Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Informace z tiskové konference k filmu Hmyz

Informace z tiskové konference k filmu Hmyz

DSC00431
DSC00431
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pon­dě­lí 12.února pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce fil­mu Hmyz, kte­rý je posled­ním celo­ve­čer­ním fil­mem svě­to­vě uzná­va­né­ho reži­sé­ra Jana Švankmajera.

Světová pre­mi­é­ra fil­mu se usku­teč­ni­la v sobo­tu 27.ledna v sále Cinema 1 na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Rotterdamu v sek­ci Deep Focus: Signature. Tento fes­ti­val je nesou­těž­ní a jsou na něm uvá­dě­na díla reno­mo­va­ných tvůr­ců.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá násle­do­va­la ihned pro pro­jek­ci fil­mu, byli pří­tomni her­ci Jiří Lábus, pro­du­cent Jaromír Kallista, scé­náris­ta a reži­sér Jan Švankmajer.

J.Švankmajer zmí­nil, že vždy toči­li i film o fil­mu, ale ne vždy se vše vyu­ži­lo. Proto se ve fil­mu kro­mě pří­bě­hu obje­vu­jí i zábě­ry, kte­ré zabí­ra­jí her­ce mimo natá­če­ní, jsou tako­vým vhle­dem do tvor­by fil­mu. Při pro­mí­tá­ní si na to divák jen musí tro­chu zvyk­nout.

Od před­cho­zí­ho fil­mu, kte­rý J.Švankmajer nato­čil, uply­nu­lo 7 let, a je to nejdel­ší pauza, kte­rou ve své tvor­bě měl. Nebylo to pro­to, že by neby­ly námě­ty či scé­ná­ře. Důvodem bylo to, že trvá dlou­ho, než se seže­nou pení­ze. Nejsou to tvůr­čí meze­ry, ale finanč­ní meze­ry.

Film vzni­kl za pod­po­ry České tele­vi­ze, kte­rá jej finanč­ně pod­po­ři­la. Nově se moh­li ale podí­let i na finanč­ní pod­po­ře fanouš­ci z celé­ho svě­ta. Tato finanč­ní pod­po­ra se nazý­vá crowd­fun­ding, kdy se vět­ší počet lidí finanč­ně sklá­dá, při­spí­vá, na urči­tý pro­jekt a do dané výše. J.Kallista potvr­dil, že mají i přes­ný seznam lidí, kte­ří při­spě­li, včet­ně při­spě­né část­ky. Hodně pří­spěv­ků bylo z Ameriky, z Japonska, a dal­ších zemí, včet­ně fanouš­ků z České repub­li­ky.

Film se natá­čel v Knovízi, v budo­vě býva­lé­ho kina, kte­ré je v sou­čas­nos­ti malým fil­mo­vým ate­li­é­rem. Natočili se v něm všech­ny celo­ve­čer­ní fil­my J.Švankmajera.

Základní pří­běh se natá­čel na nega­tiv, na sta­rou kame­ru. Tvůrci si poří­di­li i digi­tál­ní kame­ru, na všech­ny zábě­ry oko­lo. Byla to tako­vá dru­há kame­ra, s dru­hým kame­ra­ma­nem, Adamem Ol´hou, ad. Zbylo z toho asi na 70 hodin nato­če­né­ho mate­ri­á­lu, což by byla ško­da nevy­u­žít. Tvůrci se pro­to roz­hod­li, že vytvo­ří film o Athanoru, o J.Švankmajerovi, jak dělá se svým týmem prá­ci, o Knovízi, apod. Vypadalo to na krát­ký film, ale v sou­čas­nos­ti je to spí­še na celo­ve­čer­ní film. Pokud se to ale pove­de, tak Athanor, tj. páni Švankmajer a Kallista, budou pro­du­cen­ty.

V 70. letech napsal J.Švankmajer fil­mo­vou povíd­ku Hmyz, ve kte­ré vychá­zí z dra­ma­ti­za­ce brat­ří Čapků Ze živo­ta hmy­zu a zabý­vá se v něm téma­tem mani­pu­la­ce a svo­bo­da. Politická situ­a­ce a toto téma ale brá­ni­ly vzni­ku scé­ná­ře. Ten napsal J.Švankmajer až když se roz­ho­dl nato­čit film Hmyz.

Jiří Lábus je jed­ním z her­ců, kte­ří ve fil­mu hra­jí. Jeho posta­va, chro­bák, je nesmě­lý a neta­len­to­va­ný herec. Před zábě­rem se J.Lábus s reži­sé­rem domlu­vi­li, jak by měl tuto posta­vu hrát, do jaké míry by mněl být neta­len­to­va­ný, i když je vel­mi sna­ži­vý.

Poznávacím zna­me­ním Švankmajerových fil­mů je to, že her­ci hra­jí do kame­ry. V pří­pa­dě dia­lo­gu tak her­ci nemlu­ví spo­lu, ale herec mlu­ví s kame­rou, do objek­ti­vu. Tím se divák dosta­ne při dia­lo­gu mezi her­ce, kte­ří mlu­ví, pro­to­že když mlu­ví do kame­ry, tak mlu­ví do divá­ka. Tak se i her­ci mini­mál­ně potká­va­li, pro­to­že dia­lo­gy ved­li přes kame­ru. A to bylo i výho­dou, pro­to­že her­ci tak nemu­se­li být všich­ni najed­nou na pla­ce.

Snímek Hmyz je sed­mým celo­ve­čer­ním fil­mem Jana Švankmajera a vzhle­dem k nároč­né pří­pra­vě fil­mu, samot­né­mu natá­če­ní a popre­mi­é­ro­vém sho­nu neplá­nu­je reži­sér nato­čit dal­ší celo­ve­čer­ní film. Dál ale bude tvo­řit kolá­že a objek­ty, vysta­vo­vat a natá­čet krát­ké fil­my. Dokonce vyjdou i dvě kníž­ky, kte­ré se věnu­jí J.Švankmajerovi.

Film Hmyz při­jde do čes­kých kin v pon­dě­lí 19.února, do kin na Slovensku během Febiofestu, 15.března v Bratislavě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71119 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71936 KB. | 20.07.2024 - 20:43:51