Kritiky.cz > Horory > Películas para no dormir: La habitación del niňo (2006)

Películas para no dormir: La habitación del niňo (2006)

rp PelC3ADculas para no dormir La habitaciC3B3n del niC3B1o 28200629.jpg
rp PelC3ADculas para no dormir La habitaciC3B3n del niC3B1o 28200629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Babyfon ote­ví­rá ces­tu do alter­na­tiv­ní rea­li­ty, ze kte­ré už není ces­ta zpát­ky. Co z toho že si kou­pí­te nový dům, když vás v něm začne hned někdo otra­vo­vat a mož­ná vás chce i zabít?

Mladý man­žel­ský pár Juan a Sonia se spo­leč­ně se svým malým syn­kem nastě­hu­jí do zre­kon­stru­o­va­né­ho staré­ho domu. Již během prv­ní noci však začnou pochy­bo­vat, zda udě­la­li správ­ně. Z baby­fo­nu totiž usly­ší podiv­né zvu­ky, kte­ré je veli­ce zne­klid­ní, pro­to­že po vběh­nu­tí do dět­ské­ho poko­je se zdá být všech­no v pořád­ku. Juan se pro­to roz­hod­ne zajít do obcho­du a kou­pit baby­fon s video­ka­me­rou. To co však toho veče­ra uvi­dí, ovliv­ní již navždy chod jeho rodi­ny. U chlap­co­vy postýl­ky spat­ří silu­e­tu cizí­ho muže, kte­rá ovšem jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku zmi­zí. Od té chví­le se však Juanovo cho­vá­ní začne postup­ně měnit. Popadne ho para­no­ia a strach ze ztrá­ty dítě­te jej zave­de až do alter­na­tiv­ní rea­li­ty, kde uvi­dí vyvraž­dě­ní své rodi­ny. Zoufalý otec je roz­hod­nu­tý brá­nit své milo­va­né stůj co stůj, jen­že pro ostat­ní se stá­vá (ne)obyčejným nebez­peč­ným bláznem…

Režie: Álex de la Iglesia
Rok výro­by: 2006
Délka: 77. min
Země: Španělsko
Alternativní název: Films to Keep You Awake: The Baby’s Room
Hrají:
Javier Gutiérrez ……………………(Juan)
Leonor Watling ……………………(Sonia)
Sancho Gracia ……………………..(Domingo)
María Asquerino …………………..(María)
Antonio Dechent …………………..(Fernández)
…a dal­ší

„Hurá“ na počtvr­té jsem se koneč­ně dočkal a horo­ro­vá čest špa­něl­ské série Películas para no dor­mir byla zachrá­ně­na. Toto ovšem trva­lo, ale reži­sér Iglesia vytá­hl oprav­du pove­de­ný kalibr. Asi jed­na z nej­lep­ších „tele­viz­ních ducha­řin“, jakou jsem měl mož­nost dopo­sud vidět. I přes něko­lik slab­ších pasá­ží, jsem si děj cel­kem užil, ako­rát mne štve něko­lik nezod­po­vě­ze­ných otá­zek, ke kte­rým mne doved­ly někte­ré scé­ny a situ­a­ce. Hlavní záslu­hu na kva­li­tě fil­mu má pře­de­vším skvě­le vybu­do­va­ná atmo­sfé­ra a uchá­ze­jí­cí herec­ké výko­ny. Je však prav­dou, že po zhléd­nu­tí začát­ku jsem oče­ká­val, že se film bude ubí­rat tro­chu jiným smě­rem a dozvím se něco víc o tom starém domě.

 Navozená atmo­sfé­ra totiž nabí­ze­la ponu­rý a mís­ty až mys­te­ri­óz­ní nádech, kte­rým se vět­ši­na špa­něl­ských ducha­řin může pyš­nit a do jis­té míry už začí­na­jí být lep­ší než ty asij­ské. Jak však minu­ty ubí­ha­ly, začal jsem mít mír­né pochyb­nos­ti, zda sku­teč­ně o ducha­ři­nu půjde, nebo nás čeká dal­ší skry­tý návštěv­ník, jenž začne tero­ri­zo­vat oby­va­te­le domu. Na tele­viz­ní film si však jeho tvůr­ci ved­li až neče­ka­ně zdat­ně a nene­cha­li zlá­kat k vytvá­ře­ní zby­teč­ných chyb a to i co se spe­ci­ál­ních efek­tů týče. Těch se zde vysky­tu­je oprav­du jen mini­mum a i to málo pošimra­lo na zátyl­ku. Nejde o žád­né gala­před­sta­ve­ní plné hrů­zy, ale urči­tě to nene­chá divá­ka zce­la chlad­ným. 

 Dalším pří­jem­ným prv­kem bylo sluš­né herec­ké obsa­ze­ní, kdy dvo­ji­ce pro mne nezná­mých her­ců před­ved­la nad­prů­měr­né výko­ny, díky kte­rým zís­kal film jako celek dal­ší body k dob­ru. Leonor Watling to oprav­du slu­še­lo a urči­tě to nebu­de jedi­ný film, kde jsem jí uvi­děl. Do své­ho hle­dáč­ku jsem si vzal i její­ho fil­mo­vé­ho man­že­la Javiera Gutiérreze, kte­rý byl napros­to bez­chyb­ný. Proměna jeho posta­vy byla bez­chyb­ná stej­ně jako jeho herec­ký pro­jev. 

 V nepo­sled­ní řadě musím vyzdvih­nout i prá­ci kame­ra­ma­na, kte­rý nám spo­leč­ně se stři­ha­čem při­pra­vil tuto dobrou podí­va­nou. Když k tomu při­po­čí­tám i gra­du­jí­cí finá­le, nemůžu jinak, než dát nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Zatím nej­lep­ší díl celé série, ale to mám před sebou ješ­tě dva kous­ky, z nichž jeden je pod tak­tov­kou mého oblí­ben­ce (Jaume Balagueró).

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44887 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71492 KB. | 24.06.2024 - 02:47:37