Kritiky.cz > Speciály > Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

SmrtPast5
SmrtPast5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poblíž vstu­pu do par­ku na buda­pešťském náměs­tí Svobody napro­ti vel­vy­sla­nec­tví Spojených stá­tů se ve stí­nu sovět­ské­ho váleč­né­ho památ­ní­ku pro­tnou dvě vel­ké ame­ric­ké iko­ny, jed­na sku­teč­ná a dru­há fil­mo­vá. Obě se však sta­ly mýty. Na pade­sát met­rů vyso­ký beto­no­vý pomník ověn­če­ný sovět­skou hvězdou pohlí­ží bron­zo­vá socha Ronalda Reagana. Jen o něko­lik kro­ků dál se tyčí gigan­tic­ká budo­va, kde kdy­si síd­li­la maďar­ská komu­nis­tic­ká tele­viz­ní sta­ni­ce a legen­dár­ní Bruce Willis krá­čí pro­vi­zor­ní scé­nou, kte­rá tady „zaska­ku­je“ za bro­ok­lyn­ský poli­cej­ní okrsek.

Nad par­kem, Reaganovou sochou i nad dějo­vou lin­kou Smrtonosná past: Opět v akci se tyčí pří­zrak býva­lé­ho Sovětského sva­zu. V době blí­ží­cí­ho se pádu Železné opo­ny zos­no­va­li McClaneovi a ruš­tí pro­tiv­ní­ci Komarov a Čagarin plán, jak ukrást z jader­né elek­trár­ny v Černobylu plu­to­ni­um v hod­no­tě desí­tek mili­o­nů dola­rů. O dva­cet sedm let poz­dě­ji se má v Moskvě roze­hrát finá­le této zlo­děj­ské sym­fo­nie, jeho crescen­do roz­vibru­je rus­ké soud­ní síně, impé­ria moc­ných oli­gar­chů i živo­ty dvou neo­če­ká­va­ných ame­ric­kých vetřel­ců: Johna McClane a a jeho syna Jacka.

Postava McClanea se ve fil­mu popr­vé obje­ví v epi­zo­dě ode­hrá­va­jí­cí se na bro­ok­lyn­ské poli­cej­ní sta­ni­ci, kde se McClane dozví, že se jeho vzpur­ný syn oci­tl ve věze­ní v Moskvě. Je to také prv­ní natá­če­cí den pro Bruce Willise. Je mrho­li­vé buda­pešťské ráno na počát­ku květ­na, ale pře­ru­šo­va­ný déšť nijak nezka­zil nála­du štá­bu ani Willisovi, kte­rý, jak se zdá, má radost z toho, že se vra­cí do kůže hrdi­ny, s nímž se popr­vé zto­tož­nil před pět­a­dva­ce­ti lety.

Willis jako McClane, nad­še­ně vyu­žil pří­le­ži­tost být oblí­be­nou posta­vou, kte­rá má ve zvy­ku se obje­vo­vat ve správ­ný čas na nespráv­ném mís­tě. Vyhledávají tra­ble Johna McClanea nebo je vyhle­dá­vá John McClane? „Rozhodně ho tra­ble při­ta­hu­jí,“ říká herec, „ale vypa­dá to, že se i tra­ble sna­ží vyhle­dá­vat jeho. V tomhle pří­bě­hu se oci­tá ve fázi, kdy se člo­věk ohlí­ží za svou minu­los­tí. Pro McClanea to před­sta­vu­je jeho odci­ze­ní se synem. Už něja­kou dobu spo­lu nemlu­vi­li. První zprá­va o něm, kte­rá se mu done­se, je, že byl zatčen v Moskvě.“

Východiskem scé­ná­ře (auto­ry jsou Skip Woods a Roderick Thorp) byl nápad Willise, kte­ré­ho zají­mal vztah mezi otcem a synem na poza­dí nebez­pe­čí, kte­ré by je donu­ti­lo pře­ko­nat vzá­jem­né roz­po­ry, aby doká­za­li pře­žít. Rozpory jsou to hlu­bo­ké a není jich málo. „Jack postu­pu­je přes­ně pod­le před­pi­sů, zatím­co John se pra­vi­del drží jen zříd­ka a situ­a­ci řeší pod­le toho, co má zrov­na po ruce,“ vysvět­lu­je Willis.

