Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%

Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%

titul
titul
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér J.J. Abrams nám po roce při­ná­ší zakon­če­ní fil­mo­vé ságy Star Wars. Stále pří­tom­né zlo a tem­ná stra­na síly si koneč­ně opět našli ces­tu k domi­nan­ci a na odbo­ji je, aby se posta­vil k posled­ní­mu vzdo­ru. Vždy se mezi čle­ny odbo­je našli hrdi­no­vé a neo­by­čej­ní jedin­ci. A ne jinak tomu bylo v posled­ní tri­lo­gii. Avšak na úpl­ném kon­ci vše visí na bed­rech pou­ze jed­né. Rey (Daisy Ridley) je neo­by­čej­ně nada­ná v ovlá­dá­ní síly a pocti­vě tré­nu­je. Poe (Oscar Isaac) s Finnem (John Boyega) se sna­ží sle­pit posled­ní stříp­ky sil odbo­je a sna­ží se Prvnímu řádu jak­ko­liv ško­dit. Zbytek sil a nadě­je pak sobě stá­le udr­žu­je sto­ic­ky klid­ná Leia (Carrie Fisher).  A tře­ba se ješ­tě obje­ví i Luke (Mark Mamill).
Ale zlo se také při­pra­vo­va­lo. Kylo Ren (Adam Driver) své kro­ky stá­čí stá­le více na tem­nou stra­nu a neu­stá­le se sna­ží nalézt Rey a při­tom jí ješ­tě navíc donu­tit pře­jít na tem­nou stra­nu síly. Brzy k tomu má ješ­tě vět­ší moti­va­ci, pro­to­že se mu poda­ří obje­vit Palpatina (Ian McDiarmid). Mocný Sith se oprav­du vrá­til na scé­nu a opět se potvr­zu­je, že tahá celou dobu za nit­ky. Nicméně to se ten­to­krát nelí­bí všem, včet­ně Rena. Ray s odbo­jem má logic­ky moti­va­ci pora­zit dáv­né zlo, ale Kylo má se zlem své vlast­ní plá­ny.
Dojde tak opět na epic­ké bitvy a sou­bo­je se svě­tel­ný­mi meči. A proč se film vlast­ně jme­nu­je Vzestup Skywalkera? To už musí­te vy divá­ci zjis­tit sami. O dneška máte tu mož­nost zjis­tit odpo­věď v kinech.

MV5BZmQ2YzJlZTUtZWYzMi00ZjJjLWJkMjEtYjU4NjRiNDU4ZTVmXkEyXkFqcGdeQXVyNjczOTE0MzM@. V1
Zdroj: Imdb.com

Jsem doce­la fan­da Star Wars a v kaž­dé tri­lo­gii jsem si našel svo­je. Určitě se dá sou­hla­sit s tím, že posled­ní tri­lo­gie už nemá tako­vou hloub­ku jako ty před­cho­zí. To ale nut­ně nezna­me­ná, že je špat­ná. Jde pros­tě jiným smě­rem, kte­rý je určo­va­ná nyněj­ší spo­leč­nos­tí, kte­rá si žádá jed­no­duš­ší, rych­lej­ší a mnoh­dy více „hloupé“ leč vizu­ál­ně vydat­né show. A to i posled­ní devá­tá epi­zo­da spl­ňu­je. Pro mě s tro­chou kva­li­ty navíc, než jsem skep­tic­ky oče­ká­val.
První, na co se tedy logic­ky divák zamě­řu­je je vizu­ál­ní strán­ka. Film my při­šel o dost čis­těj­ší ve svých scé­nách, je víc pře­hled­něj­ší. Stále je plný digi­tál­ních efek­tů na nej­vyš­ší úrov­ni, jen se musí­te tro­chu víc sou­stře­dit na jejich nale­ze­ní. Film díky pře­hled­nos­ti tro­chu lépe ply­ne a divák má mož­nost sou­stře­dit se na kom­plex­ní věci. Vyloženě nád­her­ně pak půso­bí prá­vě makros­ním­ky na kra­ji­nu, na vel­kou vesmír­nou bitvu a hlav­ně tře­ba na zni­če­nou hvězdu smr­ti omí­la­jí­cí obrov­ské vlny oce­á­nu. V bojo­vých scé­nách bohu­žel ten­to pří­stup už tolik nefun­gu­je, tak­že půso­bí dost stro­ze a žád­ná nápa­di­té cho­re­o­gra­fie se neko­ná.

