Kritiky.cz > Horory > Open Water 3: Cage Dive (2017)

Open Water 3: Cage Dive (2017)

rp Open Water 3 Cage Dive 2017.jpg
rp Open Water 3 Cage Dive 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trojice mla­dých Američanů tou­ži­la po pořád­ném adre­na­li­no­vém zážit­ku. Potápění v kle­ci mezi bílý­mi žra­lo­ky se však pro ně záhy změ­ní v zou­fa­lý boj o holý život…


Josh spo­leč­ně se svým bra­t­rem Jeffem a jeho pří­tel­ky­ní Megan obje­ví na inter­ne­tu novou adre­na­li­no­vou rea­lit­ní show, kde si vítěz může při­jít k pěk­né peněž­ní výhře. Je jen potře­ba vzít kame­ru a nato­čit se při koná­ní extrém­ních situ­a­cí. Třem mla­dým Američanům se zro­dí v hla­vě plán, jak toho dosáh­nout. Kontaktují svou rodi­nu v Austrálii, kou­pí leten­ky a vyra­zí vstříc neza­po­me­nu­tel­né­mu dob­ro­druž­ství. Jejich cílem má být potá­pě­ní v kle­ci v pří­tom­nos­ti vel­kých bílých žra­lo­ků. Vše hod­la­jí pěk­ně zdo­ku­men­to­vat na ruč­ní kame­ru, užít si to se vším všu­dy a mít spous­tu his­to­rek pro své budou­cí děti. Vše zpo­čát­ku vypa­dá skvě­le, set­ka­jí se s bra­tran­cem Gregem i jeho rodi­či a násled­ně nastou­pí na loď i s ostat­ní­mi nad­še­ný­mi turis­ty. Na širém moři je násled­ně spuš­tě­na klec, hoze­na návna­da a krou­ží­cí žra­lo­ci sli­bu­jí neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Jenže zrov­na ve chví­li kdy je naše tro­ji­ce ve vodě, při­jde obrov­ská vlna, kte­rá pře­vrá­tí celou loď a všech­ny sme­te do hlu­bin. Nářek vystra­še­ných lidí a sté­ná­ní raně­ných se ozý­vá ze všech stran a boj o holé pře­ži­tí může začít. Všude kolem se to totiž hemží obrov­ský­mi žra­lo­ky, kte­ré při­lá­ka­la nejen návna­da, ale i pach čer­stvé krve…


Režie: Gerald Rascionato

Rok výro­by: 2017
Délka: 80 min
Země: Austrálie
Alternativní název: Cage Dive
Hrají:
Joel Hogan...(Jeff Miller)
Josh Potthoff...(Josh Miller)
Megan Peta Hill...(Megan Murphy)
Pete Valley...(Greg)
...a dal­ší


Jakmile se ješ­tě před úvod­ní scé­nou obje­ví vel­kým titul­kem napsá­no „Podle sku­teč­né udá­los­ti“, začí­nám čichat pořád­ný prů­ser. První dva díly Open Water jsem samo­zřej­mě viděl, tak­že jsem tak nějak tušil, o co tady asi půjde, ale to mi zas až tolik neva­di­lo. Tyhle ty boje o pře­ži­tí zavi­ně­né vět­ši­nou lid­skou hloupostí, nebo blbou sho­dou náhod občas doká­ží pře­kva­pit, což se nako­nec uká­za­lo i zde. Navíc jak už to tak bývá, film se měl jme­no­vat původ­ně jen Cage Dive, ale něja­ký chyt­rák z pro­duk­ce si usmys­lel, že při­dá­ním zná­mé znač­ky (názvu) Open Water si jis­tě zajis­tí sluš­ný mar­ke­tingo­vý tah a pozor­nost divá­ků, no a tak byl ješ­tě před pre­mi­é­rou název pozmě­něn do své finál­ní podo­by.
Found foo­tage styl nepat­ří zrov­na mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší, ale v kom­bi­na­ci se žra­lo­ky jsem byl na ten­to film kaž­do­pád­ně zvě­da­vý. Navíc mám fil­my se žra­lo­ky doce­la rád (pokud nejde o céč­ko­vé bra­ky s digi­tál­ní­mi pre­dá­to­ry). A v tom­to ohle­du mě zele­náč Gerald Rascionato doce­la pře­kva­pil. Začátek má samo­zřej­mě uspá­va­jí­cí tem­po, ve kte­rém se bude­me muset až zby­teč­ně dlou­ho sezna­mo­vat s ústřed­ní tro­ji­cí, kte­ří si natá­čí oprav­du sko­ro všech­no, což může být pro něko­ho únav­né. Každopádně jakmi­le se pře­su­ne­me na loď a ve vodě se obje­ví prv­ní čer­né ploutve, ucí­til jsem závan svě­ží­ho vět­ru v podo­bě zají­ma­vé atmo­sfé­ry. Podvodní zábě­ry jsou hod­ně pěk­né, žra­lo­čí exem­plá­ře vel­ké (přes­ně pod­le mých před­stav – taky bych se chtěl potá­pět s vel­ký­mi bílý­mi. Zatím jsem měl jen tu čest pla­vat mezi žra­lo­ky cit­ro­no­vý­mi a vět­ší kous­ky jsem pozo­ro­val jen z lodi).
Ale pojď­me zpát­ky k fil­mu. Jakmile se pře­vrh­ne loď a voda oko­lo se zbar­ví do ruda, začí­ná asi nej­lep­ší pasáž celé­ho fil­mu. Sténání, nářky a hlav­ně pěk­ně nato­če­né žra­lo­čí úto­ky – tohle se mi na tom líbi­lo oprav­du nej­ví­ce. Euforie však netr­va­la moc dlou­ho, pro­to­že naše tro­ji­ce je uná­še­na zas o kus dále a zde poma­lu dochá­zí k dra­ma­tic­ké vlož­ce – milost­né­mu troj­ú­hel­ní­ku, kte­rý mě osob­ně vůbec neza­jí­mal. Začalo se kecat a kecat, výčit­ky, řev žen­ské mi začal lézt na pali­ci a žra­lo­ci se obje­vi­li jen spo­ra­dic­ky. Závěr měl samo­zřej­mě pří­chuť emo­cí a smr­ti, ale jeli­kož moc nemu­sím hap­pyen­dy, tak mi to vůbec neva­di­lo.
Tento kou­sek je tak plný kla­dů i zápo­rů. Z pohle­du obdi­vo­va­te­le pod­moř­ské­ho živo­ta, velryb, žra­lo­ků i čis­té prů­zrač­né vody jsem byl nad­mí­ru spo­ko­je­ný. V tom­to ohle­du si mě reži­sér zís­kal na svou stra­nu. Stejně tak i úto­ky žra­lo­ků byli pěk­ně nato­če­né. Horší už to bylo s tou omáč­kou doko­la, otrav­ný­mi dia­lo­gy, vlek­lým úvo­dem a nějak zají­ma­vý­mi posta­va­mi. Takže čis­tý prů­měr.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42565 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71462 KB. | 22.06.2024 - 17:42:35