Kritiky.cz > Horory > C.H.U.D. (1984)

C.H.U.D. (1984)

rp C.H.U.D. 28198429.jpg
rp C.H.U.D. 28198429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kanalizace pod New Yorkem skrý­va­jí nejed­no nehez­ké pře­kva­pe­ní…

V jed­né ze čtvr­tí New Yorku se začnou ztrá­cet lidé a přes­to­že se to vlád­ní čini­te­lé sna­ží vše­mož­ně ututlat, najdou se tací, kte­ří jsou těmi­to udá­lost­mi znač­ně zne­po­ko­je­ni. Většinou šlo pou­ze o bez­do­mov­ce, žijí­cí v pod­ze­mí (met­ru, kaná­lech), ale již bylo hlá­še­no i zmi­ze­ní něko­li­ka lidí pří­mo na uli­ci. Což se samo­zřej­mě nelí­bí poli­cej­ní­mu kapi­tá­no­vi (Bosch), pro­to­že jed­nou z hle­da­ných je i jeho man­žel­ka. Jeho nad­ří­ze­ní mu však zaka­zu­jí do celé věci šťou­rat a tak se roz­hod­ne pát­rat na vlast­ní pěst. Spojí se s kon­tro­verz­ním pro­vo­zo­va­te­lem výva­řov­ny pro bez­do­mov­ce (A.J.), kte­rý ohlá­sil zmi­ze­ní bez­do­mov­ců a navíc sám viděl vlád­ní vědec­ké pra­cov­ní­ky, potu­lo­vat se v měst­ské kana­li­za­ci. Nezávisle na tom se k nim při­po­ju­je i foto­graf Cooper a spo­leč­ně se jim poda­ří odha­lit děsi­vé vlád­ní tajem­ství. Kanalizace totiž slou­ži­la jako taj­ná sklád­ka toxic­ké­ho a radi­o­ak­tiv­ní­ho odpa­du, ze kte­ré vze­šel hrůz­ný expe­ri­ment pod zkrat­kou C.H.U.D., kte­rý se vymkl kon­t­ro­le a začal poží­rat nic netu­ší­cí obě­ti…


Režie: Douglas Cheek
Rok výro­by: 1984
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
John Heard...(George Cooper)
Daniel Stern...(A.J. „The Reverend“ Shepherd)
Christopher Curry...(kapitán Bosch)
Kim Greist...(Lauren Daniels)
George Martin...(Wilson)
...a dal­ší


Nic víc než prů­měr­né béč­ko z 80 let od toho­to fil­mu neče­kej­te! To jen tak na úvod, abys­te neřek­li, že jsem vás dopře­du neva­ro­val. Rozhodně nejde o žád­nou pec­ku, kte­rou bych si hned musel při­dat mezi své nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my, ale s tro­chou dob­ré vůle se dá ten­to film urči­tě pře­žít ve zdra­ví a dokon­ce se u něj mís­ty i dob­ře poba­ví­te. Což sice jis­tě nebyl tvůr­čí záměr, ale co už. Nicméně samot­ný začá­tek vás jis­tě zaru­če­ně upou­tá, pro­to­že tvůr­ci si dali doce­la prá­ci s tím, aby doká­za­li divá­ky držet v nejis­to­tě (cože se to vlast­ně skrý­vá v kaná­lech) a kro­mě pařá­tů toho moc neu­vi­dí­me.
Vzrůstající pani­ku a neklid se sna­ží vyšet­řit nevr­lý poli­cis­ta, kte­rý vás zřej­mě svým „šar­mem“ neo­kouz­lí, ale mu tu po boku i dva her­ce (Daniel Stern a John Heard), kte­ré si jis­tě bude­te pama­to­vat pře­de­vším s kome­die Sám doma. Oba páno­vé si neved­li vůbec špat­ně, tak­že co se herec­kých výko­nů týče, tak po této strán­ce si roz­hod­ně stě­žo­vat nemůžu. V jed­né malé roli se tu obje­ví i John Goodman – ta má však jen jepi­čí život, ale zas poba­ví. Většinu času se pak bude­me potlou­kat ve špi­na­vých kaná­lech, kte­ré dopo­moh­li spo­leč­ně se sluš­ným hudeb­ním dopro­vo­dem k vytvo­ře­ní uchá­ze­jí­cí atmo­sfé­ry.
Tím nej­dů­le­ži­těj­ším ovšem byl (byli) samot­ní C.H.U.D. – kani­bal­ští tvo­ro­vé z pod­ze­mí, jejichž mas­ky neby­ly rov­něž špat­né, ale trvá doce­la dlou­ho, než se na scé­ně obje­ví v celé svo­jí krá­se. Bohužel je zde k vidě­ní i spous­ta žánro­vé­ho klišé a nud­ných pasá­ží, kte­ré byly ruši­vým ele­men­tem v jinak prů­měr­né podí­va­né. Ale na tyto nedu­hy si věr­ní divá­ci (milov­ní­ci) béček již urči­tě zvyk­li, tak­že je to nepře­kva­pí. V koneč­ném souč­tu tak můžu říci, že ten­to film neu­ra­zí, ale ani zrov­na dva­krát nena­dchne. Prostě čis­tý prů­měr.


Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78406 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71841 KB. | 18.07.2024 - 17:36:20