Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars: Vzestup Skywalkera | Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: Vzestup Skywalkera | Star Wars: The Rise of Skywalker

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A je to tady. Třetí tri­lo­gie Star Wars dospě­la do své­ho finá­le. To co se při ozná­me­ní zdá­lo jako sen všech fanouš­ků, kte­ří na hvězd­ných vál­kách vyrůs­ta­li, se postu­pem čas pro­mě­ni­lo v opa­tr­né oče­ká­vá­ní až v čás­teč­ný fanouš­kov­ský nezá­jem. Tahle znač­ka byla pro mno­hé mod­la, nicmé­ně díky neob­rat­né­mu zachá­ze­ní se během něko­li­ka let tahle tri­lo­gie seque­lů pro­mě­ni­la v ože­ha­vé téma kte­ré roz­dě­lu­je fanouš­kov­skou základ­nu. Osmý díl s názvem Poslední z Jediů může prá­vě za vel­kou část této roze­pře a prá­vě na něj se teď poku­sí navá­zat opět J.J. Abrams, kte­rý se se svým dal­ším dílem poku­sí napra­vit ško­dy napácha­né osmým dílem a celý tenhle pří­běh nějak uspo­ko­ji­vě uzavřít. A obá­vám se, že to jak se mu to poved­lo či nepo­ved­lo bude novým před­mě­tem dis­ku­ze na nad­chá­ze­jí­cí měsí­ce.


Rey (Daisy Ridley) se sna­ží dokon­čit svůj výcvik aby moh­la dostát své role posled­ní­ho pře­ži­vší­ho z řádu Jedi. Zatímco však dokon­ču­je svůj výcvik a obje­vu­je v sobě novou sílu, zby­tek rebe­lů se sna­ží zís­kat pře­va­hu nad Prvním řádem. Jejich sna­hy však zha­tí neo­če­ká­va­ný návrat býva­lé­ho císa­ře Palpatinea (Ian McDiarmid), kte­rý má svůj vlast­ní plán nej­nom s rebel­ským povstá­ním ale i samot­ným prv­ním řádem...       
Toliko asi k nastí­ně­ní děje, pokud bych se sna­žil omě­zit spo­i­le­ry na mini­mum. Rozhodně totiž v tom­to bych dopo­ru­čil se vyhnout jakým­ko­liv spo­i­le­rům a recen­zím, kte­ré vyzra­zu­jí vel­kou část toho, co vám film v kině nabíd­ne. Ne, že by ty dějo­vé zvra­ty stá­ly za to, ale mys­lím, že by si tuhle závě­reč­nou teč­ku měl kaž­dý pro­tr­pět po svém a v co nej­čist­ším sta­vu. Pokud se totiž daří Star Wars: Vzestup Skywalkera jed­na věc, pak je to dodat téhle seque­lo­vé tri­lo­gii napros­to per­fekt­ně pad­nou­cí teč­ku, kte­rá ješ­tě pro­hlou­bí roze­při napříč fanouš­kov­skou základ­nout téhle znač­ky. Nejedná se sice o tak kon­tro­verz­ní a roz­díl­nou zále­ži­tost jakou byl Star Wars: Poslední z Jediů, to ovšem v pří­pa­dě devá­té epi­zo­dy o ničem moc nesvěd­čí.   