Producent Alex Young říká: „Otázka byla, jak zacho­vat základ­ní kost­ru, tj. vztah mezi otcem a synem, kte­ří jsou ze stej­né­ho těs­ta, ale mají za sebou slo­ži­tou minu­lost a vel­ká nedo­ro­zu­mě­ní a umís­tit oba někam, kde budou odříz­nu­ti od svě­ta bez mož­nos­ti při­vo­lat pomoc.“Řešením se uká­zal být země­pis­ný laby­rint Moskvy díky své­mu bohat­ství a drs­né­mu pod­svě­tí. Je to obrov­ské měs­to, kte­ré však lze vzhle­dem ke své his­to­rii vel­mi rych­le uzavřít. Patří mezi hlav­ní ohnis­ka mezi­ná­rod­ních intrik a je pověst­né svý­mi vykon­stru­o­va­ný­mi pro­ce­sy s poli­tic­ký­mi věz­ni. Podobně jako ten, kte­rým začí­ná ten­to pří­běh.

Producent Wyck Godfrey říká, že výzvou bylo nechat McClanea: „uplat­ňo­vat své schop­nos­ti v zemi, kde je jako ryba na suchu, což vná­ší do fil­mu ozvlášt­ňu­jí­cí prvek. Nezná míst­ní jazyk, kul­tu­ru ani stav věcí, a tak musí udě­lat něco, co dosud nikdy nemu­sel: spo­leh­nout se na něko­ho jiné­ho.“ A tím „někým jiným“ je jeho syn. Stejně jako před­cho­zí Smrtonosné pas­ti, i ten­to filmse zamě­řu­je na čle­ny rodi­ny v ohro­že­ní a na odhod­lá­ní Johna McClanea udě­lat coko­li, aby je zachrá­nil. V prv­ních dvou fil­mech šlo o jeho ženu, ve čtvr­tém o jeho dce­ru. Teď se v potí­žích oci­tl jeho syn a McClane se bojí, že na zasta­ve­ní Jackova pádu do svě­ta zlo­či­nu už může být poz­dě.

John to nemů­že nechat jen tak být, pro­to­že se to týká jeho rodi­ny a jak víme z před­cho­zích Smrtonosných pas­tí, s rodi­nou Johna McClanea není rad­no si zahrá­vat,“ říká reži­sér John Moore. Moore uví­tal nabíd­ku reží­ro­vat novou Smrtonosnou pasta točit s Willisem s nad­še­ním. „Pokud jde o to, co se hodí pro Johna McClanea a pro Smrtonosnou past, je Bruce tím nej­přís­něj­ším hlí­da­čem,“ říká reži­sér. „Nikdo tu posta­vu a celou sérii nezná lépe než Bruce.“

Willisův John McClane dora­zí do Moskvy a zjis­tí, že Jack není ani omy­lem zlo­či­nec, nýbrž agent CIA, kte­rý už tři roky půso­bí v uta­je­ní v rám­ci mise na ochra­nu býva­lé­ho rus­ké­ho zlo­dě­je, nyní infor­má­to­ra Komarovova. Komarov, kte­ré­ho zača­lo tížit svě­do­mí, je odhod­lán vypo­ví­dat pro­ti své­mu býva­lé­mu part­ne­ro­vi Čagarinovi, a tak zvrá­tit jeho šan­ce na vyso­kou poli­tic­kou funk­ci. „Tady je změ­na opro­ti kla­sic­ké­mu scé­ná­ři, kdy se McClane stá­vá neče­ka­ným hos­tem, kte­rý nabou­rá pro­hna­né­mu zlo­čin­ci jeho peč­li­vě pro­pra­co­va­ný plán,“ říká Young. „Tentokrát totiž zma­ří nebez­peč­nou a dlou­ho při­pra­vo­va­nou taj­nou ope­ra­ci vlast­ní­mu syno­vi.“

