Kritiky.cz > Horory > Willy’s Wonderland (2021)

Willy’s Wonderland (2021)

rp Willys Wonderland 2021.jpg
rp Willys Wonderland 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemluvný uklí­zeč Nicolas Cage vs. ani­ma­t­ro­nic­ké posta­vič­ky roz­pou­ta­jí krva­vou řež­bu v uza­vře­ném zábav­ním cen­t­ru…

Bezejmenný tulák má během pro­jíž­dě­ní Nevady defekt díky poli­cej­ní­mu pásu, kte­rý někdo záměr­ně nechal na sil­ni­ci. Pomocnou ruku mu podá mecha­nik Jed, kte­rý se nabíd­ne, že mu auto opra­ví, ovšem bere jen hoto­vost – niko­liv kar­ty. Tichý cizi­nec nemá jak zapla­tit a tak je mu nabíd­nu­ta prá­ce uklí­ze­če v neda­le­kém zavře­ném zábav­ním cen­t­ru. Ten mlč­ky sou­hla­sí, jen se mu jak­si poza­po­mně­li zmí­nit, že Willy’s Wonderland je mís­to s pochmur­nou a neslav­ně krva­vou his­to­rií. Tamní ani­ma­t­ro­nic­ké posta­vič­ky jsou totiž posed­lé duše­mi séri­o­vých vra­hů, kte­ré si žáda­jí krva­vé obě­ti. I tulák má však svá tajem­ství a sluš­nou záso­bu ener­ge­tic­kých nápo­jů po ruce, no a roz­hod­ně se nehod­lá vzdát bez boje. Čáru přes roz­po­čet mu však udě­lá par­tič­ka tee­nage­rů z měs­teč­ka Hayesville, kte­rá ho při­šla varo­vat a záro­veň pod­pá­lit toto mís­to…České názvy: Willyho kou­zel­ný svět, Lunapark hrů­zy

Režie: Kevin Lewis

Rok výro­by: 2021

Délka: 88 min

Země: USA

 

Hrají:

Nicolas Cage...(tulák)

Emily Tosta...(Liv)

Ric Reitz...(Tex Macadoo)

Chris Warner...(Jed Love)

Beth Grant...(šerifka Lund)

Caylee Cowan...(Kathy)

Jiří Staněk...(Willy)

...a dal­ší


Nejsem žád­ným zary­tým fan­dou Nicolase Cage ani jsem nikdy nehrál video­hru Five Nights at Freddy’s – kte­rou se tvůr­ci necha­li inspi­ro­vat k nato­če­ní toho­to fil­mu. I tak mě ale samot­ný námět doce­la zau­jal a tak jsem se roz­ho­dl sáh­nout po tom­to kous­ku. Nepříliš vel­ké hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem mi však bylo varo­vá­ním, aby má oče­ká­vá­ní neby­la zby­teč­ně vel­ká a tak se i sta­lo. Má to pár svět­lých oka­mži­ků, ale jako celek mě to nějak závrat­ně neo­kouz­li­lo. Tahle akč­ní horo­ro­vá kome­die nám totiž nabíd­ne pře­de­vším celou řadu nelo­gic­kých kik­sů, cha­bé dia­lo­gy a jen mini­mum oprav­du zají­ma­vých horo­ro­vých scén.

 

Na dru­hou stra­nu je potře­ba oce­nit to, že Cage tu za celou dobu téměř vůbec nepro­mlu­ví (pokud tedy nebu­du počí­tat jed­no „fuck“), což děla­lo jeho posta­vu o to zají­ma­věj­ší, že se o ní vlast­ně vůbec nic nedo­zví­me – pořád jen pije ener­ge­tic­ké nápo­je, pípa­jí mu hodin­ky, hra­je pinball, drh­ne míst­nost po míst­nos­ti a pak si vždyc­ky odsko­čí, aby postup­ně eli­mi­no­val ani­ma­t­ro­nic­ké posta­vič­ky. O těch se toho dozví­me o něco více, nakouk­ne­me do his­to­rie toho­to mís­ta, mrk­ne­me na pár mor­dů před­cho­zích „uklí­ze­čů“ a tady zas dávám palec naho­ru.

 

Jednotlivé posta­vič­ky mají zvrá­ce­ný smy­sl pro humor, nejdou pro spros­té slo­vo dale­ko – jen jsem moc nepo­cho­pil, proč na něj úto­či­ly postup­ně, když moh­ly pro­vést hro­mad­ný útok jako v závě­ru. Prvky čer­né­ho humo­ru jsou k vidě­ní i během sou­bo­jů a úmr­tí ved­lej­ších postav či robo­tic­kých mas­ko­tů. Cage pou­ží­vá k eli­mi­na­ci roz­ma­ni­té pomůc­ky či „zbra­ně“, dojde i k něko­li­ka pove­de­ným kuri­óz­ním mor­dům, trhá­ní robo-páteří, čelis­tí a pře­de­vším masa­k­ru tee­nage­rů, kte­ří tu byli jen jak­si do počtu a spl­ně­ní kvót. Willyho kou­zel­ný svět nám nena­bíd­ne žád­nou dech berou­cí podí­va­nou, ale pár úsměv­ných momen­tů a krva­vých (bizar­ních) scén by se tu našlo. I tak si však mys­lím, že to nemá ani na prů­měr­né ohod­no­ce­ní. 


Hodnocení:

40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44608 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72189 KB. | 18.05.2024 - 08:41:46