Kritiky.cz > Horory > There’s Someone Inside Your House (2021)

There’s Someone Inside Your House (2021)

rp Theres Someone Inside Your House 2021.jpg
rp Theres Someone Inside Your House 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máš tajem­ství? Věř, že tenhle vrah od Netflixu ho doká­že vyš­ťou­rat a pak…

Teenagery ze střed­ní ško­ly Osborne objí­má hrůza. Někdo je jed­no­ho po dru­hém zabí­jí obzvláš­tě bru­tál­ním způ­so­bem a při­tom odha­lu­je jejich skry­tá tajem­ství. Studentka Makani a její par­ta kama­rá­dek a kama­rá­dů se samo­zřej­mě oci­ta­jí v hle­dáč­ku vra­ha taky. Dokáží jeho identi­tu odha­lit dřív, než se sami sta­nou oběť­mi? Jak je mož­né, že toho o nich tolik ví? Je to snad někdo z jejich stře­du?Český název: Máš něko­ho doma

Režie: Patrick Brice

Rok výro­by: 2021

Délka: 96 min

Země: USA

 

Hrají:

Sydney Park...(Makani Young)

Théodore Pellerin...(Ollie Larsson)

Dale Whibley...(Zach Sandford)

Asjha Cooper...(Alex Crisp)

Jesse LaTourette...(Darby)

Burkely Duffield...(Caleb Greeley)

...a dal­ší


Netflix to posled­ní dobou roz­jíž­dí ve vel­kém a své věr­né zapla­vu­je tunou fil­mů a seri­á­lů nej­růz­něj­ších žánrů. Tudíž je jas­né, že ani ten horo­ro­vý tomu nezů­stal ušet­řen. Na jed­nu stra­nu je to dob­ře, že vzni­ká spous­ta nových horo­rů, ale na tu dru­hou ani ne polo­vi­na z nich sto­jí oprav­du za vět­ší pozor­nost. A ten­to film pat­ří do kate­go­rie spí­še těch pod­prů­měr­ných. Slasher coby sub­žánr mám doce­la rád, je ovšem potře­ba říci, že ori­gi­na­li­ta se z novo­do­bých vyvraž­ďo­va­ček již jak­si vytra­ti­la (čest výjim­kám) a divák se tak vět­ši­nou musí spo­ko­jit jen s občas kre­a­tiv­ní­mi mor­dy a hro­ma­dou již sto­krát vidě­né­ho klišé.

 

Samozřejmě nesmím zapo­me­nout ani na nej­vět­ší nešvár dneš­ní zvrá­ce­né doby – gen­de­ro­vá, mul­ti­kul­tur­ní, sexu­ál­ní vyvá­že­nost. Takže zde nesmí chy­bět, gay, čer­no­ši, potres­tá­ní rasis­tic­kých či homo­fob­ních řečí a všu­dypří­tom­ná lás­ka a rov­no­práv­nost. Kterou si vrah bere pěk­ně po svém a své obě­ti tres­tá nejen za jejich tajem­ství, ale i spo­le­čen­ské cho­vá­ní. K dob­ru mu musím při­číst, že nám nabíd­ne něko­lik pěk­ně krva­vých a lehce bru­tál­ních scén. I když já bych oce­nil té bru­ta­li­ty ješ­tě o něco více. Smůlou ovšem je, že pokud se zrov­na nevraž­dí, je ta škvá­ra oko­lo poně­kud nud­ná. A těch pár sran­dov­ních hlá­šek či momen­tů už to zase moc nevy­trh­lo.

 

Vrah v mas­kách (tvá­řích) svých obě­tí se moc čas­to ve fil­mech neob­je­vu­je, ale žád­ná ori­gi­nál­ní myš­len­ka to taky není. Párkrát už to k vidě­ní bylo jin­de. I tak to ale asi bylo taky to jedi­né, co mě na fil­mu doká­za­lo kro­mě vražd samot­ných zaujmout. Většina postav tu totiž byla totál­ně nesym­pa­tic­ká, lichá a neza­jí­ma­vá. Neobměkčila mě ani ta nacis­tic­ká sbír­ka v bará­ku, pře­dě­la­ná na hule­ní.

 

Máš něko­ho doma - tak zce­la urči­tě brzy zapad­ne do zapo­mně­ní. Protože co se sla­she­ru týče, jde o pod­prů­měr­nou podí­va­nou. Úplná tragé­die to však taky není, viděl jsem už mno­hem hor­ší fil­my a tady to pár svět­lých zábles­ků mělo.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79182 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71575 KB. | 19.06.2024 - 18:00:48