Roli Jacka McClanea zís­kal mla­dý aus­tral­ský herec Jai Courtney, kte­rý byl jed­ním z hlav­ních před­sta­vi­te­lů sezó­ny 2010 tele­viz­ní­ho seri­á­luSpartakus: Krev a písek a zahrál si také obá­va­né­ho pro­tiv­ní­ka Toma Cruise ve fil­mu Jack Reacher: Poslední výstřel. „Několikrát jsem byl na cas­tingu na roli Jacka McClanea, ale samo­zřej­mě jsem neče­kal, že by to moh­lo vyjít,“ vzpo­mí­ná Jai „Protože jsem věděl, že mají roz­ho­ze­né sítě širo­ko dale­ko. Právě jsem doto­čil v Pittsburghu Jacka Reachera a chys­tal jsem zpát­ky domů do Sydney. Už jsem oprav­du byl na letiš­ti v LA, kde jsem pře­se­dal na dal­ší let, když mi zavo­lal můj agent, ať neod­lé­tám, že mě chtě­jí na čte­nou zkouš­ku s Brucem! O týden poz­dě­ji jsme měli spo­leč­nou zkouš­ku a o něco poz­dě­ji dora­zi­la ta dob­rá zprá­va. Byl to fan­tas­tic­ký záži­tek. Bruce pat­ří mezi ty chla­pí­ky na plát­ně, s nimiž jsem vyrůs­tal a celá série Smrtonosných pas­tí je pro mě napros­to kul­tov­ní.“

Willis dodá­vá: „Jai tu posta­vu přes­ně vysti­hl a úpl­ně zapa­dl do rodi­ny jako pra­vý McClane.“ A Moore pozna­me­ná­vá: „Jai do posta­vy vlo­žil inte­li­gen­ci a uhla­ze­nost. Ovšem fyzic­ky je mno­hem impo­zant­něj­ší, než jsme původ­ně pro Jacka plá­no­va­li. Ale během cas­tingu jsme si řek­li, vez­me­me toho vyso­ké­ho klu­ka, pro­to­že je pro tu roli per­fekt­ní.“ Jako syn nej­slav­něj­ší­ho pol­dy v New Yorku Courtneyův Jack doka­zu­je, že jabl­ko nepa­dá dale­ko od stro­mu. Po otci zdě­dil smy­sl pro povin­nost, odva­hu i ocho­tu nasa­dit vlast­ní život, aby chrá­nil ostat­ní.

Jack žil jako Rus, mlu­vil rus­ky a infil­tro­val růz­né sku­pi­ny, aby zjis­til něco na Čagarina a ohlí­dal si, že Komarovovi nebu­de moct ve věze­ní ublí­žit,“ říká Jai Courtney. „Když v roz­ho­du­jí­cím oka­mži­ku dora­zí jeho táta a odha­lí jeho pra­vou totož­nost, je v šoku. Nechce jeho pomoc, vlast­ně s ním nechce mít vůbec nic spo­leč­né­ho. Jack je odhod­la­ný doká­zat, že situ­a­ci zvlád­ne sám a po svém.“

Jak se blí­ží den Komarovova sou­du, Jack se nechá úmy­sl­ně zavřít do věze­ní, aby mohl na Rusa lépe dohléd­nout. Když se oba muži ocit­nou spo­leč­ně u sou­du, Jack se domní­vá, že má vše pod kon­t­ro­lou. Ale nemá. Čagarin vyslal své­ho kom­pli­ce Alika (Rasha Bukvic) spo­lu s polo­vo­jen­skou jed­not­kou, aby Komarovova vytáh­li ze soud­ní síně. Burácející explo­ze náh­le vymrští divá­ky i porot­ce pro­ti zdem i skrz ně.