Pokud by se totiž dal devá­tý díl hvězd­ných válek (pokud tedy počí­tá­me jen hlav­ní sérii) ozna­čit za něco, je to tzv. damage con­t­rol ve sna­ze zachrá­nit co jen jde. A ona sna­ha vrá­tit sérii po prů­švi­hu zpět na tu správ­nou kolej je patr­ná už od úvod­ních iko­nic­kých titul­ků. J.J. Abrams se s ničím moc nepá­ře a při­klá­dá pod kotel hned u prv­ních momen­tů. A... z toho se film už vlast­ně až do samot­né­ho kon­ce moc nevzpa­ma­tu­je. Žádnou hloub­ku totiž od fil­mu neče­kej­te. Tempo, kte­rý se tahle par­tie roz­je­de totiž valí od začát­ku až do samot­né­ho kon­ce a niče­mu není věno­vá­no moc pro­sto­ru. Takový ten pří­stup „pojď­me to všech­no co nej­rych­le­ji odfr­kat, ať už je to za náma“ je tu až pří­liš patr­ný a spo­leč­ně se sna­hou natřís­kat do toho­to zavr­še­ní pří­bě­hu Rey, Finna, Poea a Kylo Rena ale­spoň tro­chu smys­lu, je to vlast­ně neu­stá­lý boj po dobu celých 142 minut, ze kte­ré­ho si nejsem úpl­ně jis­tý, že film vyšel vítěz­ně.
Ať už si totiž mys­lím o hlav­ním moti­vu fil­mu, kde je odha­le­na ona hroz­ba býva­lé­ho císa­ře Palpatinea hned v prv­ních minu­tách, coko­liv, fak­tem je, že to není ani zda­le­ka jedi­ný pří­bě­ho­vý kolaps, kte­rý bude fanouš­ky doce­la dráž­dit. Některé zvra­ty ve fil­mu totiž způ­so­bí mexic­kou vlnu pozdvi­že­né­ho obo­čí v celé sále, zatím­co u jiných ty umě­le pře­kva­pi­vé momen­ty by nepro­šly ani na nácvi­ku besíd­ky v mateř­ské škol­ce. Celé to vlast­ně půso­bí hod­ně podiv­ně, nuce­ně a kře­čo­vi­tě, což je patr­né hlav­ně v závě­ru. A ta hod­ně výrazná inspi­ra­ce (ehm kopí­ro­vá­ní ehm) pře­de­šlý­mi díly a výraz­né čer­pá­ní z neká­no­nic­ké­ho expan­ded uni­ver­se (ostat­ně jako vět­ši­na věcí pod Disney, kde byly všech­ny tyhle mate­ri­á­ly ozna­če­ny za nevhod­né káno­nu a pak se jejich zmr­za­če­ná ver­ze dosta­ne v podiv­ném pře­pra­co­vá­ní do káno­nu, zkrát­ka i tady se not­ně vykrá­dá horem spo­dem) tomu roz hod­ně nepo­má­há. 
Vážně jsem chtěl, aby se tahle série posta­vi­la na vlast­ní nohy ale­spoň se závě­rem a při­nes­la dal­ší epic­ké a str­hu­jí­cí finá­le, tako­vé jako kdy­si původ­ní tri­lo­gie a před čtr­nác­ti lety Epizoda III. To se bohu­žel nedě­je. Star Wars: Vzestup Skywalkera je sice v detai­lech doce­la fajn a někte­ré momen­ty vlast­ně fun­gu­jí doce­la dob­ře a efek­tiv­ně (hlav­ně akč­ní sek­ven­ce vypa­da­jí vlast­ně hod­ně dob­ře a půso­bi­vě), všech­no to ale vyzní­vá tak tro­chu naprázd­no. Ano, film nabíd­ne tro­chu humo­ru, tro­chu roz­to­mi­lých postav, kte­ré roz­čís­nou atmo­sfé­ru tu a tam něja­kým one line­rem, a také pár poměr­ně fajn kon­fron­ta­cí se svě­tel­ným mečem. Ale jsme zase u toho, že i mě jako člo­vě­ku kte­rý na téhle sérii vyrůs­tal a hltal všech­no co se v téhle sérii obje­vi­lo, to bylo všech­no vlast­ně až nesku­teč­ně vol­né (pou­žil bych i sil­něj­ší slo­vo, nicmé­ně něco se ve mě asi zlo­mi­lo). I kdy­by totiž osu­dy těch­to hrdi­nů dále pokra­čo­va­ly, je mi to asi doce­la jed­no. 
Série, kte­rá byla udá­los­tí, se díky posled­ním dvě­ma dílům pro­mě­ni­la vlast­ně v doce­la tuc­to­vou sci-fi pohád­ku, kte­rá se něja­kým budo­vá­ním uni­ver­za a vývo­ji postav pří­liš neza­jí­má a mís­ty jde pří­mo hla­vou pro­ti zdi. Ba co více, někte­ré momen­ty v pod­sta­tě dáva­jí za prav­du kri­ti­kům, kte­ří sypa­li špí­nu na celou novou tri­lo­gii už od začát­ku. A to že vyjde­me v mno­hém fanouškům a bude­me tam sypat co jen jde aby se to zalí­bi­lo za kaž­dou cenu (mís­ty až tolik, že by se hodi­lo ozna­če­ní Fan Service: The Movie) roz­hod­ně nena­pra­ví ško­dy, kte­ré páchá­me a hod­lá­me páchat dál až do samot­né­ho závě­ru. 
Ale co, kou­ká se na to hez­ky, je to nená­roč­né a věřím, že se najde i doce­la počet­ná sku­pi­na divá­ků, kte­ří onen ste­ri­li­zo­va­ný, pří­mo­ča­rý a veli­ce odleh­če­ný pří­stup bude sedět. Digitálně i výpra­vou to totiž vypa­dá vlast­ně doce­la fajn (až na asi dvě scé­ny), John Williams k tomu již tra­dič­ně pěk­ně hra­je v poza­dí a když pomi­ne­te, že někte­ré momen­ty jsou jen myš­len­ko­vě obrá­ce­né sek­ven­ce z pře­de­šlých dílů, je to vlast­ně i mnoh­dy doce­la půso­bi­vé. Já kaž­do­pád­ně budu asi rem­cal, ovšem toto bych čekal od jaké­ko­liv jiné znač­ky, od Star Wars bych ale pře­ci jen čekal více než toto.               