Zdroj: Imdb.com
Zdroj: Imdb.com

Vizuální strán­ku dopl­ňu­je už stan­dard­ně soun­d­track, o kte­rý se posta­ral John Williams. Příliš nových prv­ků v jeho hud­bě na téma Star Wars se čekat už nedá, tak­že ani tady to není ino­va­ce. Někde pár kudr­li­nek, někde odleh­če­ná ver­ze, ale je to stá­le ono. A hlav­ně to fun­gu­je. Párkrát se poda­ři­lo, že si scé­nu svo­jí hud­bou John Williams tak tro­chu ukra­dl. Minimálně v jed­nom pří­pa­dě mě to dost pře­kva­pi­lo a nad­še­ný jsem z toho nebyl, pro­to­že by byl spíš lep­ší důraz na obsah scé­ny. Asi nej­lep­ší hud­by se para­dox­ně divák dočká při závě­reč­ných titul­cích. Zde totiž hra­je zají­ma­vý mix, tako­vý prů­řez vše­mi noto­ric­ky zná­mý­mi melo­di­e­mi z celé série a krás­ně pod­tr­hu­je nos­tal­gic­ký pocit, kte­rý díky fil­mu zís­ká­te.

MV5BY2M4OWZkOWUtYTAzYS00NWRlLWI2NWMtNGQ4NzY1NTkwYWZkXkEyXkFqcGdeQXVyODkzNTgxMDg@. V1 SX1777 CR001777744 AL
Zdroj: Imdb.com

Ano nos­tal­gic­ký. Protože pře­se všech­nu akci a krás­nou podí­va­nou film půso­bí cel­ko­vě jako lou­če­ní. Abramsovi se vlast­ně poda­ři­lo spo­jit tak tro­chu dva sním­ky do jed­no­ho. V jed­nom pří­pa­dě je to kla­sic­ké akč­ní sci-fi ze svě­ta Star Wars. Ve dru­hém pří­pa­dě tako­vý vzpo­mín­ko­vý sestřih, kte­rý musí svo­jí dojem­nos­tí zapů­so­bit na kaž­dé­ho, kdo viděl všech­ny ostat­ní fil­my. Ne jed­no oko tak na kon­ci fil­mu nezů­sta­lo suché. Bohužel se ale uká­za­lo, že mate­ri­á­lu bylo nato­če­no víc než dost a Abrams musel všech­nu svo­jí sna­hu upřít smě­rem, aby to všech­no uko­čí­ro­val. A má můj obdiv, že se mu to do znač­né míry poved­lo. Nebudeme si nic nalhá­vat, posled­ní tri­lo­gie trpí obrov­skou nevy­vá­že­nos­tí jak v pří­bě­hu, tak ve ztvár­ně­ní postav a dia­lo­gů. Tady odve­dl JJ spous­tu prá­ce. Jediné, co tím tro­chu trpí zde je dějo­vá linie. Ta je trha­ná do poměr­ně krát­kých úse­ků a film nako­nec půso­bí dost roz­tr­ži­tě až ner­vóz­ně.
Spousta fan­dů ve svých hod­no­ce­ní na fil­mu smls­nou a koneč­ně dají prů­chod své­mu hně­vu. Já to na jed­nu stra­nu chá­pu, ale čas­to už lidi nekouk­nou na jas­né kva­li­ty fil­mu, jen se těší až budou moci napsat nega­tiv­ní komen­tář. Díky Abramsovi může­me být nako­nec ješ­tě rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Zachránil, co se dalo. A že film obsa­hu­je spous­tu klišé a má spous­tu děr ve scé­ná­ři. Ano, je to tak, ale to má kdeja­ký film a tady se díky ostat­ním věcem leda­cos dá odpus­tit. Už to pros­tě není Star Wars, u kte­ré­ho by fan­da pak ješ­tě dlou­ho seděl a roze­bí­ral kánon. Na ten se tady nehle­dí a sna­ha byla to důstoj­ně ukon­čit. I s ohle­dem na smrt Carrie Fisher se musí nechat fakt, že tohle důstoj­né roz­lou­če­ní bylo a bylo to sly­šet i mezi divá­ky v kině.

