Kritiky.cz > Knihovnička > Stále úžasný Rider Waite tarot má další vydání

Stále úžasný Rider Waite tarot má další vydání

rrrr
rrrr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejlepší tarot pro uče­ní, základ­ní výkla­dy, slo­ži­té výkla­dy a pořád­né medi­to­vá­ní. Prostě něco, co vždyc­ky zůstá­vá napros­to spo­leh­li­vé a může­te si k němu vylo­žit i coko­liv jiné­ho. Poctivý chléb mezi kar­ta­mi, při­čemž vše ostat­ní může být výbor­nou oblo­hou a pří­lo­hou. Základní arche­ty­py a sym­bo­li­ka jsou tu asi nej­vý­raz­něj­ší. Nejsnáze pocho­pi­tel­né.

Karty vyšly popr­vé už v roce 1909, od té doby se sym­bo­li­ka v obra­zech nezmě­ni­la.

Ale text v pří­ruč­ce se již sna­žil nala­dit se na to, co nám má kar­ta sdě­lit v návaz­nos­ti na náš moder­ní svět. Budeme hle­dat ener­gii pro duši, nej­lep­ší chví­le pro roz­ho­do­vá­ní i hle­dat smě­ry, kte­ré nás posu­nou k lep­ším, nebo ale­spoň smys­lu­pl­něj­ším zítř­kům.

IMG 1093
IMG 1093

Autorka bro­žur­ky se sna­ži­la vytáh­nout z jed­not­li­vých sym­bo­lik to, co je pod­půr­né, jas­né, zřej­mé, co může­me vzít v potaz a jaké otáz­ky si máme pod jed­not­li­vý­mi kar­ta­mi poklá­dat.

Tu pra­vou odpo­věď máme totiž vždyc­ky v rukou sami. Zároveň se ale sna­ži­la zacho­vat sym­bo­li­ku a uká­zat na ni. Naše meče v živo­tě je naše jed­ná­ní, naše pohá­ry jsou naše emo­ce a min­ce? Naše jis­to­ty. Někdy je máme v rukou, někdy s nimi žong­lu­je­me… nací­tit se do sym­bo­li­ky taro­to­vých živlů (meče, pohá­ry, min­ce, hole) dává celé­mu výkla­du dal­ší roz­měr, poci­to­vý, plas­tič­těj­ší – a pak už nám mno­hé i při pohle­du na kar­tu dojde samo.

Přímo s výkla­dy si hla­vu pří­liš nelá­me­me v této karet­ní sadě.

Jedna otáz­ka napros­to sta­čí. Co je v minu­los­ti důle­ži­té, co nyní, co v budouc­nos­ti. Co dělat, co nedě­lat…

Pro počá­teč­ní ori­en­ta­ci to úpl­ně sta­čí a zce­la při­ro­ze­ně z tako­vé­ho výkla­du mohou vze­jít i dal­ší otáz­ky, dal­ší obraz­ce.

Ale to už bude na kaž­dém.

Ukázka z tex­tu:

IMG 1092
IMG 1092

Páže min­cí

Chce to v tuto chví­li stříz­li­vý, prak­tic­ký, řek­ně­me až svě­ží pří­stup k zále­ži­tos­tem, kte­ré řeší­te. Mějte odva­hu dívat se zvě­da­vý­ma oči­ma, ale ber­te v potaz své reál­né mož­nos­ti. Ideální čas na nové kro­ky, plá­ny… Chápejte, snaž­te se chá­pat, vní­mej­te oko­lí a rea­li­tu…

… v tom­to obdo­bí se začí­na­jí uka­zo­vat prv­ní nesmě­lé výsled­ky toho, oč se sna­ží­me, dob­ré zprá­vy…

První část tex­tu nazna­ču­je, jakou má posta­va na kar­tě nála­du. Svěží a zvě­da­vou.

A ve svém prvot­ním význa­mu jde o kar­tu nových dob­rých zpráv týka­jí­cích se toho, co dělá­me… a i v tom je kus té zvě­da­vé ener­gie. Zvědavý osud nám nese něco, nač jsme mož­ná vel­mi zvě­da­ví…

A tak­to si spo­jí­te Páže min­cí s nala­dě­ním, kte­ré má… kte­ré kolem sebe šíří. A pak tře­ba tohle nala­dě­ní je odpo­vě­dí na vaši otáz­ku. Co s tím udě­lá­te? Jak si to pře­be­re­te?

A zázrak taro­to­vých karet je u vás!

Rider Waite Tarot je karet­ní sada Arthura Edwarda Waita„ kte­ré se pro­da­lo od prv­ní­ho vydá­ní  před více sto lety více než sto mili­o­nů výtis­ků. Přiložená pří­ruč­ka od čes­ké autor­ky Renaty Petříčkové popi­su­je kar­ty krát­ce, prak­tic­ky a vede kaž­dé­ho vyk­la­da­če k jeho vlast­ním odpo­vě­dím.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2024, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,53951 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71585 KB. | 18.06.2024 - 10:48:15