Kritiky.cz > Horory > Invisible Ray, The (1936)

Invisible Ray, The (1936)

rp Invisible Ray The 1936.jpg
rp Invisible Ray The 1936.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Radium X se má stát revo­luč­ním kro­kem pro vědu, ale pro Borise Karloffa bude jeho zhou­bou…

Vědec a ast­ro­nom Janos Rukh hod­lá pře­svěd­čit své kole­gy, odbor­ní­ky i spon­zo­ry, aby mu pomoh­li zor­ga­ni­zo­vat výpra­vu na afric­ký kon­ti­nent, kde by spo­leč­ný­mi udě­la­li obrov­ský krok v ději­nách lid­stva a nalez­li sta­rý mete­o­rit, kte­rý v sobě skrý­vá neu­vě­ři­tel­nou sílu v tak­zva­ném „Radium X“. Za pomo­ci spe­ci­ál­ní­ho dale­ko­hle­du a svě­tel­ných paprs­ků z gala­xie Andromeda, jim pood­kry­je tajem­ství z minu­los­ti a mís­to, kde se má mete­o­rit vysky­to­vat. Společně tedy všich­ni odces­tu­jí do Afriky a Rukh mete­o­rit sku­teč­ně najde. Odebere z něj vzor­ky, ale je vysta­ven sil­né radi­a­ci a jeho život je váž­ně ohro­žen. Navíc s hrů­zou zjiš­ťu­je, že doká­že usmr­tit zví­řa­ta – lidi jen pou­hým dote­kem vlast­ní ruky. Doktor Benet vytvo­ří pro­ti­lát­ku, kte­rá jej má udr­žet při živo­tě, ale zdr­ce­ný Rukh se stáh­ne do ústra­ní. Mezitím se ostat­ní čle­no­vé výpra­vy vrá­tí zpět do Evropy, kde začnou „Radium X“ vyu­ží­vat k léčeb­ným úče­lům – má schop­nost navrá­tit zrak a jeho man­žel­ka si začne romá­nek s Ronaldem Drakem. Zhrzený Rukh vše chá­pe jako zra­du a tou­hu všech obo­ha­tit se na jeho obje­vu. Záchvaty vzte­ku pře­jdou k plá­no­vá­ní pomsty a tak se i on vra­cí do Evropy. Brzy začnou jed­not­li­ví čle­no­vé výpra­vy za záhad­ných okol­nos­tí sku­teč­ně umí­rat…


Režie: Lambert Hillyer
Rok výro­by: 1936
Délka: 80 min
Země: USA
Hrají:
Boris Karloff...(Dr. Janos Rukh)
Bela Lugosi...(Dr. Felix Benet)
Frances Drake...(Diane Rukh)
Frank Lawton...(Ronald Drake)
Walter Kingsford...(Sir Francis Stevens)
...a dal­ší


