Kritiky.cz > Horory > Paranormal Activity 2 (2010)

Paranormal Activity 2 (2010)

rp Paranormal Activity 2 28201029.jpg
rp Paranormal Activity 2 28201029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prosím pomoz­te mi! V našem domě stra­ší…

Daniel Rey si prá­vě při­vá­ží z porod­ni­ce do své­ho domu man­žel­ku Kristi a novo­ro­ze­né­ho syna Huntera. Kromě jejich chůvy a psa s nimi žije i jeho dce­ra Ali, kte­rou má z před­cho­zí­ho vzta­hu. Šťastná rodin­ka si kou­pí kame­ru, aby moh­la natá­čet jejich kaž­do­den­ní život a na „sta­rá kole­na“ se těm­to chví­lím zasmát. Jenže jejich idyl­ka netr­vá dlou­hou. Kristi má totiž pode­zře­ní, že s jejich domem není všech­no v pořád­ku. Se vším se svě­ří své sestře Katie a po doho­dě s man­že­lem zao­pat­ří celý dům bez­peč­nost­ní­mi kame­ra­mi. Daniel má za to, že je jeho žena jen pře­cit­li­vě­lá, ale když při­jde do kon­tak­tu s nad­při­ro­ze­ný­mi sila­mi i jeho dce­ra a cel­ko­vě zhoust­ne atmo­sfé­ra v jejich domác­nos­ti je i on nucen posta­vit se zlu v jejich domě čelem. Jen aby už neby­lo poz­dě…


Režie: Tod Williams
Rok výro­by: 2010
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Brian Boland...(Daniel Rey)
Sprague Grayden...(Kristi Rey)
Molly Ephraim...(Ali Rey)
Katie Featherston...(Katie)
Micah Sloat...(Micah)
...a dal­ší


Vzhledem k ast­ro­no­mic­ké­mu výděl­ku prv­ní­ho dílu bylo jen otáz­kou času, než se nato­či­lo dal­ší pokra­čo­vá­ní. Oren Peli „hodil do rin­gu oprav­du žha­vou ruka­vi­ci“ po kte­ré se hod­la­la natáh­nout celá řada jeho kole­gů, jen aby se i oni moh­li při­ži­vit na popu­la­ri­tě prv­ní­ho dílu, potaž­mo vzrůs­ta­jí­cí poptáv­ce po found foo­tage. Přestože Peli dal svým násle­dov­ní­kům vol­nou ruku, dohlí­žel na nato­če­ní dvoj­ky coby jeden z pro­du­cen­tů a i ten­to­krát se tvůr­ci dočka­li oprav­du sluš­né­ho výděl­ku. Jde vidět, že podob­né fil­my sku­teč­ně doká­ží nalá­kat spous­tu lidí, já ovšem mezi ně zřej­mě nikdy pat­řit nebu­du. První Paranormal Activity na mě pří­liš vel­ký dojem neu­dě­la­ly a ani ten­to­krát se můj názor na tuto sérii nějak výraz­ně nezlep­šil.
Dočkal jsem dal­ší por­ce para­nor­mal nudy, kte­rá měla ovšem na roz­díl od své před­chůd­ky­ně o něco více záživ­něj­ších momen­tů. Zvláště pak posled­ní zhru­ba dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka doká­za­la ale­spoň čás­teč­ně upou­tat mou pozor­nost. Nejen díky mír­ně houst­nou­cí atmo­sfé­ře a zvý­še­né agre­si ono­ho ZLA v domě, ale pře­de­vším díky zod­po­vě­ze­ní něko­li­ka otá­zek a dopl­ně­ní pří­bě­hu jed­nič­ky o zají­ma­vé fak­ta. On ten pří­běh sám o sobě nevy­pa­dá zas až tak zle, sest­ry Katie a Kristi muse­ly v dět­ství něko­ho ze záhro­bí asi pěk­ně nasrat, jen kdy­by ty jejich tra­ble neby­ly oba­le­ny v tako­vé omáč­ce nudy.
Popravdě jsem ale zvě­da­vý, kam že se tato série dějo­vě pohne dále. Přestože jde stá­le o pod­prů­měr­nou zále­ži­tost, nelze si nevšim­nout něko­li­ka záchvěvů atmo­sfé­ry a napě­tí – tak­že pokud by se jejich násle­dov­ní­ci zlep­ši­li pře­váž­ně v tom­to smě­ru a opros­ti­li se od zby­teč­ných a hlav­ně zdlou­ha­vých dia­lo­gů, kte­ré stej­ně niko­ho neza­jí­ma­jí a více se věno­va­li nátla­ku zlo­věst­ných sil z dru­hé stra­ny, moh­lo by dojít k obra­tu mé skep­se na tuto sérii. To je ovšem dle mého jen mé zbož­né přá­ní a neu­sku­teč­ni­tel­ná fan­tasma­go­rie.

Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56736 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71704 KB. | 17.07.2024 - 18:54:34