Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gambit [50%]

Gambit [50%]

rp gambit.jpg
rp gambit.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gambit
http://www.csfd.cz/film/228325-gambit/
http://www.imdb.com/title/tt0404978/

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 21.03.2013 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 21.03.2013 Bontonfilm SK


Komedie / Krimi
USA, 2012, 86 min

Režie: Michael Hoffman
Scénář: Ethan Coen, Joel Coen
Kamera: Florian Ballhaus
Hudba: Rolfe Kent
Hrají: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley Tucci, Tom Courtenay, Cloris Leachman, Anna Skellern, Togo Igawa

Gambit je vskut­ku zají­ma­vým sním­kem. Taková napůl  pře­dě­láv­ka sním­ku z roku 1966, plu­je už něja­kou dobu mimo radar fil­mo­vé­ho fanouš­ka, byť má zane­dlou­ho pre­mi­é­ru v čes­kých kinech. Snímek kte­rý se hono­sí nejed­ním zvuč­ným jmé­nem v obsa­ze­ní a scé­ná­řem z pera brat­ří Coenů by si logic­ky zaslu­ho­val vět­ší pozor­nost. Proč tomu ale tak není, jsem se roz­ho­dl roz­vést na dal­ších řád­cích.  

Harry Deane pra­cu­je pro boha­té­ho sbě­ra­te­le umě­ní Lionela Shahbandara. Práce ho baví, nicmé­ně jeho šéf už tolik ne. Arogantní a sebestřed­ný sbě­ra­tel dože­ne Harryho až k zos­no­vá­ní plá­nu. Spolu se svým zná­mým, padě­la­te­lem umě­ní, při­pra­ví past na své­ho zaměst­na­va­te­le. Na jejím kon­ci na něj a jeho kum­pá­ny čeká pohád­ko­vé jmě­ní. Vše má ovšem jeden háček. K tomu aby jeho plán fun­go­val, je tře­ba pře­svěd­čit ke spo­lu­prá­ci ame­ric­kou kov­boj­ku PJ Puznowskou. Zdánlivě bez­chyb­ný plán však nebu­de ani zda­le­ka tak jed­no­du­chý, jak si Harry před­sta­vu­je. 

Gambit se vás už od úvod­ních momen­tů sna­ží naver­bo­vat tvor­bou ilu­ze, že se jed­ná o sní­mek ne nepo­dob­ný kla­sic­ké­mu Růžovému pan­te­ro­vi s Peterem Sellersem, nicmé­ně není tomu ani zda­le­ka tak. Nemyslím tím teď jen úvod­ní ani­mo­va­nou sek­ven­ci, kte­rá toto srov­ná­ní pří­mo vyvo­lá­vá nejen nazna­ču­je. Spíše jde o sna­hu o žovi­ál­nost v kom­bi­na­ci s lou­pež­ným sním­kem, přes­ně­ji lou­pež­nou kome­dií. Přitom se ale sna­ží si udr­žet tvář něče­ho více než jen běž­né kome­die kte­rá se točí kolem hlav­ní­ho plá­nu a posta­vy nejsou ničím víc než jen figur­ka­mi na šachov­ni­ci. 
Bohužel tady to jed­no­du­še nefun­gu­je. Nejde pros­tě jít jed­ním smě­rem ale pořád si nechá­vat vrát­ka ote­vře­ná smě­rem opač­ným. Od prv­ních momen­tů je totiž hlav­ním pro­blé­mem umě­lost, kte­rá jde jak z her­ců tak vůbec z celé­ho sním­ku cítit na míle dale­ko. Naštěstí tenhle objev při­chá­zí poměr­ně brzo, tak­že si divák nestí­há vytvá­řet ilu­ze a je vrh­nut rov­nou do jeze­ra pře­hrá­vá­ní a bez­cha­rak­ter­nos­ti. Někdo by to mohl obha­jo­vat, že záměr­ná pří­liš­ná expre­si­vi­ta byl tvůr­čí záměr, nicmé­ně blbost nelze omlu­vit dob­rý­mi úmys­ly. A přes­ně v momen­tě, kdy na hru při­stou­pí­te, sní­mek, napo­do­bu­jí­ce žábu uni­ka­jí­cí před lid­skou rukou, usko­čí stra­nou. 
V zápla­vě naiv­ně hloupých postav a moti­vů se totiž dá nalézt hned něko­lik svět­lých momen­tů, kte­ré sil­ně kon­tras­tu­jí se zbyt­kem fil­mu, kte­rý je takří­ka­jíc bez nápa­du. Kupříkladu asi­j­ští obchod­ní­ci vyu­ží­va­jí­cí nezna­lost jazy­ka ve svůj pro­spěch nejsou úpl­ně revo­luč­ním momen­tem, nicmé­ně zde fun­gu­jí téměř bez chy­by, stej­ně jako run­ning joke s ledem. Oproti tomu ame­ric­ký akcent Cameron Diaz je i v rám­ci kome­di­ál­ní­ho sním­ku něčím, přes co se bude hned něko­lik lidí dostá­vat jen těž­ko. Stanley Tucci se svým umě­lec­kým porad­cem půvo­dem z Německa je pak někde na půli ces­ty, neboť díky své­mu cha­risma je schop­ný utáh­nout i sebe­bl­běj­ší roli, kte­rou mu tvůr­ci napí­ší. Dalším pře­kva­pi­vě nepří­liš svět­lým momen­tem je hlav­ně ústřed­ní dvo­ji­ce Rickman x Frith, kdy jeden v porov­ná­ní se svý­mi ostat­ní­mi role­mi jede na úspor­ný režim, zatím­co čer­s­tvý drži­tel Oscara za Královu řeč jede ňou­mu bez nápa­du, kte­ré­ho jedi­ná dob­rá cha­rak­ter­ní vlast­nost je fakt, že z plát­na zmi­zí za nece­lou hodin­ku a půl.      
A tak je to vlast­ně s celým fil­mem. Gambit se sna­ží být něčím víc, avšak k zemi jde už po prv­ním kole. Účast něko­li­ka hvězd toto utr­pe­ní dělá jen boles­ti­věj­ším. Asi jako kdy­by Rocky po hodi­ně a půl tré­no­vá­ní dostal knockout na jed­nu ránu. Gambit je kon­cen­t­ro­va­nou nudou a zby­teč­nos­tí, kte­rá veš­ke­ré sna­hy uto­pí v šedi prů­mě­ru. Snímek kte­rý bude prav­dě­po­dob­ně už navždy zapsán na tri­ku všech zúčast­ně­ných šedou bar­vou jako film, kte­rý ačko­liv někdy někdo nato­čil, nikdo vlast­ně neví proč. Po odcho­du z kina už totiž málo­kdo bude vědět, o čem vlast­ně byl. 

