Kritiky.cz > Horory > P2 (2007)

P2 (2007)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Angela zůstá­vá na štěd­rý večer uzamče­ná ve firem­ní gará­ži. Není ovšem sama!!!

Vánoce jsou svát­kem kli­du a poho­dy, kte­ré bychom měli strá­vit se svou rodi­nou. Angela pra­cu­je jako asi­s­tent­ka v jed­né boha­té spo­leč­nos­ti. Musí dokon­čit zprá­vu pro své­ho šéfa, kte­rý na ni dost tla­čí a zprá­vu potře­bu­je co nejdřív. Rozhodla se tedy, že zůsta­ne tro­chu déle a dodě­lá ji.

Režie: Franck Khalfoun
Rok výro­by: 2007
Délka: 98 min
Země: USA

Hrají:
Wes Bentley ... ( Thomas)
Rachel Nichols ... ( Angela)
Simon Reynolds ... ( Mr. Harper)
Stephanie Moore ... ( Lorraine)
Philip Akin ... ( Karl)
...a dal­ší

Už je dost poz­dě a doma čeká sest­ra se svý­mi dět­mi, aby si dali štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři. Rozhodne se pro­to skon­čit a spo­leč­ně s ochran­kou sje­de výta­hem dolů. Rozloučí se a jde do pod­zem­ní gará­že, kde má auto. Jenže to jí nechce nasko­čit, a tak se vydá pro pomoc. Najde ji v hlí­da­či gará­že. Bohužel ani on ho nespra­ví a tak se roz­hod­ne vzít si taxi. K vel­ké smů­le už ale ochran­ka budo­vy ode­šla a budo­va je uzamče­ná. Vrátí se tedy do gará­ží, kde jí najed­nou někdo zeza­du omá­mí chlo­ro­for­mem. Tím pří­běh jen začí­ná.

Angela se pro­bu­dí polo­na­há, při­vá­za­ná ke sto­lu. Jejím únoscem a jedi­ným spo­leč­ní­kem je hlí­dač Tom a jeho pes. Své počí­ná­ní se jí sna­ží vysvět­lit tím, že nesná­ší samo­tu a hlav­ně o váno­cích a záro­veň jí vyzná lás­ku. Angela ovšem nechce zůstat s tím­to mani­a­kem . Podaří se jí vyu­žít jeho nepo­zor­nos­ti a ute­če. Uteče, ale kam se scho­vat nebo jak se dostat z gará­ží? Všude jsou kame­ry a jedi­né klí­če má prá­vě Tom. Ten zce­la změ­ní své cho­vá­ní, už není klid­ným mla­dí­kem, změ­nil se v šíle­né­ho psy­cho­pa­ta. Začíná tak honič­ka, plí­že­ní a boj o holý život. Podaří se Angele zachrá­nit nebo se sta­ne obě­tí mla­dé­ho psy­cho­pa­ta v tem­ných pro­sto­rech něko­li­ka­pa­t­ro­vé gará­že?

Pro reži­sé­ra Khalfouna to byla fil­mo­vá pre­mi­é­ra. Musím říct, že se mu dost vyved­la i přes men­ší roz­po­čet, a to i hlav­ně díky tomu, že si na pomoc při­zval kole­gu Alexandre Aju (Haute Tension, Hills Have Eyes), kte­rý mu napsal scé­nář. Khalfoun se z ním zná od doby, kdy si zahrál roli Jimmyho v již zmí­ně­ném fil­mu Haute Tension. Takže divá­ci jas­ně oče­ká­va­li spous­ty krve a vše­li­ja­kých nechut­nos­tí. To je ovšem Khalfoun tro­chu zkla­mal. Tento sní­mek není ani tak o krvi, jako spíš o napě­tí, a hlav­ně zaú­to­čí na divá­ka po psy­chic­ké strán­ce, kdy má navo­dit pocit stís­ně­nos­ti a stra­chu (má).

Celý film je sta­vě­ný jen pro dvě hlav­ní posta­vy. Pak tu máme ješ­tě asi čty­ři ved­lej­ší role, tak­že je jas­né, na čem se tady ušet­ři­lo nej­víc. Mě ale cel­kem pře­kva­pi­lo, že se dá nato­čit vel­mi dob­rý film jen se dvě­ma her­ci, kte­rý doká­zal zaujmout divá­ky. Sice jde o téma, kte­ré není moc ori­gi­nál­ní a vidě­li jsme ho už v něko­li­ka fil­mech, ale přes­to má ten­to sní­mek své oso­bi­té kouz­lo. A proč název P2? No jde o patro ve, kte­rém má Tom svou kan­ce­lář, ale víc nepro­zra­dím.

Roli Angely dosta­la hvězda seri­á­lu Alias Rachel Nichols, kte­rá se živi­la v mlá­dí jako model­ka, poz­dě­ji zača­la hrát v seri­á­lech a tohle je její prv­ní vel­ká role. I díky její­mu herec­ké­mu výko­nu měl film vět­ší úspěch. Roli šíle­né­ho psy­cho­pa­ta Toma si zahrál Wes Bentley, kte­rý začí­nal jako diva­del­ní herec. Později se obje­vil ve fil­mech White River Kid, American Beauty, Ghost Rider.

Jde o sluš­ný film, kte­rý dopro­vá­zí celým děj napě­tí, urči­tá tajem­ná atmo­sfé­ra, sluš­né výko­ny obou hlav­ních akté­rů a dob­rá hud­ba. Hlavně Elvisova pís­nič­ka a gri­ma­sy Toma při před­stí­ra­ném zpě­vu se mi líbi­li. Pro ty z vás, kkte­ří mají rád krev a pořád­né jat­ka ten­to film urči­tě není. Pro fanouš­ky psy­cho­lo­gic­kých fil­mů to bude pěk­né zpes­t­ře­ní večer u tele­vi­ze.

Hodnocení:
Mně se film veli­ce líbil a dávám 70%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65219 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71967 KB. | 22.04.2024 - 09:04:11