Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šťastné a veselé - První „lesbická“ Vánoční komedie.

Šťastné a veselé - První „lesbická“ Vánoční komedie.

Stast
Stast
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Abby (Kristen Stewart) se roz­hod­ne na vánoč­ní rodin­né osla­vě požá­dat svo­ji pří­tel­ky­ni Harper (Mackenzie Davis) o ruku. Jenže tu je drob­ný zádrhel- Její vyvo­le­ná ješ­tě nemě­la odva­hu svým kon­zer­va­tiv­ním rodi­čům (Mary Steenburgen, Victor Garber) sdě­lit, že je lesbič­ka...

Šťastné a vese­lé AKA Happiest Season je dost mož­ná sku­teč­ně prv­ní roman­tic­ká kome­die, jejíž hlav­ní posta­vy jsou lesbič­ky. Scenáristka a reži­sér­ka Clea DuVall (kte­rá je jinak cel­kem popu­lár­ní hereč­ka) se u psa­ní scé­ná­ře (kte­rý sepsa­la s pomo­cí Mary Holland) inspi­ro­va­la svým vlast­ním Coming outem a sama svůj film více­mé­ně popsa­la jako auto­bi­o­gra­fii. Happiest Season se tak sku­teč­ně stá­vá prv­ní main­stre­a­mo­vou kome­dii, jejíž záplet­ka se točí kolem lesbic­ké­ho páru a vzhle­dem k fak­tu, že za fil­mem sto­jí prá­vě DuVall ten­to film neje­nom půso­bí jako auten­tic­ká ukáz­ka Coming outu, ale záro­veň je ten film výraz­ně důle­ži­tý v tom ohle­du, že je v něm sice taj­nost své sexu­a­li­ty hlav­ním moti­vem fil­mu, prá­vě fil­my jako Happiest Season ale ukáz­ko­vě k tomu, aby se divá­kům před­ved­lo, že na tom sku­teč­ně nic není. Těžko říct jak by takhle půso­bil film, kte­rý by měl mís­to dvou here­ček v hlav­ní roli dva her­ce, Happiest Season ale dle mého názo­ru dělá LGBTQ+ ukáz­ko­vou poklo­nu. Ale Happiest Season ve finá­le není jenom zásad­ní film, ale záro­veň jde zce­la jas­ně o kome­dii roku!

DuVall a Holland napsa­li bra­vur­ní scé­nář, kte­rý má skvě­lé kome­di­ál­ní momen­ty, vylo­že­ně dojem­nou roman­tic­kou strán­ku a pře­de­vším sku­teč­ně ser­ví­ru­je parád­ní moti­vy ohled­ně patá­lií s Coming outem.

Happiest Season to má ve finá­le jed­no­du­ché i díky jed­no­du­še bra­vur­ní­mu obsa­ze­ní. Kristen Stewart a Mackenzie Davis jsou výbor­ný pár, kte­rý mezi sebou má parád­ní che­mii, jejich vzá­jem­ná lás­ka je uvě­ři­tel­ná a máte sku­teč­ně pocit, že jsou pro sebe stvo­ře­ní. Happiest Season má záro­veň parád­ní ved­lej­ší herce- Je tu výbor­ná Alison Brie jako star­ší sest­ra posta­vy Mackenzie Davis, Victor Garber a Mary Steenburgen jsou jako rodi­če posta­vy Mackenzie Davis bra­vur­ní, Jake McDorman zde má vel­mi zají­ma­vou roli, více­mé­ně nezná­mý Dan Levy se zde taky před­ve­de v tom nej­lep­ším mož­ném svět­le. Nejlepší z celé­ho cas­tingu je ale ve finá­le pře­kva­pi­vě Aubrey Plaza, kte­rá si kra­de kaž­dou svou scé­nu pro sebe. Nejvíc potě­šu­jí­cí fakt je sku­teč­nost, že žád­ná z těch postav není cho­dí­cím klišé. Opravdu ne! Jsou to bra­vur­ně napsa­né a kom­plex­ní posta­vy, obzvláš­tě tak bra­vur­ně napsa­né na pomě­ry sou­čas­ných kome­dií. Ten film má vel­ké štěs­tí ve svém cas­tingu, pro­to­že pro ztvár­ně­ní jed­not­li­vých rolích byli zvo­le­ni ti nej­lep­ší her­ci. A sku­teč­ně se více­mé­ně všich­ni před­vá­dí ve vel­mi vyso­ké for­mě.

Happiest Season je ale záro­veň vánoč­ní film až na půdu a atmo­sfé­ra vánoč­ní kome­die sálá snad ze všech stran. Neříkám hned, že má Happiest Season poten­ci­ál na to stát se novou vánoč­ní fil­mo­vou kla­si­kou, vylo­že­ně ale ani to není nemož­né.

Ten film si ale i přes sta­tus kome­die z Coming outu vylo­že­ně neu­ta­hu­je a nezleh­ču­je to. Naopak Coming out zob­ra­zu­je jako vel­mi nároč­nou věc, nároč­něj­ší než za kte­rou jí vět­ši­na neza­in­te­re­so­va­ných lidí pova­žu­je. Vyjít se svou sexu­a­li­tou ven oprav­du není leh­ké, zvláš­tě když jste sou­čás­tí kon­zer­va­tiv­ní rodi­ny. Postava Harper v podá­ní Mackenzie Davis si to uvě­do­mu­je a přes­to sku­teč­ně chce říct, že je lás­kou její­ho živo­ta žena. Ten film pořád není dra­ma a ty aspek­ty Coming outu pořád zob­ra­zu­je s tro­chu humor­nou nad­sáz­kou. Vzhledem k fak­tu, že za fil­mem ale sto­jí prá­vě DuVall, kte­rá si Coming outem pro­šla to nikdy nesklouz­ne do abso­lut­ní­mu vysmí­vá­ní psy­chic­ké­ho utr­pe­ní lidí sty­dí­cích se za svou homose­xu­a­li­tu. A to je na tom fil­mu tolik super.

Ten film má bra­vur­ní kome­di­ál­ní nača­so­vá­ní, úžas­né posta­vy, chyt­rý scé­nář a pře­de­vším sku­teč­né vánoč­ní srdíč­ko. V rám­ci zachy­ce­ní lesbic­ké­ho vzta­hu jde navíc už teď o zásad­ní sní­mek sám jsem pře­kva­pen jak moc z toho nad­še­ný jsem. Jasný kome­di­ál­ní TOP roku a zvě­da­vost co dal­ší­ho DuVall před­ve­de. Její novin­ka mož­ná není doko­na­lá a jis­tý­mi momen­ty pře­ce drh­ne, má ale hod­ně důvo­dů proč si jí nejen pama­to­vat..... ale záro­veň se do ní jed­no­du­še zami­lo­vat!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Hulu


Podívejte se na hodnocení Šťastné a veselé na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,52245 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71710 KB. | 14.07.2024 - 05:55:32