Tak takhle asi ne. Šedá myš hvězd­ným obsa­ze­ním? I to se stá­vá. Hloupá, naiv­ní a těž­ce neo­ri­gi­nál­ní sto­ry, kte­rá nemá moc co nabíd­nout a těch pár dob­rých momen­tů to jed­no­du­še nemá šan­ci zachrá­nit. Hvězdy pře­hrá­va­jí, nudí a otra­vu­jí, hned něko­lik věcí je na fac­ku jak děla­ných a zby­teč­nost a umě­lost sním­ku je až do nebe vola­jí­cí. Gambit je jed­no­hub­ka, kte­rou si podru­hé roz­hod­ně nedám. 

    Hodnocení: 50%


Podívejte se na hodnocení Gambit na Kinoboxu.


Koktejl: 
25% Nuda
25% Předvídatelnost
25% Otrava
25% Hvězdy

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Akutní ambulance 225. února 2022 Akutní ambulance 2 Posted in Komiks
  • Griezelbus, De (2005)17. prosince 2012 Griezelbus, De (2005) Film určený převážně pro děti... Malý Onnoval by se jednou rád stal slavným spisovatelem. Jenže do té doby bude muset snášet jedno příkoří za druhým. Rodiče se o něj moc nestarají, ve […] Posted in Horory
  • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […] Posted in Recenze knih
  • Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds3. června 2021 Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Mami! - 80 %3. listopadu 2014 Mami! - 80 % Diane O´Connor Després je žena, se kterou se život nikdy příliš nemazlil. Odešel od ní manžel a právě přišla o práci. Navíc se musí zastavit v zařízení, které se stará o jejich syna Steva […] Posted in Filmové recenze
  • Dveře v podlaze -24. července 2007 Dveře v podlaze - Dveře v podlaze - Recenze 25.3.2008 pripomenme-si Přečteno: 139 krát […] Posted in Recenze
  • Animalium - kniha her14. března 2019 Animalium - kniha her Zamilovali jste si úžasnou kolekci Animalium s nádhernými barevnými ilustracemi, ukazujícími pestrost živočišné říše na planetě Zemi? Láká vás si zkusit některá ze zvířat nakreslit? Nechte […] Posted in Recenze knih
  • Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon29. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon Stevard dostal výpověď, protože nestihl odlet a jeho chování na veřejnosti neodpovídalo firemním standardům. Vypráví Markovi formativní zážitek, po němž k matčině nelibosti začal nosit […] Posted in Spoilery
  • Kristy (2014)7. listopadu 2014 Kristy (2014) Na Den díkůvzdání byste neměly zůstávat samy! Nadešel Den díkůvzdání a většina studentů se rozjela domů za rodinami a přáteli. Justine se však z nedostatku financí rozhodla […] Posted in Horory
  • Zvláštní vztahy25. prosince 2022 Zvláštní vztahy Kdy se stalo naposledy, aby dva muži ze stejného týmu skončili s rukama na řídící páce... Od tohoto filmu z prostředí vysoké politiky pojednávajícím o "zvláštních vztazích" mezi americkým […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04625 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71893 KB. | 18.07.2024 - 17:13:27