Star Wars: Vzestup Skywalkera není ve výsled­ku špat­ný film, pou­ze doce­la špat­né Star Wars. V rám­ci nece­lých dvou a půl hodi­ny co vám závě­reč­ná epi­zo­da v kině zabe­re se toho totiž sta­ne doce­la dost a všech­no pěk­ně bli­ká a vybuchu­je, nicmé­ně něja­ké pev­něj­ší zákla­dy tomu pros­tě chy­bí. Díky tomu tak film vyzní­vá hod­ně kře­čo­vi­tě, nuce­ně a vlast­ně nepří­liš zábav­ně. I když jsem z pro­jek­ce nedo­chá­zel tak roz­ča­ro­ván a zkla­mán jako v pří­pa­dě Star Wars: Poslední z Jediů, ten­to­krát mi to bylo dale­ko více vol­né, co se vlast­ně udá­lo, hlav­ně, že to mám za sebou.
To co jsem si tak ješ­tě před pár lety mys­lel, že je nemož­né, se sta­lo sku­teč­nos­tí. Tahle tri­lo­gie ve mě něja­kým způ­so­bem zni­či­la tou­hu vidět něja­ké dal­ší fil­mo­vé Star Wars. Alespoň že ten Mandalorian je pořád vlast­ně doce­la fajn...      

      

Závěr nové tri­lo­gie aneb ješ­tě, že už je to za náma. Abrams se ze všech sil sna­ží vrá­tit film zpět na správ­nou kolej a ale­spoň v závě­ru dát fanouškům to, co chtě­li, nicmé­ně zapo­mí­ná na to vlast­ně ser­ví­ro­vat dob­rý film. Star Wars: Vzestup Skywalkera je sice v někte­rých detai­lech doce­la fajn a funkč­ní, nicmé­ně ta kře­čo­vi­tost, nuce­nost a uspě­cha­ná pří­mo­ča­rost fil­mu hod­ně ubli­žu­je a ty násil­ně pře­kva­pi­vé zvra­ty tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí. Pro tuhle tri­lo­gii ovšem napros­to odpo­ví­da­jí­cí výsle­dek. Takže ano, ješ­tě, že už je to za náma. 

Star Wars: Vzestup Skywalkera
(Star Wars: The Rise of Skywalker, Star Wars: Episode IX, Star Wars: Vzostup Skywalkera)
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy

USA, 2019, 142 min

Režie: J.J. Abrams
Scénář: J.J. Abrams, Derek Connolly, Chris Terrio, Colin Trevorrow
Kamera: Daniel Mindel
Hudba: John Williams
Hrají: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Lupita Nyong’o, Mark Hamill, Andy Serkis, Keri Russell, Billie Lourd, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams, Richard E. Grant, Joonas Suotamo, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Dominic Monaghan, Matt Smith, Carrie Fisher (a.z.), Nasser Memarzia
Producenti: Ram Bergman, J.J. Abrams, Kathleen Kennedy
Střih: Kevin Stitt, Maryann Brandon, Stefan Grube
Scénografie: Rick Carter
Kostýmy: Michael Kaplan

Mládeži pří­stup­ný

Česko V kinech od: 19.12.2019 Falcon
Slovensko V kinech od: 19.12.2019 Saturn
USA V kinech od: 20.12.2019 Walt Disney US

https://www.csfd.cz/film/334626-star-wars-vzestup-skywalkera/
https://www.imdb.com/title/tt2527338/
http://www.starwars.com/
Podívejte se na hodnocení Star Wars: Vzestup Skywalkera na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31156 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71598 KB. | 24.06.2024 - 05:55:25