Zločinci vtrh­nou dovnitř, aby unes­li Komarovova, a už je z toho brech­tov­ské dra­ma,“ žer­tu­je reži­sér John Moore. „Nechat vybuch­nout budo­vu není zrov­na tra­dič­ní způ­sob, jak něko­ho dostat ven, pro­to­že rizi­ko zra­ně­ní vaše­ho cíle je poměr­ně vyso­ké. Ale vzhle­dem k tomu, že Jack a Komarov jsou v neprů­střel­ných bez­peč­nost­ních boxech, je to téměř geni­ál­ní.“ Jackovi a Komarovovi se poda­ří z mís­ta zká­zy uprch­nout a ohro­me­ný John McClane je násle­du­je. Jack a Komarov zaba­ví nákla­ďák a s Alikem v zádech a Johnem v tak­též „vypůj­če­ném“ voze v patách zaha­ju­jí jed­nu z nej­úchvat­něj­ších honi­ček, jaká kdy byla nato­če­na.

Točili jsme to 82 dní: na dál­ni­cích, v úzkých ulič­kách, na mos­tech. Desítky luxus­ních aut skon­či­ly roz­bi­té na padrť,“ vyprá­ví Moore. „Bylo to vel­ko­le­pé.“

Poté, co je Jackova iden­ti­ta odha­le­na, sna­ží se spo­lu s otcem dostat Komarovova v bez­pe­čí z Moskvy do Černobylu, kde by si vyzve­dl usvěd­ču­jí­cí mate­ri­á­ly pro­ti Čagarinovi. Otřesený Rus se náh­le oci­tá v pas­ti mezi haš­te­ří­cí­mi se McClaneovými, což je mož­ná hor­ší vyhlíd­ka než věze­ní. Zdá se totiž, že John je poně­kud zbrk­lý a navíc po zuby ozbro­je­ný. Nicméně tři muži jsou roz­hod­nu­ti se dostat ven z měs­ta jakou­ko­li ces­tou, a pro­to uza­vřou jakési roz­pa­či­té spo­je­nec­tví.

Jak říká před­sta­vi­tel Komarovova Sebastian Koch: „Komarov při­stu­pu­je k McClaneům obe­zřet­ně a sna­ží se pro­sa­dit v roz­ho­do­vá­ní. Spolupracoval se CIA na pola­pe­ní Čagarina, ale má svou vlast­ní před­sta­vu o tom, jak své­ho nepří­te­le dostat, i kam v živo­tě smě­řo­vat dál, až mu vypr­ší trest. Komarov má dce­ru (Yulia Snigir), s níž má kom­pli­ko­va­ný vztah, a pro­to rozu­mí McClaneovu odci­ze­ní se synem a s Johnem sou­cí­tí.“ Koch pokra­ču­je: „Komarov je záhad­ný. Ne vždy má poro­zu­mě­ní a neví­me, co ho pohá­ní. Měl jsem pří­le­ži­tost tu posta­vu do hloub­ky nastu­do­vat, čas­to jsem spo­lé­hal na drob­né oka­mži­ky, pohle­dy a výra­zy. John byl vůči tomu pří­stup­ný a mě uspo­ko­jo­va­lo, že upro­střed vše­ho toho cha­o­su můžu hrát kom­plex­ní, inte­li­gent­ní posta­vu.“

Ačkoli je Smrtonosná past: Opět v akci čis­to­krev­ný akč­ní film, díky Kochově sla­dě­ní s Willisem a Courtneyem na plát­ně do něj nená­pad­ně vstu­pu­jí prv­ky road movie a thrille­ru. Postavy se vyda­jí na fyzic­ky i psy­chic­ky ris­kant­ní ces­tu a klič­ku­jí v nebez­peč­ném teré­nu i okol­nos­tech. Ústřední troj­ka se nako­nec oci­tá v oble­že­ní v taneč­ním sále staré­ho hote­lu, kde je zahná­na do kou­ta gan­gem rus­kých zabi­já­ku.