MV5BNzFmNGQ0MjItY2E1Yy00Y2ExLTk0ZjUtYTRiMGU1YWE4Mjk5XkEyXkFqcGdeQXVyODQ2MzYyNzU@. V1
Zdroj: Imdb.com

Takže se nako­nec potvr­di­lo klišé, potvr­di­la se dějem spous­ta spe­ku­la­cí a bylo odpo­vě­ze­no na spous­tu otá­zek. To je dob­ře. Pro mě zbý­va­la ješ­tě jed­na otáz­ka. Jak to ty lidi zahrá­li? Já osob­ně jsem měl totiž dost pro­blém v před­cho­zích dvou fil­mech, vytvo­řit si k posta­vám bliž­ší vztah. A nikdy nepod­ce­ňuj­te dro­i­da 😉
Asi je to tím, že už je to tře­tí film, ale na spous­tu postav jsem si sku­teč­ně zvy­kl a nako­nec můžu s kli­dem říct „všech­no dob­rý“. Tím, že je film hlav­ně o Rey, zůsta­li moje poci­ty k něko­li­ka posta­vám stej­né. Je to fajn zahra­né, ale zázrak neče­kám. Oscar Isaac ve mě ten­to­krát vyvo­lal vůči jeho posta­vě mír­nou nechuť, John Boyega koneč­ně vylep­šil tro­chu repu­ta­ci Finnovi a Carrie Fisher s Markem Hamillem půso­bi­li oprav­du jen jako stí­ny z minu­los­ti. Daisy Ridley nako­nec uká­za­la své herec­ké umě­ní a oprav­du doká­za­la Rey zosob­nit tím správ­ným způ­so­bem. Konečně půso­bí kom­plex­ně, zau­ja­tě a hlav­ně odhod­la­ně. A hlav­ně uvě­ři­tel­ně. I přes její všech­nu moc se uká­žou i její sla­bi­ny a pře­cho­dy s nála­dě a fyzic­kém roz­po­lo­že­ní Daisy zvlád­la oprav­du na jed­nič­ku.
Velikým pře­kva­pe­ním byl koneč­ně Adam Driver. Ten na mě doteď oprav­du půso­bil jako spra­tek, kte­rý neví co má dělat a jen čeká na to, kdo mu co řek­ne, aby udě­lal. Konečně na něm vidí­me herec­ké uvol­ně­ní, a tak nám může naser­ví­ro­vat zápo­rá­ka, kte­rý nebyl zase až tak dale­ko od Vadera. V dia­lo­zích koneč­ně půso­bí sebe­jis­tě a jsem pře­svěd­čen, že spo­lu s Daisy dosta­li oba hod­ně pro­sto­ru pro impro­vi­za­ci ve spo­leč­ných scé­nách. Konečně jsem byl pře­svěd­čen, že Kylo má na pří­běh důle­ži­tý vliv a jeho posta­va samot­ná je vel­mi důle­ži­tá pro koneč­né rozuz­le­ní.
Darth Sidious ali­as Palpatine zde už nedo­stal tolik pro­sto­ru. Jednak na to i přes dél­ku fil­mu 140 minut nebyl čas, ale jed­nak to neby­la vzhle­dem k ději ani potře­ba. V těch pár scé­nách jde hlav­ně o jeho hla­so­vý pro­jev a zde půso­bí dosta­teč­ně zlo­věst­ně a nepří­jem­ně. V závě­reč­né scé­ně pak uká­že kla­sic­kou pod­sta­tu sithské­ho lor­da a vzbu­dí sku­teč­né pře­svěd­če­ní o pří­tom­nos­ti zla. Ale jinak nemá cenu výkon her­ce zvlášť hod­no­tit.

MV5BZTMyNmQ2YzktNzIyZi00MWQ4LTg5MjktZmQ0MWE3NTIzZmVmXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SX1777 CR001777744 AL
Zdroj: Imdb.com

To, jak nako­nec J.J. Abrams posled­ní tri­lo­gii zachrá­nil mě uspo­ko­ji­lo. Nikdy se nezavdě­čí všem na najdou se jedin­ci, co budou sypat Abramsovi popel na hla­vu. Ale za mě, je tenhle film důstoj­né ukon­če­ní série. Můj záměr nepo­u­žít v recen­zi spo­i­le­ry se odra­zil na tom, že jsem pří­liš nemohl hod­no­tit děj, ale dou­fám, že si doká­že­te udě­lat struč­ný obrá­zek z toho co jsem napsal výše. Není to úpl­ně tako­vá tem­ná a akč­ní jíz­da, kte­rá se nabí­ze­la, ale je to sku­teč­né nos­tal­gic­ké ztvár­ně­ní a ukon­če­ní ságy, kte­rá baví mini­mál­ně tři gene­ra­ce divá­ků. Každá z gene­ra­cí dosta­la tro­chu jiný záži­tek. Já jsem spo­ko­je­ný za všech­ny. Jestli vyjde reži­sér­ská ver­ze posled­ní­ho fil­mu, rád se podí­vám, pro­to­že si mys­lím, že si to sní­mek zaslou­ží, aby byl ješ­tě kom­plex­něj­ší. Hodnotím s kli­dem a „hate­rům“ metu do tvá­ře pěk­ných 90%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73212 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72086 KB. | 21.02.2024 - 05:26:24