Kritiky.cz > Horory > Outpost: Rise of the Spetsnaz (2013)

Outpost: Rise of the Spetsnaz (2013)

rp Outpost Rise of the Spetsnaz 2013 movie Poster.jpg
rp Outpost Rise of the Spetsnaz 2013 movie Poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neohrožený sovět­ský veli­tel se kro­mě nacis­tic­kých vojá­ků bude muset vypo­řá­dat i s jejich nemrt­vý­mi expe­ri­men­ty…

Roku 1945 zuří vál­ka na východ­ní fron­tě a sovět­ské „koman­do“ pod vele­ním Dolokhova má za úkol zni­čit němec­ký kon­voj. Past je nalí­če­na, všech­no šla­pe jako po drát­kách, ale poté se zmoc­ní taj­ných doku­men­tů, se kar­ta obra­cí. Stává se z nich lov­ní zvěř. Jednotka se roz­prch­ne po lese a nacis­tič­tí pro­tiv­ní­ci se pus­tí do pro­ná­sle­do­vá­ní. Někteří sově­ti jsou zabi­ti, jiní zaja­ti a odvle­če­ni to taj­né­ho pod­zem­ní­ho bun­k­ru, kte­rý je pod vede­ním fana­tic­ké­ho veli­te­le Strassera. Ten zde pro­vá­ní podiv­né poku­sy, kte­ré mají dopo­mo­ci Němcům vyhrát vál­ku. Z Dolokhova a jeho mužů se stá­va­jí pokus­né mor­ča­ta a brzy pozna­jí, co zna­me­ná pro­jekt Wolf Soldat. Kromě nacis­tic­kých vojá­ků se v pod­ze­mí totiž skrý­vá i něco děsi­vé­ho. Jde o oživlé mrt­vo­ly, kte­ré se mají stát páte­ří nacis­tic­ké armá­dy…

Režie: Kieran Parker
Rok výro­by: 2013
Délka: 84. min
Země: Velká Británie
Hrají:
Bryan Larkin ………………(Dolokhov)
Iván Kamarás ………………(Fyodor)
Michael McKell …………….(Strasser)
Velibor Topic ……………….(Arkadi)
Ben Lambert ………………...(Rogers)
…a dal­ší

Po roce jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní zom­bie série Outpost. Tentokrát jde o prequel původ­ní­ho sním­ku a my se ocit­ne­me u jed­né z mno­ha men­ších akcí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Já tuhle horo­ro­vou sérii moc nemu­sím, vlast­ně se mi nelí­bil ani jeden díl (obě­ma jsem dal 40%) a k mému podi­vu i ten­to tře­tí díl má úpl­ně stej­nou kva­li­tu jako jeho před­chůd­ci. Tudíž dost pod­prů­měr­nou, přes­to napros­to totož­nou. Nevím proč, ale rus­ký silák Dolokhov si zís­kal mé sym­pa­tie a vlast­ně se stal jedi­ným svět­lým bodem v celém sním­ku. Jinak jsem to dost odzí­val. Parker téměř po celou dobu nedo­ká­zal vytvo­řit potřeb­nou atmo­sfé­ru, kte­rá by se k tomu­to žán­ru slu­še­la, jeho dílo obsa­ho­va­lo tolik nelo­gic­kých momen­tů a „pře­mrš­tě­nos­tí“, že jsem je nesta­čil počí­tat a jak pev­ně věřím, jeho dílo brzy upad­ne v úpl­né zapo­mně­ní. Opět jsem se ovšem pře­svěd­čil, že „pra­vý sovět­ský muž“ (jak to bylo lidem vtlou­ká­no po dese­ti­le­tí do hla­vy) je pros­tě nepře­mo­ži­tel­ný…
Jediné co musím reži­sé­ro­vi a hlav­ně scé­náris­to­vi pochvá­lit je to, že nás tu ten­to­krát nebu­dou čekat zástu­py nemrtvých, ale film je spí­še pojat jako akč­ní řež­ba a stří­leč­ka. Opravdu bylo sice úsměv­né, jak náš hlav­ní hrdi­na v pokli­du pře­tr­há­vá pou­ta, vyko­pá­vá dve­ře, mor­du­je jed­no­ho nác­ka za dru­hým a ani zom­bie pro něj nejsou pře­káž­kou (když jde na ně jen pěst­mi), ale ale­spoň děj rych­le odsý­pal. Jen ško­da, toho slab­ší­ho závě­ru. Je to sice jen mé zbož­né přá­ní, ale kéž by tohle byl záro­veň i díl posled­ní a Outpost už dále nepo­kra­čo­val, dal­ší­mi zby­teč­ný­mi pokra­čo­vá­ní­mi.
Nechci vás však pře­dem odra­zo­vat, pro­to­že někte­rým se podob­né céč­ko­vé kous­ky pros­tě líbí, tak­že pokud máte rádi pře­střel­ky a nahá­něč­ky v lese, kte­ré se poslé­ze pře­su­nou do pod­zem­ní­ho bun­k­ru a vše opět pokra­ču­je na novo, tohle pro vás může být jas­ná vol­ba na zabi­tí času. Já bych vám však chtěl dopo­ru­čit, abys­te se poo­hléd­li po něčem jiném. Takže pojď­me si nalít kalí­šek vod­ky na zahřá­tí, udě­lej­me si dal­ší čáreč­ku a hurá na dal­ší film. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17605 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71583 KB. | 18.06.2024 - 11:59:26