Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dáma ve zlatém | Woman in Gold [70%]

Dáma ve zlatém | Woman in Gold [70%]

rp woman in gold02.jpg
rp woman in gold02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pokud hod­lá­te tenhle týden vyra­zit na něco nové­ho do kina, máte ve vět­ši­ně pří­pa­dů jen dvě mož­nos­ti. Právě tenhle týden totiž do kin vstu­pu­jí Mimoni, kte­ří s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí sebe­rou veš­ke­rou pozor­nost pro sebe. Mimo ani­mo­va­né žlu­ťá­ky ovšem tenhle týden star­tu­je v domá­cích kinech tak­též dra­ma Dáma ve zla­tém, kte­ré bylo nato­če­no na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Otázka tedy zní, pokud chce­te zajít na něco seri­oz­něj­ší­ho, je prá­vě ten­to sní­mek správ­nou vol­bou? 


Maria Altman (Helen Mirren) nachá­zí po úmr­tí své sest­ry v jejich věcech kore­spon­den­ci z kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky. V ní ji jejich rodin­ný práv­ník sezna­mu­je s nesrov­na­lost­mi v závě­ti jejich tety Adele, v jejímž vlast­nic­tví byl i její por­trét od malí­ře Gustava Klimta s názvem Dáma ve zla­tém. Maria se i přes téměř nulo­vou šan­ci roz­hod­ne obraz zís­kat zpět do své­ho vlast­nic­tví, jeli­kož se jed­ná o posled­ní z pojí­tek na její minu­lost. Dopomoci ji k tomu má práv­ník Randol Schoenberg (Ryan Reynolds), kte­rý je záro­veň synem jed­né z jejich zná­mých a má tak­též před­ky v Rakousku. Získat ovšem obraz s odha­do­va­nou hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí sto mili­o­nů dola­rů ovšem nebu­de snad­né. 
Sázka na sku­teč­ný pří­běh u podob­ných dra­ma­tic­kých pro­jek­tů se čas­to vyplá­cí. A i Dáma ve zla­tém je jed­ním z tako­vých pří­pa­dů. Zvláště, když se v hlav­ní roli ukřiv­dě­né židov­ské důchod­ky­ně obje­ví Helen Mirren. Avšak i přes veš­ke­rá pozi­ti­va je prá­vě tenhle sní­mek přes­ně tím, co se od podob­né­ho pro­jek­tu dá čekat, včet­ně všech typic­kých nedu­hů. Pro dra­ma­tic­ký efekt je totiž pří­běh boje Randola a Marie upra­ven do tako­vých roz­mě­rů, kte­ré se mís­ty mož­ná až pří­liš sna­ží dotla­čit divá­ka k slzám či dojmout zvý­raz­ně­ním hrůz minu­los­ti ve vzta­hu k osu­du hlav­ní hrdin­ky. Tím samo­zřej­mě nechci tvr­dit, že by film neměl plně vyu­žít pří­běh hrdin­ky beze­zbyt­ku, nicmé­ně někte­ré momen­ty jsou mož­ná až pří­liš za hra­ni­cí dob­ré­ho vku­su a uvě­ři­tel­nos­ti. 
Pokud však jste ochot­ni pře­hléd­nout fakt, že se film na něko­li­ka mís­tech až pří­liš sna­ží o vaši pozor­nost, dosta­ne se vám na plát­nech kin pří­jem­ně nato­če­ný dra­ma­tic­ký pří­běh důchod­ky­ně boju­jí­cí o to co je prá­vem její, kte­rý je pro­ple­te­ný dobo­vou son­dou do živo­ta jed­né židov­ské rodi­ny na pokra­ji nacis­tic­ké oku­pa­ce. Simon Curtis drží otě­že pří­bě­hu poměr­ně pev­ně v rukou, tedy ani jed­na část nepů­so­bí něja­kým způ­so­bem nad­by­teč­ně či zby­teč­ně. K tomu vše­mu navíc posky­tu­je hudeb­ní dopro­vod dua Martin PhippsHans Zimmer solid­ní atmo­sfé­ru, kte­rá jen pod­po­ru­je solid­ní herec­ké výko­ny všech zúčast­ně­ných. S při­hléd­nu­tím k čás­teč­né nai­vi­tě sním­ku se tak jed­ná o dra­ma­tic­ký stan­dard, kte­rý roz­hod­ně neu­ra­zí ale žád­nou vel­kou díru do svě­ta neu­dě­lá. 

Dáma ve zla­tém je roz­hod­ně zají­ma­vým fil­mo­vým poči­nem, kte­rý plní zhru­ba to, co si před­se­vzal. V rám­ci kla­sic­ké­ho a lehce nad­prů­měr­né­ho dra­ma­tu líčí soud­ní pro­ces, kte­rý měl za násle­dek jed­nu z nej­vět­ších sen­za­cí v umě­lec­kém svě­tě počát­kem nové­ho tisí­ci­le­tí. V rám­ci toho vše­ho nabí­zí solid­ní herec­ké výko­ny, pří­jem­nou atmo­sfé­ru a v cel­ku rozum­nou sto­páž, kte­rá uply­ne pří­jem­ně rych­le.        

Historické dra­ma s pra­me­ny v holo­kaus­tu. Simon Curtis nabí­zí v cel­ku stan­dard­ní dra­ma s pří­jem­ným dobo­vým pohle­dem na situ­a­ci kolem jed­no­ho z nej­zná­měj­ších rakous­kých umě­lec­kých kle­no­tů. Solidní herec­ké obsa­ze­ní v čele s Helen Mirren, pří­jem­ně atmos­fe­ric­ký hudeb­ní dopro­vod a rela­tiv­ně stříd­má sto­páž děla­jí z toho­to dra­ma­tu rela­tiv­ně neškod­nou a více než sne­si­tel­nou podí­va­nou pro milov­ní­ky osob­ních dra­mat. Žádná revo­lu­ce se sice neko­ná, avšak to co si Dáma ve zla­tém před­se­vza­la plní mys­lím beze­zbyt­ku. 

 Koktejl: 

50% Standardní dra­ma
25% Umění
25% Holokaust a resti­tu­ce

 

Dáma ve zla­tém
(Woman in Gold, Dáma v zla­tom)
Drama
USA / Velká Británie, 2015, 110 min

Režie: Simon Curtis
Scénář: Alexi Kaye Campbell
Kamera: Ross Emery
Hudba: Martin Phipps, Hans Zimmer
Hrají: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max Irons, Charles Dance, Antje Traue, Elizabeth McGovern, Frances Fisher, Moritz Bleibtreu, Tom Schilling, Allan Corduner, Henry Goodman, Nina Kunzendorf, Milica Bogojevic, Justus von Dohnányi, Ludger Pistor, Ben Miles, Rolf Saxon, Stephen Greif, Anthony Howell, Rainer Egger, Stephanie Schmiderer, Susi Stach, Richard Reid, Rupert Wickham, Anna Skidanova, Jonathan Pryce

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 25.06.2015 Forum Film CZ
Slovensko V kinech od: 25.06.2015 Forum Film SK
USA V kinech od: 01.04.2015 The Weinstein Company

Velká Británie V kinech od: 10.04.2015 Entertainment Film Distributors


http://www.csfd.cz/film/375700-dama-ve-zlatem/
http://www.imdb.com/title/tt2404425/

Podívejte se na hodnocení Dáma ve zlatém na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75420 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71677 KB. | 13.07.2024 - 16:27:11