Kritiky.cz > Horory > Bear (2010)

Bear (2010)

rp Bear10 cover.jpg
rp Bear10 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Medvědí odpla­ta doká­že být pěk­ně kru­tá, ale i pěk­ně nud­ná.

Bratři Nick a Sam jedou spo­leč­ně se svý­mi part­ner­ka­mi na osla­vu naro­ze­nin. Nedávají však pozor na říze­ní, sje­dou z hlav­ní ces­ty a pích­nou pne­u­ma­ti­ku. Začnou obvi­ňo­vat jeden dru­hé­ho, aby toho neby­lo málo, tak při výmě­ně pne­u­ma­ti­ky hluk při­lá­ká mlá­dě grizzly­ho. Všichni zpa­ni­ka­ří a Sam jej v záchva­tu zuři­vos­ti zastře­lí. Tím však jejich pro­blémy nekon­čí, spí­še prá­vě začí­na­jí. Znenadání se totiž na scé­ně obje­ví dospě­lý med­vě­dí samec, kte­rý tou­ží po odpla­tě. Začíná tak dal­ší zou­fa­lý boj o holé pře­ži­tí. 

Český název: Medvědí msta
Režie: John Rebel
Rok výro­by: 2010
Délka: 78 min
Země: USA
Hrají:
Brendan Michael Coughlin…(Nick)
Patrick Scott Lewis…(Sam)
Mary Alexandra Stiefvater…(Liz)
Katie Lowes…(Christine)

Zvířecí horo­ry mám veli­ce rád, ale je prav­dou, že těch s med­vě­dem v „hlav­ní roli“ jsem moc nevi­děl. Měl jsem však smůlu, že jsem si vybral zrov­na film Johna Rebela, kte­rý jak vid­no není zrov­na nej­lep­ší reži­sér. Byla to jeho prvo­ti­na, tak­že jsem abso­lut­ně netu­šil, do čeho jdu. U zví­ře­cích ata­ků jsem vět­ši­nou zvyk­lý na počí­ta­čo­vě upra­ve­né tri­ky, ale on se roz­ho­dl natá­čet s živým zví­ře­tem, což mu samo­zřej­mě počí­tám k dob­ru, bohu­žel to byl hlav­ní aspekt nepří­liš záživ­né podí­va­né. Medvěd sice vzbu­zo­val respekt, ale ve scé­nách kdy demo­lo­val auto, nebo cho­dil výhruž­ně oko­lo něj, spí­še vypa­da­ly jako by si chtěl hrát.
Navíc ani samot­ná atmo­sfé­ra neby­la zrov­na ner­vy drá­sa­jí­cí, pro­to­že ječí­cí a hlav­ně nesym­pa­tic­ké posta­vy mi zača­ly vel­mi rych­le lézt krkem a jedi­ný slib­ný moment nastal ve chví­li, kdy se roz­hod­ly scho­vat v děra­vé rou­ře. Zmatená kame­ra rov­něž nepři­da­la na kva­li­tě a nepře­hled­ný střih jakbys­met. V tu chví­li jsem začal váž­ně uva­žo­vat nad vypnu­tím fil­mu, pro­to­že jsem se pros­tě začal nudit. Zvláště když mís­to tou­žeb­né­ho masa­k­ru se dosta­vi­la chví­le pro dra­ma­tič­nost. Scénárista se sna­žil vypl­nit meze­ry mezi jed­not­li­vý­mi úto­ky rodin­ný­mi roze­pře­mi a tím to pohřbil už úpl­ně.
Bear pros­tě nedo­ká­zal i přes doce­la krát­kou sto­páž nabíd­nout pořád­nou dáv­ku napě­tí a nej­ví­ce ze vše­ho mě iri­to­va­li ty stá­le doko­la opa­ku­jí­cí se zábě­ry. Jediný důvod, proč tomu nevle­pím rov­nou odpad, bylo těch něko­lik dob­rých momen­tů, kte­ré se tu obje­vi­li. Bohužel ani ty nesta­čí ale­spoň na prů­měr­né hod­no­ce­ní. O herec­kých výkon už není ani potře­ba se bavit, pro­to­že to neu­stá­lé ječe­ní a nezá­živ­né dia­lo­gy za umě­ní nepo­va­žu­ju. Škoda ztra­ce­né­ho času, kte­rý jsem tomu­to fil­mu věno­val.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47415 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71952 KB. | 13.04.2024 - 07:50:18