Alik a jeho par­ta se svým vze­zře­ním vymy­ka­jí ste­re­o­ty­pu tep­lá­ko­vých souprav a ame­ric­kých spor­tov­ních bot. Vypadají, jako by ban­ky nevy­krá­da­li, ale vlast­ni­li. Rasha Bukvik pozna­me­nal: „Alik je sofis­ti­ko­va­ný, kul­ti­vo­va­ný gentle­man s doko­na­lým vku­sem v oblé­ká­ní, kte­rý zabí­je­ní vní­má jen jako jeden z mno­ha ze svých talen­tů. Zuří, pro­to­že mu ti dva ame­rič­tí kov­bo­jo­vé naru­ši­li jeho plán dokon­čit zakáz­ku co nejdřív a vyjít si večer na balet. Za to, že mu zne­pří­jem­ni­li život, je hod­lá nechat trpět, ale sám dosta­ne tvr­dou lek­ci, když zjis­tí, že neze­mřít pod­le vašich oče­ká­vá­ní je vlast­nost, kte­rou mají McClaneovi v rodi­ně.“ McClaneům se poda­ří zou­fa­lý útěk pod spr­chou kulek a muse­jí dát hla­vy dohro­ma­dy, aby zachrá­ni­li Komarovova, kte­rý je teď v rukou Alikových mužů. Jacku McClaneovi došly nápa­dy a musí se obrá­tit s prosbou o pomoc na Johna.

Jai Courtney říká: „Jack ke své prá­ci při­stu­pu­je meto­dic­ky, mož­ná i v reak­ci na otcův zvyk impro­vi­zo­vat a dou­fat, že všech­no dob­ře dopad­ne. Teď se ovšem nachá­zí v situ­a­ci, kdy mu chy­bí před­pi­sy, kte­rý­mi by se řídil, nena­pa­da­jí ho žád­ná řeše­ní a oci­tá se v kri­tic­kém bodě. Jeho táto­vi instinkt velí nikdy se nevzdá­vat, ať to sto­jí, co to sto­jí. V této hroz­né situ­a­ci si to Jack jas­ně uvě­do­mí. Snad popr­vé v živo­tě. Díky tomu Jack začne lépe chá­pat i respek­to­vat Johnovy hod­no­ty. Dochází k roz­ho­du­jí­cí­mu obra­tu.“

Při poku­su pro­klouz­nout ven z Moskvy a dostat se do Černobylu se McClaneovi sezná­mí se smě­si­cí bizar­ních, krás­ných i smr­tí­cích aspek­tů mos­kev­ské­ho noč­ní­ho živo­ta: dra­hé vozy, nád­her­né ženy a vytr­va­lé výhrůž­ky od bru­tál­ně moc­né­ho sou­pe­ře. Budou potře­bo­vat jeden dru­hé­ho a také not­nou dáv­ku štěs­tí.

Je to pří­běh otce a syna, kte­ří chtě­jí dokon­čit nebez­peč­nou misi, ale záro­veň se pokou­še­jí napra­vit naru­še­ný vztah,“ říká Wyck Godfrey. „První Jackova reak­ce je: ‚Tati, vypad­ni odsud, nepo­tře­bu­ji tvou pomoc.‘ Ale ve sku­teč­nos­ti chce od otce sly­šet: ‚Jde ti to dob­ře, syn­ku, jsem na tebe hrdý.‘ A v tom je krá­sa toho pří­bě­hu. Uprostřed napí­na­vé záplet­ky Smrtonosné pas­ti se ode­hrá­vá vzta­ho­vé dra­ma.“

Producent Jason Keller dodá­vá: „John a Jack se ocit­li odříz­nu­tí od svě­ta, v pořád­ných potí­žích a bez nadě­je na pomoc. Jack neví, co dělat, a otec ho vra­cí do hry s tím, že to doká­žou. Ke klí­čo­vé­mu oka­mži­ku fil­mu dochá­zí, když se Jack odhod­lá potla­čit svou hrdost a při­jme Johnovu pomoc. Teď tu máme dva McClaney na jed­né stra­ně a s něčím tako­vým zlo­du­ši roz­hod­ně nepo­čí­ta­li.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past: Opět v akci


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82380 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72247 KB. | 13.04.2024 - 09:11:55