Kritiky.cz > Horory > Men (2022)

Men (2022)

word image 366968 1
word image 366968 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Geniální nebo napros­to bizar­ní dílo o mužích? 

Po tra­gic­ké sebe­vraž­dě své­ho man­že­la Jamese, kte­rý posled­ní dobou před svou smr­tí Harper fyzic­ky i psy­chic­ky týral, se mla­dá žena vydá­vá na ang­lic­ký ven­kov, aby si zde odpo­či­nu­la, rela­xo­va­la a nabra­la zpát­ky své sebe­vě­do­mí. Malá ves­nič­ka Cotson v Herefordshire vypa­dá zpr­vu jako ide­ál­ní mís­to, ale vel­mi záhy se pro ní změ­ní v hoto­vé peklo (či snad očis­tec). Při toul­kách míst­ní pří­ro­dou nara­zí na tajem­né­ho nahé­ho cizí­ho muže, kte­rý jí od té chví­le začne sle­do­vat a pro­ná­sle­do­vat. Navíc i ostat­ní muži na tom­to mís­tě vypa­da­jí a cho­va­jí se vel­mi zvlášt­ně…

 

Režie: Alex Garland

Rok výro­by: 2022

Délka: 100 min

Země: Velká Británie

 

Hrají:

Jessie Buckley...(Harper)

Rory Kinnear...(Geoffrey)

Paapa Essiedu...(James)

Gayle Rankin...(Riley)

...a dal­ší

Bez muče­ní se při­znám, že ten­to film na mě půso­bil dost zvláš­tě a zane­chal ve mně hod­ně roz­po­ru­pl­né poci­ty. Alex Garland doká­zal stvo­řit pozo­ru­hod­né dílo s hlub­ší myš­len­kou, ke kte­ré si však kaž­dý musí najít ces­tu sám, jak uzná za vhod­né. Já jeho tvor­bu zas až tak moc neznám (zatím jsem měl tu čest vidět pou­ze film Annihilation), ale v obou pří­pad doká­zal zaujmout mou pozor­nost svým netra­dič­ním pří­stu­pem a oko­ře­ně­ním horo­ro­vé­ho žán­ru. Je to tvůr­ce a scé­náris­ta, kte­rý se nesna­ží jen spros­tě kopí­ro­vat a vykrá­dat své kole­gy, ale záro­veň i do svých fil­mů a scé­ná­řů pře­ná­ší i jis­té „posel­ství a myš­len­ky“, kte­ré jsou mnoh­dy těž­ké k úpl­né­mu pocho­pe­ní a mají jis­tou sym­bo­li­ku.

 

Já tady nehod­lám filo­zo­fo­vat ani se pouš­tět do něja­kých vět­ších deduk­cí a kon­spi­ra­cí, jak že to vlast­ně celé mys­lel – to už jak jsem si vši­ml, udě­la­la spous­ta jiných recen­zen­tů napříč inter­ne­tem. „Peklo nebo Očistec“? Ženský pohled na muže a všech­ny jejich chy­by, chtí­če, sla­bos­ti a špat­né vlast­nos­ti, nebo jeden vel­ký absurd­ní bizar (fan­tasma­go­rie) plný sym­bo­li­ky, jis­té for­my nechut­nos­ti, nej­růz­něj­ších kre­a­tur (postav), ale pře­de­vším zruč­ně odve­de­ná prá­ce, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost.

 

I když mi ústřed­ní herec­ké duo Jessie Buckley a Rory Kinnear zrov­na dva­krát sym­pa­tic­ké neby­lo, musím uznat, že oba poda­li doce­la zají­ma­vé herec­ké výko­ny. Ona mi mís­ty lez­la na ner­vy, on byl ve svých něko­li­ka rolích mnoh­dy nesku­teč­ně nechut­ný, ale záro­veň sko­ro geni­ál­ní. S kaž­dou posta­vou si doká­zal pora­dit, vcí­tit se do ní a u vět­ši­ny z nich i vyvo­lat u divá­ků záměr­ně chtě­ný odpor. Kromě něj mě doká­za­la samo­zřej­mě zaujmout i nád­her­ná kra­ji­na a důmy­sl­ná kame­ra. Některé zábě­ry byli famóz­ní, jiné nechut­né (muž­ské poro­dy). Atmosféra rov­něž neby­la vůbec špat­ná, jen mís­ty byl děj zby­teč­ně nata­ho­ván a troš­ku jsem se u sle­do­vá­ní fil­mu u někte­rých pasá­ží i mír­ně nudil. No roz­hod­ně ten­to film není pro kaž­dé­ho!

Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Haunting of the Tower of London, The (2022)12. dubna 2024 Haunting of the Tower of London, The (2022) Co se skutečně odehrálo v Toweru? K odhalení tajemství je potřeba komunikace s mrtvými a zároveň přežít bolestivé mučení pod taktovkou tyrana… Král Edward […] Posted in Horory
  • Attack of the Herbals (2011)12. dubna 2024 Attack of the Herbals (2011) Nacistický čajíček s nežádoucími vedlejšími účinky… Jackson se vrací zpět do malé rodné zapadlé skotské vesničky Lobster Cove. Většina obyvatel z jeho […] Posted in Horory
  • Ghosts of Darkness (2017)12. dubna 2024 Ghosts of Darkness (2017) Dva rivalové musí začít spolupracovat, jinak v tomto děsivém domě nemají šanci přežít… Dva paranormální vyšetřovatelé Jonathan a Jack jsou pozváni na staré […] Posted in Horory
  • When the Lights Went Out (2012)12. dubna 2024 When the Lights Went Out (2012) Britská tuctová duchařina, údajně „podle skutečné události“. Pokolikáté už…? Roku 1974 se Len se svou manželkou Jenny a třináctiletou dcerou Sally nastěhují […] Posted in Horory
  • No One Gets Out Alive (2021)12. dubna 2024 No One Gets Out Alive (2021) Imigranti to v tomto zchátralém penzionu nemají vůbec lehké. Zvláště pak ženy, které se hodí k obětování… Po smrti své matky hledá mladá mexická imigrantka […] Posted in Horory
  • El páramo (2021)12. dubna 2024 El páramo (2021) Samota a křehká psychika dokáží nadělat neplechu a to nejen ve španělské pustině s bubákem za zadkem… V 19. století Španělskem zmítala jedna válka za druhou. […] Posted in Horory
  • Among the Living (2022)28. března 2024 Among the Living (2022)   Nízkorozpočtová zbytečnost a jen další paskvil na téma smrtící nákazy a zombie… Smrtící nákaza se šíří napříč celou zemí a nakažené mění v bestie […] Posted in Horory
  • Dashcam (2021)1. ledna 2024 Dashcam (2021) Proti temným silám vám rouška ani nedodržování pravidel nepomůžou! Annie Hardy je internetová osobnost a hudebnice, která živě vysílá ze svého auta, kde během […] Posted in Horory
  • Power, The (2021)30. prosince 2023 Power, The (2021)   Pro svůj první den v nové práci si mladá zdravotní sestřička nemohla vybrat horší dobu… Roku 1974 přichází do kdysi vyhlášené Východní londýnské […] Posted in Horory
  • Cellar, The (2022)26. prosince 2023 Cellar, The (2022) Elisha Cuthbert, tajemné schody a sklep ukrývající děsivé tajemství… Manželé Keira a Brian se společně se svými dvěma dětmi nastěhují do nového domu, který […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41401 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72200 KB. | 18.05.2024 - 05:40:28