Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nekonečný příběh na Blu-ray

Nekonečný příběh na Blu-ray

NekonecnyPribeh 06
NekonecnyPribeh 06
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nekonečný pří­běh je moje srdeč­ní zále­ži­tost. Tolik fan­ta­zie, tolik nedi­gi­tál­ních tri­ků mno­ho fil­mů nemá. Na začát­ku 80. let reži­sér Wolfgang Petersen byl v Německu vel­mi zná­mý a ten­to fil­mo­vý sní­mek byl jeho vel­kým úspě­chem nejen za evrop­ský­mi hra­ni­ce­mi. Vyšlapal mu pěk­ný chod­ník, ne malou ces­tič­ku, k tomu, aby mohl v Americe natá­čet Hollywoodské vel­ko­fil­my, mezi kte­rý­mi najde­me mno­ho kata­stro­fic­kých fil­mů, jako je tře­ba Dokonalá bou­ře, Air Force One a sazmo­řejmě his­to­ric­ký vel­ko­film Troja a dra­ma na lodi Poseidon.

NekonecnyPribehBluray

K fil­mu pat­ří i něko­lik zají­ma­vos­tí:

  • Autor kniž­ní před­lo­hy Michael Ende nebyl s fil­mo­vou podo­bou spo­ko­je­ný, nechtěl ani, aby se jeho jmé­no obje­vi­lo v úvod­ních titul­cích.
  • Představitelce krá­lov­ny (Tami Stronach) vypadly před natá­če­ním před­ní mléč­né zuby, pro­to toči­la s umě­lý­mi a uči­la se mlu­vit, aby s nimi nešišla­la.
  • Přestože stvár­nil Noah Hathaway (Atreyu) hlav­ní roli, byl vylou­čen z pro­mo akti­vit a měl zaká­zá­no při­jít na pre­mi­é­ru. Natáčení se totiž pro­dlou­ži­lo ze tří měsí­ců na deset, za což Noah nedo­stal zapla­ce­no a jeho rodi­če se s tvůr­ci fil­mu sou­di­li (poz­dě­ji část peněz dostal).
  • Jméno, kte­ré Bastian téměř neroz­luš­ti­tel­ně kři­čí do noci je „Moonchild“.
  • Noah Hathaway byl dva­krát zra­něn při natá­če­ní. Nejprve spa­dl z koně, kte­rý na něj násled­ně ješ­tě stoup­nul a pak při natá­če­ní v baži­ně se mu zachy­ti­la noha do eska­lá­to­ru a byl tak sta­žen pod vodu. Když se vyno­řil byl v bez­vě­do­mí.

Zdroj zají­ma­vos­tí: ČSFD.cz.

Film pat­ří do mé sbír­ky kle­no­tů, a tak více zkri­ti­zu­ji jeho pře­pis. Na oba­lu se píše, že se jed­ná o remastro­va­nou edi­ci. Každý, kdo si ten­to film kou­pí, tak oče­ká­vá, že se bude mini­mál­ně jed­nat o peč­li­vý pře­pis, kte­rý se bude podob­ný nej­no­věj­ším fil­mům ohled­ně kva­li­ty. Bohužel tomu tak není, jed­ná se o sta­rý pře­pis, kte­ré­mu se počí­ta­če tolik nevě­no­va­ly. Producenti fil­mu se ani nedo­hod­li s reži­sé­rem, aby jim pora­dit, jak to má správ­ně vypa­dat a tak má film hod­ně nedu­hů, kte­ré by se měly odstra­nit.

Obraz není sta­bi­li­zo­va­ný a nachá­zí se na něm drob­né škrá­ban­ce. Filmu by pro­to neuško­di­lo nové vydá­ní, kte­ré by pro­šlo potřeb­nou digi­tál­ní úpra­vou a vydá­ní zla­té edi­ce. Jediné digi­tál­ní úpra­vy při­šly s vylep­še­ní barev a s mír­ným DRN se zacho­vá­ním fil­mo­vé­ho zrna.

Film při­ná­ší sice 2x DTS-HD Master Audio 5.1, ale na ang­lic­kém ori­gi­ná­le se pode­psa­lo stá­ří fil­mu. A na čes­kém dabin­gu je sly­šet, že se jed­ná o původní/jediný  dabing, kte­rý byl otroc­ky pře­ve­den z mono sto­py z roku 1986. Český dabing trpí. Překlad uzpů­so­ben době, kdy se čes­kým dabin­go­vým tvůr­cům nedo­sta­lo tolik ori­gi­nál­ních pod­kla­dů, jak bylo potře­ba, aby byl pře­klad správ­ný. Film pro­to trpí na čes­kou inven­ci nových vět a jejich smys­lu, jako prv­ní dabing Dobyvatelů ztra­ce­né archy. Stále nemůžu ze své hla­vy dostat nové jmé­no krá­lov­ny, kte­ré v čes­kém dabin­gu je „Mamí“ a v ori­gi­ná­le „Moonchild“.

Tomuto Blu-ray by neuško­di­lo více sna­hy, aby se pře­pis při­blí­žil kva­li­tě ostat­ních nosi­čů. Nejen od ame­ric­kých pro­du­cen­tů, ale hodi­lo by se vytvo­řit i nový dabing, kte­rý by zru­šil chy­by dabin­go­vých tvůr­ců z 80. let.

Na nosi­či najde­te i doku­ment film o fil­mu, kte­rý pře­kva­pí svo­ji dél­kou. Je to hodi­no­vý doku­ment, kte­rý není plných holly­wo­od­ských poví­dá­ní, jak byl film doko­na­lý a jak se na něm pra­co­va­lo. Podíváte se do celé­ho hrn­ce natá­če­ní včet­ně tvor­by nároč­ných tri­ko­vých sek­ven­cí. Sice pře­pis do digi­tál­ních dat trpí mno­ho nedu­hy, jak obra­zo­vou kva­li­tou, tak zpra­co­vá­ním, ale hodi­no­vý doku­ment je to správ­né, co mají opti­mál­ně při­nést bonu­sy pro film z 80. let.

Cena 399 Kč Vás může navna­dit, abys­te si Nekonečný pří­běh kou­pi­li. Je to prv­ní čes­ké vydá­ní na tak kva­lit­ním nosi­či a tak je cena při­ja­tel­ná, když si vez­me­me, že nás čeká film z 80. let a hodi­no­vý bonus, kte­rý nám uká­že film z dru­hé stra­ny.

[adro­ta­te banner=„29“]

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

NekonecnyPribeh

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37928 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72240 KB. | 14.06.2024 - 01:28:54