Phantom of the Opera, Dracula, Frankenstein, Mummy, Werewolf – jen malý výčet horo­ro­vých mon­ster /postav, kte­rý­mi stu­dio Universal okouz­li­lo nejed­no­ho fil­mo­vé­ho divá­ka, nicmé­ně je vše­o­bec­ně zná­mo, že své­ho času i dost expe­ri­men­to­va­li s kom­bi­na­cí scifi-hororových témat a dali tak šan­ci vznik­nout hned něko­li­ka neza­po­me­nu­tel­ným fil­mům. The Invisible Ray sice nepat­ří mezi TOP kous­ky, ale i on se dočkal doce­la sluš­né por­ce pozor­nos­ti (samo­zřej­mě pře­de­vším v době své­ho vzni­ku). Bohužel musím sou­hla­sit s názo­rem, že scé­náris­ta John Colton to ten­to­krát dost pře­stře­lil – nebo lépe řeče­no pře­kom­bi­no­val, pro­to­že film je doslo­va nabi­tý spous­tou nápa­dů a zají­ma­vých témat k nato­če­ní sluš­né­ho pří­bě­hu, ale žád­né­mu z nich není věno­vá­no tolik pozor­nos­ti, kolik by si zaslou­ži­li. Jako celek to pak vypa­da­lo tro­chu roz­pa­či­tě.
To však nic nemě­ní na tom, že duo Boris Karloff a Bela Lugosi (ostat­ně oba dva feno­me­nál­ní her­ci) před­ved­lo skvě­lé herec­ké výko­ny a své kolegy/kolegyně zce­la pře­vy­šo­va­li. Jen ško­da, že Lugosi nedo­stal moc pro­sto­ru. Nicméně oba se svých rolí zhos­ti­li vel­mi dob­ře a byla oprav­du radost se na ně dívat. Zvláště pak Karloffova pro­mě­na z bláz­ni­vé­ho leč zapá­le­né­ho věd­ce v psy­chic­ky labil­ní­ho a pomstych­ti­vé­ho zlo­du­cha. Zbytek tu byl více­mé­ně jen do počtu, aby bylo násled­ně koho zabí­jet a pro­ná­sle­do­vat.
Na teh­dej­ší dobu má film i doce­la uchá­ze­jí­cí spe­ci­ál­ní efek­ty a tri­ky. Světelný prů­let vesmí­rem byl pěk­ný, pasáž v Africe jakbys­met. Roztavení ská­ly ve mně zane­cha­lo oprav­du dob­rý dojem. Trošku sice zamr­zí, že jed­not­li­vé vraž­dy nám vlast­ně až na jed­nu nejsou uká­zá­ny, což je sice potře­ba chá­pat vzhle­dem ke stá­ří fil­mu, ale i v někte­rých star­ších kous­cích byli tvůr­ci odváž­něj­ší. Navíc bych uví­tal i men­ší uke­ca­nost, pro­to­že mís­ty to bylo tro­chu nezá­živ­né a na úkor slib­ně se roz­ví­je­jí­cí atmo­sfé­ry. Takže v koneč­ném souč­tu jde však kaž­do­pád­ně o lehce nad­prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rá urči­tě sto­jí za vaši pozor­nost.


Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vdovský důchod5. října 2016 Vdovský důchod Je opravdu potřeba, abyste se o téhle záležitosti dozvěděli více, protože byste takhle mohli zbytečně přijít peníze. Pokud chcete vyplnit žádost, tak je potřeba jít na okresní správu […] Posted in Domácí rady
  • Forrest Gump (1994) 17. ledna 2023 Forrest Gump (1994)  Další z legendárních filmů světové kinematografie, který je třeba vidět. A to, že jsem ho zhlédl až teď, po bezmála dvou letech působení zde, považuji trochu za hanbu. Ale teď již k filmu. […] Posted in Krátké recenze
  • Koně v díle Karla Maye - Syrr2. července 2020 Koně v díle Karla Maye - Syrr Syrr byl hřebcem perského panovníka v románovém cyklu "V říši stříbrného lva" a v "Ardistan a Džinnistan". Za normálních okolností na něm mohl jezdit pouze šáh, nikoho jiného neposlouchal […] Posted in Speciály
  • Ewan McGregor ve Stop motion animovaném Pinocchiovi v režii...16. června 2020 Ewan McGregor ve Stop motion animovaném Pinocchiovi v režii... Ewan McGregor ve Stop motion animovaném Pinocchiovi v režii Guillerma del Tora (Hellboy, Hellboy 2: Zlatá armáda, Pacifik Rim- Útok na Zemi, Tvář vody) namluví Cvrčka Posted in Krátké aktuality
  • Kristen Stewart6. listopadu 2012 Kristen Stewart Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dubna 1990, Los Angeles, Kalifornie) je americká filmová a televizní herečka. Je známá z filmů Úkryt, Zathura: Vesmírné dobrodružství, Na území žen, Zábavný […] Posted in Profily osob
  • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […] Posted in Filmové recenze
  • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […] Posted in Filmové premiéry
  • Titulky k American Housewife S05E06 - Mother's Little Helper24. ledna 2021 Titulky k American Housewife S05E06 - Mother's Little Helper Do Westportu se přistěhuje Katieina nejlepší kámoška ze staré čtvrti, Tami. Katie ji pokládá za nej nej matku na světě a s radostí si od ní nechá poradit, jak na ty její nezvedené potomky. […] Posted in Titulky
  • Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy4. listopadu 2018 Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy Letošní 35. ročník festivalu studentských filmů FAMUFEST se bude konat začátkem listopadu od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním motivem festivalu bude pro tento rok most, symbol, který […] Posted in Festivaly
  • Kousek nebe7. března 2005 Kousek nebe Podtitul filmu Kousek nebe zní: "Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska". Oním místem je komunistické vězení 50. let. V něm se shodou šťastných náhod potkají křehká Dana a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00416 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71710 KB. | 17.07.2024 - 18:36:10