Kritiky.cz > Recenze > Vášeň a cit –

Vášeň a cit –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vášeň a cit – Recenze

12.October.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková

Film o slav­né brit­ské spi­so­va­tel­ce Jane Austenové a o tom, co ji asi tak moh­lo inspi­ro­vat k napsá­ní vel­kých milost­ných romá­nů, jimiž se rádi obla­žu­jí i dneš­ní čte­ná­ři.
I když nejste zrov­na lite­rár­ní znal­ci, ale máte rádi film, urči­tě jste již nejed­nou nara­zi­li na jmé­no Jane Austen. Její bez­má­la 200 let sta­ré romá­ny jsou čas­to před­mě­tem fil­mo­vých adap­ta­cí a obvykle se jed­ná o výbor­né fil­my s poho­to­vý­mi, citu­pl­ný­mi, době vzdo­ru­jí­cí­mi a nesmír­ně sym­pa­tic­ký­mi hrdin­ka­mi. Škoda, že tako­vá není ve fil­mu i sama Jane. Vášeň a cit se chce oči­vid­ně svézt na popu­lár­ní aus­te­nov­ské vlně, při­čemž si jako objekt bere samot­nou autor­ku, ale ve srov­ná­ní se zmí­ně­ný­mi adap­ta­ce­mi poně­kud pokul­há­vá. Pokud jste vidě­li Pýchu a před­su­dek (brit­skou šes­ti­díl­nou mini­sé­rii nebo nej­no­věj­ší adap­ta­ci s Keirou Knightley), Rozum a cit (s Kate Winslet, Emmou Thompson a Alanem Rickmanem) nebo Emmu (s Gwyneth Paltrow), věř­te, že jste vidě­li to nej­lep­ší z její tvor­by, čemu se nevý­raz­né zpra­co­vá­ní krát­ké­ho obdo­bí její­ho živo­ta nemů­že rov­nat.
Vášeň a cit mapu­je na zákla­dě drob­ných docho­va­ných stříp­ků krát­ké obdo­bí, v němž dva­ce­ti­le­tá Jane pro­ži­la zají­ma­vý romá­nek. Zdali to byla sku­teč­ně tato zku­še­nost, kte­rá ji doved­la mj. k napsá­ní Pýchy a před­sud­ku, to už neví­me, ale ve fil­mu tro­cha fik­ce neza­ško­dí. S Jane Austenovou se ve fil­mu setká­vá­me v době, kdy již pyš­ně před­vá­dí své prv­ní lite­rár­ní poči­ny a kdy je také, jakož­to dce­ra chudé­ho kaza­te­le, nuce­na k výhod­né­mu sňat­ku. Jane to samo­zřej­mě není zrov­na po chu­ti a navíc potká­vá cha­risma­tic­ké­ho Toma Lefroye, kte­ré­ho zpo­čát­ku nemů­že snést, pro­to­že si dovo­lil pronést cosi neli­cho­ti­vé­ho o jejím díle, ale zná­te to úslo­ví o tom, co se škád­lí­vá… Jejich vzta­hu však okol­nos­ti nepře­jí, a tak nako­nec dojde na neod­vrat­nou vol­bu mezi rozu­mem a citem.
Když to tedy obe­re­me na kost, není Vášeň a cit ničím jiným než tuc­to­vou kos­tým­ní roman­ti­kou z 18. sto­le­tí, kte­rá je navíc bohu­žel nato­če­na tak rutin­ním způ­so­bem, že zkrát­ka nedo­ká­že zaujmout. Její vel­kou nevý­ho­dou je pře­de­vším to, že po celou dobu bude­te patr­ně trpět poci­tem, že tohle všech­no už jste někde vidě­li a ješ­tě ke vše­mu mno­hem lépe zpra­co­va­né. A bude­te mít prav­du, Vášeň a cit je zkrát­ka tako­vý mix před­cho­zích aus­te­nov­ských adap­ta­cí. Především muž­ské posta­vy a posta­vy doha­zo­va­ných rodi­čů a uro­ze­ných dam tu jsou jako oko­pí­ro­va­né z Pýchy a před­sud­ku a Rozumu a citu. Naproti tomu Jane do jejích pro­slu­lých hrdi­nek lec­cos chy­bí. Například v porov­ná­ní z Elizabeth Bennetovou jas­ně vidí­me, že Jane v podá­ní Anne Hathaway postrá­dá cha­risma, jis­kru, oso­bi­té kouz­lo. Působí tro­chu ste­ril­ně a její vášeň, bolest, odhod­lá­ní, boj atd. ve vás zkrát­ka nedo­ká­že vzbu­dit nic sil­něj­ší­ho.
Vášeň a cit není špat­ným fil­mem, jen jde o mix již vidě­né­ho, kte­rý je tak oby­čej­ný, že neza­ujme. Tempo fil­mu je podob­ně poma­lé jako např. v Pýše a před­sud­ku, ale tam se mi zkrát­ka nesta­lo, že bych se kou­ka­la na hodin­ky a popo­há­ně­la pří­běh ke kon­ci, což jis­tě také mno­hé vypo­ví­dá. Co se týče herec­kých výko­nů, tak James McAvoy v roli Lefroye má urči­tě něco do sebe, ale na poza­dí si z něj asi taky nesed­ne­te, a u Anne Hathaway je to pros­tě nic pro­ti niče­mu. Ostatní her­ci pak zdat­ně sekun­du­jí, avšak rych­le na ně zapo­me­ne­te, pro­to­že opět sil­ně splý­va­jí s her­ci z dří­věj­ších aus­te­nov­ských fil­mů.
Verdikt: Prostá kos­tým­ní roman­ti­ka z doby, kte­rá oprav­do­vým citům moc nepřá­la. Postavě Jane Austenové chy­bí jis­kra a její­mu pří­bě­hu půso­bi­vost. Také kvů­li rutin­ní­mu zpra­co­vá­ní Janein život jas­ně pro­hrá­vá s jejím dílem.
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8645a6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 4
Zdeněk Vévoda napsal dne 12. October 2007 , 9.39

nj, ona to ta Jane taky měla těž­ký, byla dokon­ce pova­žo­vá­na za lesbič­ku… tak by mě ten sní­mek cel­kem zají­mal, jak se do ní opřel a nako­lik je prav­di­vej

superman26 napsal dne 12. October 2007 , 10.13

Bude asi nato­lik prav­di­vej jako denik prin­cez­ny

Slávek Anlauf napsal dne 12. October 2007 , 10.26

Řekl bych, že si ten film zaklá­dá na rea­lis­tič­nos­ti.:)

Tom Siegl napsal dne 12. October 2007 , 12.18

Joe Wright je jen jeden. Pýcha a před­su­dek v jeho režii byla plná nápa­dů a trou­fám si tvr­dit, že i nejed­no srd­ce milov­ní­ka akč­ních fil­mů muse­lo poo­křát a uznat, že Joe umí. Bohužel si nemůžu pomoct, ale Vášeň a cit mi při­pa­dá jako napros­tá vykrá­dač­ka výše zmí­ně­né­ho … nut­no podotknout, že hod­ně nepo­ve­de­ná. Když máte k ruce neschop­né­ho reži­sé­ra, cha­bý scé­nář a nesym­pa­tic­ké her­ce v ústřed­ních rolích (mož­ná jen pro mě), tak z toho nevy­kouz­lí dob­rý film ani Gandalf:)) Pro mě za 2*!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12599 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71987 KB. | 25.04.2024 - 15:40:45