Kritiky.cz > Horory > Afghan Knights (2007)

Afghan Knights (2007)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tahle záchran­ná mise bude nad jejich síly!

Pepper trpí noč­ní­mi můra­mi od doby, kdy při jed­né misi v Afghánistánu opus­til své­ho pří­te­le, kte­rý byl pro­hlá­šen za nezvěst­né­ho. Stala se z nej cho­dí­cí troska a alko­ho­lik. Jednoho dne jej navští­ví sta­rý par­ťák z armá­dy Cooper a nabíd­ne mu láka­vý kšeft. Má sesta­vit svůj vlast­ní tým býva­lých mari­ňá­ků a vydat se zno­vu do Afghánistánu, aby pomohl odtam­tud pře­pra­vit přes hra­ni­ce boha­té­ho Amada. Pepper sou­hla­sí ani tak z důvo­du vidi­ny vel­kých peněz, ale hlav­ně pro­to, že se chce poku­sit najít ztra­ce­né­ho Jonathana. Se svým týmem vyra­zí do nepřá­tel­ské­ho úze­mí, ale nikdo z nich netu­ší, pro­ti čemu budou muset bojo­vat. Jeho noč­ní můry se sta­nou sku­teč­nos­tí a ten­to­krát pro­ti nim nebu­dou stát jen smr­tel­ní­ci, ale i jaká­si nad­při­ro­ze­ná síla pro­ti kte­ré není obra­ny. Nastane tak neo­by­čej­ný boj o pře­ži­tí a všich­ni brzy pocho­pí, že při­jmout tuhle prá­ci, byla pří­má jíz­den­ka do pek­la.

Český název: Afghánistán
Režie: Allan Harmon
Rok výro­by: 2007
Délka: 90 min
Země: USA / Kanada

Hrají:
Steve Bacic ... (Pepper)
Colin Lawrence ... (JT)
Chris Kramer ... (Jonathan)
Gary Stretch ... (Nash)
Michael Madsen ... (Cooper)
... a dal­ší

Tento sní­mek se řadí mezi akční-válečné horo­ry, kte­rých moc není a tak mě kaž­dý film toho­to žán­ru potě­ší. Bohužel však mezi nimi najde­te jen pár jedin­ců o kte­rých se dá říct, že pat­ří mezi nad­prů­měr­né fil­my a o tomhle se to roz­hod­ně říct nedá. Varováním pro všech­ny je už samot­né hod­no­ce­ní na inter­ne­tu. Tvůrci se poku­si­li pomo­cí něko­li­ka faleš­ných či zkres­le­ných infor­ma­cí navna­dit divá­ky, kte­ří si násled­ně Afghan Knights kou­pí. Oficiální text dis­tri­bu­to­ra je z polo­vi­ny napros­to mimo mísu a popi­sek pat­ří nej­spíš k úpl­ně jiné­mu fil­mu, pro­to­že to co je tam uve­de­no jak­si nesou­hla­sí s tím co uvi­dí­te ve fil­mu. Dalším láka­dlem je uve­de­no jmé­no her­ce Michaela Madsena jako hlav­ní­ho her­ce, kte­rý si ve fil­mu ovšem střih­ne jen men­ší i když pro vývoj děje důle­ži­tou roli, ale moc ze své­ho umě­ní nepřed­ve­de.

Začátek fil­mu se nese v duchu ryze váleč­né­ho sním­ku, kdy uvi­dí­me něko­lik minut trva­jí­cí pře­střel­ku z minu­los­ti a násled­ně se pře­ne­se­me do sou­čas­nos­ti, kde sle­du­je­me dal­ší­ho alko­ho­li­ka, kte­rý si léčí min­d­rák z vál­ky chlas­tem. Následuje ver­bo­vá­ní čle­nů koman­da, při kte­rém je k vidě­ní něko­lik směš­ných scén, kte­ré měli hlav­ně odleh­čit pří­tomnou dosa­vad­ní nudu. Do této chví­le není k vidě­ní nic co by mělo něco spo­leč­né­ho s horo­rem či horo­ro­vou atmo­sfé­rou. Vše pod­stat­né se začne ode­hrá­vat zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu, krát­ce poté co naši hrdi­no­vé zůsta­nou uvěz­ně­ni v tem­né jes­ky­ni. V tu chví­li se jako máv­nu­tím prout­ku pro­mě­ní váleč­ný film v tro­chu kostr­ba­tou ducha­ři­nu. Tajemné síly, kte­ré ovlá­da­jí tohle mís­to se moc dlou­ho scho­vá­vat nebu­dou a brzy se začne počet vojá­ků zmen­šo­vat.

Nečekejte ovšem žád­nou famóz­ní jízdu plnou krve a bru­tál­ních zábě­rů. Většina vra­žed­ných scén je těs­ně před kon­cem utnu­ta stři­hem a divák tak zůsta­ne nasu­chu. Tenhle neduh mě tady straš­ně štval, pro­to­že polo­vi­na věcí neby­la dota­že­na do kon­ce. Tvůrci se to poku­si­li těs­ně před kon­cem napra­vit a uká­za­li divá­kům pomo­cí něko­li­ka fla­shbac­ků co se sku­teč­ně v jes­ky­ni ode­hrá­va­lo, ale tím si spí­še při­tí­ži­li, pro­to­že to abso­lut­ně nesou­hla­si­lo s tím co divák viděl před­tím. Tohle by se dalo ješ­tě mož­ná i pře­kous­nout, ale co už bylo pří­liš byl fakt, že samot­ná atmo­sfé­ra celé­ho fil­mu postrá­da­la vět­ší grá­dy a divák se povět­ši­nu času doce­la nudí. Dokonce i hudeb­ní dopro­vod pro mě ani nee­xis­to­val, pro­to­že těch pár melo­dií mi šlo jed­ním uchem tam a dru­hým zase ven. Poslední kap­kou jsou pod­prů­měr­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny akté­rů. Až na pár výji­mek to byla doce­la kata­stro­fa a utr­pe­ní.

Na Afghánistán se podí­vat dá, ale maxi­mál­ně jed­nou za život. Nenašel jsem tady nic co bych musel vidět zno­vu. Pár svět­lej­ších chvi­lek tady je- to beze­spo­ru, ale čekal jsem od toho mno­hem víc. Nejvíce jsem trpěl u nelo­gic­kých scén a nud­né atmo­sfé­ře. Jen by mě zají­ma­lo, kolik se tvůr­cům poda­ři­lo na tomhle vytřís­kat peněz.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01370 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71821 KB. | 18.07.2024 - 17:21:05