Kritiky.cz > Horory > Basilisk: The Serpent King (2006)

Basilisk: The Serpent King (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po všech těch pře­rost­lých Anakondách a Pythonech při­chá­zí na řadu Bazilišek. A že to zase bude vel­ko­le­pá podí­va­ná...

Cyrenaica 112 let n. l.
Skupinka Etrusků míří vyprahlou pouš­tí k obrov­ské díře v zemi, kde chtě­jí pro­vést tajem­ný ritu­ál. Toto mís­to je pro­sy­ce­né pra­dáv­ným zlem, kte­ré vylé­zá napo­vrch vždy při zatmě­ní slun­ce. Tím zlem je báj­ný tvor Bazilišek, kte­rý mění své obě­ti v kámen. Mezi domo­rod­ci vypuk­ne pani­ka a nasta­ne krva­vý masa­kr, kte­rý pochví­li zaha­lí obla­ka pra­chu. Všichni účast­ní­ci zůsta­nou pohřbe­ni pod náno­sem zemi­ny, ale jejich oběť nepři­šla nazmar, pro­to­že zemřel i jejich nepří­tel.

Český název: Hadí král
Režie: Griff Furst, Stephen Furst
Rok výro­by: 2006
Délka: 88 min
Země: USA

Hrají:
Jeremy London ... (Dr. Harrison „Harry“ McColl)
Wendy Carter ... (Rachel Donegal)
Griff Furst ... (Rudy Skeeters)
Yancy Butler ... (Hannah)
Cleavant Derricks ... (Colonel Douglas)
a dal­ší

Současnost:
Mladí arche­o­lo­go­vé prá­vě pro­vá­dí v Libyi vyko­páv­ky a najdou vzác­ný arte­fakt tak­zva­né Oko Medúzy. Kromě něj nalez­nou i něko­lik veli­ce zvlášt­ních zka­me­ně­lin či snad soch lidí a nezná­mé­ho tvo­ra. Nedokáží přes­ně určit mate­ri­ál ze kte­ré­ho byly sochy udě­la­né a tak se roz­hod­nou tyto skvos­ty vzít sebou do Ameriky. Doktor McColl a jeho spo­leč­ní­ci chys­ta­jí v Coloradském muzeu úžas­nou expo­zi­ci obje­ve­ných arte­fak­tů a zka­me­ně­lin, na kte­rou se při­jde podí­vat spous­ta lidí. Mezi nimi i boha­tí man­že­lé Hannah a Brock, kte­rý finan­co­va­li vyko­páv­ky. Právě v ten­to den nastá­vá zatmě­ní slun­ce a nikdo z pří­tom­ných netu­ší, že se za chví­li sta­nou svěd­ky krva­vé­ho řádě­ní Baziliška, kte­rý opět pole­tech obživ­ne a začne tero­ri­zo­vat měs­to. Ve zmat­ku, kte­ré obživ­nu­tí tvo­ra způ­so­bí, spon­zo­ři ukrad­nou Oko Medúzy a sna­ží se utéct přes kana­li­za­ci. To jim ovšem nemů­že dok­tor McColl a jeho kole­gy­ně Rachel dovo­lit, pro­to­že prá­vě on jedi­ný doká­že Baziliška zasta­vit. Nastane honič­ka v pod­ze­mí a násled­ně i ve měs­tě. V patách nema­jí jen krve­žíz­ni­vé­ho tvo­ra, ale i armá­du.

Tak a máme zde dal­ší mon­ster horor od spo­leč­nos­ti Sci-fi Channel. Každý už asi dopře­du tuší, jakou může mít asi kva­li­tu. Na svě­do­mí ho má céč­ko­vý herec a reži­sér Griff Furst se svým otcem Stephenem, kte­rý kro­mě toho, že je vel­mi pod­prů­měr­ným her­cem s naru­še­nou psy­chi­kou ješ­tě fušu­je i do natá­če­ní fil­mu a obklo­pu­je se ban­dou ama­té­rů. Tentokrát musím říct, že ač je film oprav­du bíd­ný a špat­ně nato­če­ný, tak jsem se u něho doce­la poba­vil. Což je dost div­né, pro­to­že pokud se u horo­ru nebo­jí­te, ale baví­te tak je něco špat­ně. A tady je toho víc než dost. Samotný scé­nář ješ­tě něja­kou tu kva­li­tu má a urči­tě by se z něho dalo vytřís­kat mno­hem více, kdy­by se toho ujal jiný reži­sér, ale Furst to udě­lal pros­tě po svém. Ti z vás kdo ho nezna­jí věř­te, že na jeho fil­my se nemá cenu vůbec dívat. Natočil tako­vé odpad­ní skvos­ty jako I Am Omega (2007), nebo 100 Million BC (2008). Mimo jiné si zahrál i v něko­li­ka horo­rech, kte­ré mají podob­nou kva­li­tu jako jeho díla, pat­ří mezi ně napří­klad Jolly Roger: Massacre at Cutter’s Cove (2005), Dead Men Walking (2005) či The Dunwich Horror (2009). On si nedal říct a ozdo­bil svou pří­tom­nos­tí i ten­to sní­mek, zahrál si lehce dement­ní­ho asi­s­ten­ta Rudyho, kte­rý mi povět­ši­nu času lezl na ner­vy. Pořád jsem čekal, kdy ho to seže­re a ono furt nic.

