fan­dit a iden­ti­fi­ko­vat se s ní. Obyčejný chlap, jehož okol­nos­ti donu­ti­ly pus­tit se do her­ku­lov­ské­ho úko­lu. To ho odli­šu­je od komik­so­vých hrdi­nů vět­ši­ny akč­ních fil­mů a díky tomu se také McClane stal jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších postav fil­mo­vé his­to­rie. Bruce Willis k fil­mo­vé sérii dodá­vá: „Baví mě hlí­dat si lať­ku, kte­rou jsme s tou­to sérií nasta­vi­li a rád McClanea kon­t­ro­lu­ji v růz­ných fázích jeho živo­ta.

Napínavý akč­ní kri­mi­nál­ní pří­běh rea­li­zo­val irský reži­sér John Moore, kte­rý je zná­mý svým uni­kát­ním vyprá­vě­cím fil­mo­vým jazy­kem, svě­žím sty­lem natá­če­ní a vyu­ži­tím nej­mo­der­něj­ších spe­ci­ál­ních efek­tů. Moore se vel­mi rych­le pro­sa­dil v Hollywoodu, kde také zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost. Zde rea­li­zo­val něko­lik hvězd­ně obsa­ze­ných komerč­ních sním­ků, např. váleč­ný thriller Za nepřá­tel­skou linií (2001) s Gene Hackmanem a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích či slav­ný rema­ke Let Fénixe (2004) s Dennisem Quaidem a Tyresem Gibsonem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past: Opět v akci


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53943 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72098 KB. | 18.04.2024 - 20:10:30