Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špión (Spy) – Recenze – 50%

Špión (Spy) – Recenze – 50%

Spionrec
Spionrec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Během špi­o­náž­ní akce, v níž má být zadr­že­na dce­ra pře­kup­ní­ka zbra­ní hro­mad­né­ho niče­ní, je zastře­len taj­ný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože pro­tiv­ník zná totož­nos­ti i všech ostat­ních agen­tů, musí Bradleyho nahra­dit někdo, kdo není agent – a po ruce je zrov­na slon v por­ce­lá­nu v podá­ní své­ráz­né Susan (Melissa McCarthy), kte­rá sice má za sebou pat­řič­ný výcvik, ale nikdy neby­la v teré­nu a u CIA pra­cu­je mno­ho let jako ana­ly­tič­ka a ope­rá­tor­ka. Je nasa­ze­na do akce pod taj­nou iden­ti­tou, záro­veň se ale do pát­rá­ní na vlast­ní pěst pouš­tí agent Rick (Jason Statham), kte­rý špat­ně nese, že nebyl mís­to Bradleyho vyslán on.

Špión (Spy) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz
Váš pří­stup k ame­ric­ké kome­dii Špión se dost prav­dě­po­dob­ně bude odví­jet od toho, jaký vztah máte k Melisse McCarthy, kte­rá je hlav­ní hrdin­kou a prak­tic­ky nesle­ze z plát­na, zatím­co oba před­sta­vi­te­lé muž­ských agen­tů, na fil­mo­vém pla­ká­tu poměr­ně výraz­ní, mají spíš jen o tro­chu vět­ší camea. Především jde tedy o to, jest­li vám vyho­vu­je její styl humo­ru, zahr­nu­jí­cí vul­gár­ní prů­po­víd­ky, ost­ré nadáv­ky, vyna­lé­za­vé uráž­ky a fyzic­kou komi­ku zalo­že­nou na limi­to­va­né pohy­bo­vos­ti, neši­kov­nos­ti a těž­ko­pád­nos­ti.
Mé hod­no­ce­ní fil­mu tím pádem znač­ně ovliv­ňu­je to, že Melissu oprav­du nemu­sím. Nepřijde mi vtip­ná a ani v jakém­ko­li ohle­du sym­pa­tic­ká, její sty­li­za­ce do zemi­té hol­ky od rány se slov­ní­kem otr­lé­ho dlaž­di­če mě neba­ví a upřím­ně řeče­no nechá­pu, jak se jí poved­lo stát se tak popu­lár­ní, pro­to­že jedi­ný film, kde mi při­šla akcep­to­va­tel­ná, byl Miluj sou­se­da své­ho, kde ovšem nehrá­la kome­di­ál­ní posta­vu. Ve Špiónovi mi při­šla legrač­ní jen spo­ra­dic­ky, občas totiž řek­la něco tak neho­ráz­ně uho­ze­né­ho, že mi cuk­ly kout­ky.
Do znač­né míry je nega­ti­vem i vra­žed­ná sto­páž číta­jí­cí 120 minut, což je u kome­die toho­to typu nepří­pust­né. S dél­kou měl reži­sér Paul Feig znač­ný pro­blém už ve svých před­cho­zích kome­di­ích z posled­ních let (Ženy sobě, Drsňačky), což byl také jeden z důvo­dů, proč se v mých očích sta­ly nesne­si­tel­ný­mi, tak­že Špión je z nich vlast­ně ješ­tě nej­lep­ší.
Špión (Spy) – Recenze

