Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hellraiser: Pekelný svět

Hellraiser: Pekelný svět

Photo © Miramax Films
Photo © Miramax Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Můžete mít Lance Henriksena a může­te mít pořád ješ­tě Douga Bradleyho, ale jest­li jste Rick Bota, tak ze série „Hellraiser“ už pros­tě nic nevy­kře­še­te, a mís­to, abys­te si sna­ži­li tro­chu napra­vit repu­ta­ci, nato­čí­te ješ­tě vět­ší kra­vi­nu, než ve svých před­cho­zích dvou fil­mech, v kte­rých jste se sna­ži­li celou tuhle horo­ro­vou sérii regu­lér­ně zabít. Rick Bota dal osmým fil­mem sérii ten pomy­sl­ný hře­bí­ček do rakve, kte­rý byl kla­di­vem zara­žen zatím posled­ním, devá­tým dílem.

 Parta na zabití.

Máte rádi na séri­ích to, že na sebe jed­not­li­vé fil­my něja­kým způ­so­bem nava­zu­jí? Tak s tím se las­ka­vě v pří­pa­dě fil­mu „Hellraiser: Pekelný svět“ roz­luč­te. Nějaká návaz­nost už zde oprav­du není a vy se bude­te muset spo­ko­jit s tím, že jedi­ným spo­jo­va­cím člán­kem zůstá­vá krych­lo­vý hla­vo­lam a Cenobité. Ano, jejich pří­tom­nost je pří­jem­ná, ale jejich poten­ci­ál je tak trestu­hod­ně nevy­u­žit, že už máte jen pocit, že se jed­ná o lout­ky, kte­ré jsou vodě­ny člo­vě­kem, jenž má obr­nu.

 Copak to má v kádích?

Na začát­ku se sezna­mu­je­me se sku­pi­nou mla­dých lidí – ach jo – kte­ré umřel jeden jejich kama­rád. Očividně měli něco s jeho smr­tí spo­leč­né­ho, ale těž­ko říct. Co je důle­ži­těj­ší, tak to je sku­teč­nost, že se tihle mla­dí lidé, kte­ří jsou vám napros­to ukra­de­ní a nej­spíš hned pro­tiv­ní, vydá­va­jí na par­ty, kte­rá se nese v duchu hellrai­se­rov­ské­ho svě­ta. Jejich hos­ti­tel (Lance Henriksen) je vel­kým sbě­ra­te­lem před­mě­tů, kte­ré jsou se svě­tem Cenobitů spo­je­né. A plá­nu­je jim svou sbír­ku uká­zat.

 Lance a další nepříliš zajímavý film.

Po tomhle násle­du­je už obli­gát­ní vyvraž­ďo­vá­ní všech nepří­jem­ných postav, a to ve sna­ze pre­zen­to­vat divá­ko­vi pří­běh, kte­rý bude napí­na­vý, kte­rý bude zají­ma­vý a kte­rý pře­kva­pí svou poin­tou. No, poprav­dě, na blbé scé­ná­ře nara­zí­te vel­mi čas­to. A tohle je jeden z nich. Tady se tak moc tla­čí na pilu, tak moc chce být scé­nář zají­ma­vý a děsi­vý, až je nesku­teč­ně plo­chý a hrůz­né momen­ty tu napros­to chy­bí.

 A ona tam vlezla dobrovolně.

Nečekal jsem, že sní­mek „Hellraiser: Pekelný svět“ bude dob­rý, ale že bude až tak špat­ný a že bude cel­ko­vě tak mrvit svět Cenobitů, to už je oprav­du trestu­hod­né. Skoro si říkám, že se sérií je nej­lep­ší pře­stat ve chví­li, kdy dokou­ká­te pátý díl, pro­to­že ten je jeden z nej­lep­ších. To, co po něm násle­du­je, už je jen utr­pe­ní a str­má ces­ta po křiv­ce kva­li­ty dolů až sko­ro na samot­né dno.

Hodnocení: 20 %


Podívejte se na hodnocení Hellraiser: Pekelný svět na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21153 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72476 KB. | 25.04.2024 - 14:29:14