Každý kdo se troš­ku zají­má o myto­lo­gii a báj­né tvo­ry má tak troš­ku před­sta­vu jak by měl Bazilišek asi vypa­dat. Tady je nám před­sta­ven jako pře­rost­lý had, či jak ho posta­vy nazva­ly drak. Po vizu­ál­ní strán­ce je digi­tál­ní potvo­ra hod­ně k smí­chu, ale najde se i něko­lik svět­lej­ších scé­nek, při kte­rých se mi líbil. Šlo hlav­ně o ty při kte­rých byl zabí­rán z dál­ky. Ve fil­mu ten­to tvor vystří­kl na své obě­ti vět­ší množ­ství jedu, kte­rý je para­ly­zo­val a násled­ně svým smr­to­nos­ným pohle­dem zapří­či­nil jejich zka­me­ně­ní. Nezranitelný kul­ka­mi, odol­ný výbuchům z taras­ni­ce se stal vel­mi nebez­peč­ným pro­tiv­ní­kem. U podob­ných fil­mů je to však pri­o­ri­tou, aby tvor či had byl rych­lý, nesmr­tel­ný a hlav­ně měl neu­stá­le hlad. Zde máme šan­ci vidět nejen poly­ká­ní lidí, kte­ří se sta­li hlav­ní slož­kou potra­vy, ale napří­klad i lahod­ných nachos v super­mar­ke­tu.

Jelikož je ten­to sní­mek pře­de­vším sci-fi, tak zde máme mož­nost sly­šet i spous­tu filo­zo­fic­kých nesmys­lů a vědec­kých frá­zí, kte­ré mě nic moc neří­ka­jí a jen zby­teč­ně zdr­žo­va­ly. Ona atmo­sfé­ra fil­mu sama od sebe moc zají­ma­vá není. Na začát­ku sice vidí­me men­ší vzru­še­ní v muzeu, ale jakmi­le se děj změ­ní v honič­ku, kte­rá trvá celý zby­tek fil­mu začne­me se nudit. Je to pořád doko­la. Archeologové honí boha­té zlo­dě­je, armá­da nahá­ní Baziliška a tvor samot­ný zabí­jí všech­ny v dosa­hu a pro­ná­sle­du­je jak zlo­dě­je, tak i samot­né arche­o­lo­gy. O zábav­né chví­le se posta­ra­jí všich­ni zmí­ně­ní hrdi­no­vé fil­mu. Vědci pře­de­vším díky posta­vě Rudyho a jeho napros­to trap­ným hláškám, kte­rým se nikdo neza­smě­je. Zloději, kte­ří se neu­stá­le háda­jí a všech­no jim pořád pro­chá­zí, armá­da díky své neschop­nos­ti, kdy stří­lí mnoh­dy i sami po sobě (SPOILER) jeden voják stří­lí po Baziliškovi teku­tým dusí­kem a jeho par­ťák ho zasáh­ne do jed­né z bomb na zádech. Následuje let vzdu­chem ala super­man a násled­né roz­plesk­nu­tí o budo­vu, nebo po smr­ti tří kole­gů nikdo nepro­ho­dí ani slo­vo lítos­ti a začnou se všich­ni oko­lo smát (KONEC SPOILERU). No a na závěr samot­ný báj­ný Bazilišek, kte­rý své obě­ti trhá na cuc­ky, uží­rá jím hla­vy a pli­ve jed. Při jed­né scé­ně, kdy zabí­jí nejme­no­va­nou posta­vu tím, že jí roz­trh­ne napůl, je jas­ně vidět špat­ný střih a zpo­ma­le­ný záběr. Takových kik­sů je zde hned něko­lik.

Za pozor­nost sto­jí asi nej­víc hudeb­ní dopro­vod, kte­rý je pří­mo stvo­ře­ný pro něja­ké dob­ro­druž­né sním­ky a mám tako­vé pode­zře­ní, že si jej i z jed­no­ho zná­mé­ho dob­ro­druž­ství vypůj­či­li. Akorát, že se na obra­zov­ce pro­du­cí­ro­val vel­ký Indi. Herecké výko­ny všech zúčast­ně­ných byly doslo­va tra­gic­ké. Přestože si zde zahrá­lo něko­lik půvab­ných here­ček, tak na nich bylo vidět pře­hrá­vá­ní a nedo­sta­teč­né zku­še­nos­ti. O her­cích ani moc nemlu­vím, ale na dru­hou stra­nu je potře­ba uznat, že by se mno­zí z nich uplat­ni­li v něja­kých těch road kome­di­ích.

Tenhle céč­ko­vý film je tak špat­ný až je doce­la zábav­ný. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů u podob­ných fil­mů dost čas­to pou­ží­vám rych­lé pře­tá­če­ní, ale ten­to­krát jsem to vydr­žel až dokon­ce. Už dlou­ho jsem se tak neza­smál. Ne že by ty scén­ky byly nijak směš­né, ale jejich trap­né zpra­co­vá­ní a laci­né hláš­ky typu „Ten bazi­li­šek žije--- Ne, děláš si sran­du?“ mě pros­tě nene­cha­li v kli­du. Navíc nám režisér/herec v jed­né oso­bě udě­lal i malou rekla­mu, když ve fil­mu pro­bí­hal v trič­ku s nápi­sem Superstar. Film je napros­tá kra­vi­na, kte­rou vám roz­hod­ně dopo­ru­čo­vat nebu­du, ale pokud se chce­te poba­vit tak se na to mrk­ně­te.

Hodnocení:
Já dám nako­nec tro­chu pře­kva­pi­vě 40%, hlav­ně za slib­ný začá­tek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62877 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71846 KB. | 23.07.2024 - 13:25:00