Vykoupením je do jis­té míry totiž Jason Statham, jehož tvrďác­ký agent Rick je vylo­že­ně k popuká­ní. Je vlast­ně pra­vým opa­kem Melissy – ta totiž neu­stá­le mele pan­tem, div jí huba neu­pad­ne, ale jen málo­co z toho sku­teč­ně fun­gu­je, zatím­co Rick se ve fil­mu vysky­tu­je poskrov­nu, avšak kaž­dá jeho věta je per­lou a kaž­dá gri­ma­sa esen­cí vtip­nos­ti. V živo­tě by mě nena­padlo, že se budu tak nahlas smát zrov­na Jasonu Stathamovi, když bude dělat drs­né kuku­če a s váž­nou tvá­ří se chvástat neu­vě­ři­tel­ný­mi his­tor­ka­mi z taj­ných ope­ra­cí, na kte­rých se podí­lel („Jednou jsem si musel uříz­nout ruku a pak si ji sám zno­va při­šít“). Je to asi hod­ně vel­ká frustra­ce, když nad ukři­če­nou a polo-trapnou Melissou v hlav­ní roli divá­ci ve vět­ši­ně pří­pa­dů krčí rame­ny, ale jakmi­le se obje­ví Statham a pro­ce­dí něco krát­ké­ho a úder­né­ho, tak smí­chy hry­žou opě­ra­dla, plá­ca­jí se do kolen a nad­še­ně hulá­ka­jí tak dlou­ho, než se ozve od samé­ho řeho­tu roz­bo­la­vě­lá brá­ni­ce. STATHAM JE PROSTĚ KING! Na dru­hou stra­nu, ve fil­mu strá­ví nanej­výš dva­náct minut…

Bondovská záplet­ka s pro­de­jem ato­mov­ky nako­nec vlast­ně není vůbec důle­ži­tá a film je redu­ko­ván do sle­pen­ce scé­nek, v nichž hlav­ní hrdin­ka porůz­nu boju­je s nepřá­te­li, nemotor­ně padá, hází oko­lo sebe pepr­né uráž­ky a pro­du­cí­ru­je se ve večer­ních šatech po kasi­nu. Celou dobu se při­tom cho­vá straš­li­vě nekon­zis­tent­ně – chví­le­mi se neo­hra­ba­ně potá­cí, vrá­ží omy­lem do věcí, jaký­ko­li rych­lej­ší pohyb jí dělá nebe­tyč­ný pro­blém, a když vez­me do ruky pis­to­li, tak mís­to zmáčk­nu­tí spouš­tě omy­lem uvol­ní zásob­ník (tro­chu jako Johnny English), nicmé­ně jin­dy zas v poho­dě dostih­ne všech­ny utí­ka­jí­cí padou­chy, klid­ně nou­zo­vě při­sta­ne s leta­dlem a dokon­ce se i ubrá­ní v dlou­hém sou­bo­ji úto­kům pro­fe­si­o­nál­ní vra­žed­ky­ně, vyzbro­je­ná pou­ze pán­vič­kou.
Špión (Spy) – Recenze

Z posled­ních tří kome­dií Paula Feiga se mi nako­nec Špión líbil nej­víc, ale i tak to není žád­ná výhra. Melissa v hlav­ní roli není žád­né ter­no, vti­py vychá­ze­jí tak v polo­vi­ně pří­pa­dů, na kaž­dou sran­dov­ní ved­lej­ší posta­vu tu při­pa­dá jed­na hroz­ná a těch pár pře­kva­pi­vých dějo­vých zvra­tů na kon­ci už těž­ko zakry­je ten fakt, že závě­reč­ná půl­ho­di­na trpí roz­břed­los­tí a zába­va se ředí úna­vou. Přesto exis­tu­je důvod, proč film dopo­ru­čit – napros­to boží Jason Statham.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Podívejte se na hodnocení Špión na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […] Posted in Filmové recenze
  • Špión / Spy - 80%5. června 2015 Špión / Spy - 80% Název filmu zněl zprvu tajuplně, ale už po zhlédnutí filmové upoutávky jsme s holkami na film prostě musely jít. I když se film tváří zdánlivě jako akční bondovka, tohle od něj, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […] Posted in Speciály
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […] Posted in Speciály
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film!7. ledna 2022 Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film! Stručný nástin příběhu a první půlhodina filmu se přitom tváří stejně tuctově jako zmíněný reklamní plakát. Vracíme se na Západ do nelítostných dob, kdy zuří válka Severu proti Jihu, a po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.14. dubna 2021 Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy. Když se po dlouhé době potkají dvě dámy v letech, co se znají už od školy, znamená to, že se z nich stanou ještě lepší kamarádky, co mají společná témata, nebo to druhé. V tomto filmu se […] Posted in Filmové recenze
  • Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger6. října 2019 Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger Krátce před tím, než vypukne válka Severu proti Jihu, se potkají a na první pohled do sebe zamilují půvabná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zbytek filmu pak divák sleduje, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07739 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71684 KB. | 19.06.2024 - 18:10:54