Kritiky.cz >

Jumper

Pro ty, co nesly­še­li o tom­to titu­lu, musím podotknout, že se nejed­ná, jak by se pod­le názvu moh­lo zdát, o spor­tov­ní film, pojed­ná­va­jí­cí o sku­pi­ně odváž­liv­ců, jenž se chtě­jí dostat na mis­trov­ství... Read more »

Spencer

Manželství prin­cez­ny Diany (Kristen Stewart) a prin­ce Charlese (Jack Farthing) už dáv­no vychladlo. Ačkoli se mno­ží zvěs­ti o zále­tech a roz­vo­du, na vánoč­ní osla­vy na krá­lov­ni­ně pan­ství Sandringham je naří­zen klid. Jí... Read more »

Sněhurka a lovec

Sněhurka a lovec byl poměr­ně oče­ká­va­ný a hlav­ně hod­ně mar­ke­tingo­vě pro­sa­zo­va­ný sní­mek s mla­dý­mi naděj­ný­mi her­ci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvěz­dič­kou, kte­rá začí­ná hořet pořád­ným pla­me­nem. Rozhodně to není... Read more »

Šťastné a veselé - První „lesbická“ Vánoční komedie.

Abby (Kristen Stewart) se roz­hod­ne na vánoč­ní rodin­né osla­vě požá­dat svo­ji pří­tel­ky­ni Harper (Mackenzie Davis) o ruku. Jenže tu je drob­ný zádrhel- Její vyvo­le­ná ješ­tě nemě­la odva­hu svým kon­zer­va­tiv­ním rodi­čům... Read more »

Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě

Ale jak je zvy­kem u dneš­ní adap­ta­cí s předlou­hou má toto dílo spo­leč­né jen pra­má­lo. Read more »

Café society - 50 %

Nemohu si pomo­ci, ale mla­dí­ček Bobby Dorman mě ničím neza­u­jal a cel­kem nechá­pu, jak se ten­to nejis­tý a váha­vý mla­dí­ček mohl stát maji­te­lem pro­spe­ru­jí­cí­ho pod­ni­ku v New Yorku. Jeho rodi­če půso­bí jako... Read more »

Pořád jsem to já - 75 %

Život svě­to­vě uzná­va­né lin­gvist­ky Alice se radi­kál­ně změ­ní poté, co je u ní neče­ka­ně dia­gnos­ti­ko­vá­na Alzheimerova cho­ro­ba. Pohodová pade­sát­ni­ce zvlá­dá kari­é­ru i svou rodi­nu. Choroba, kte­rá je spo­jo­vá­na s pokro­či­lým stá­řím zasko­čí... Read more »

Pořád jsem to já - O tvůrcích

Read more »

Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra

Read more »

Kristen Stewart

Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dub­na 1990, Los Angeles, Kalifornie) je ame­ric­ká fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Je zná­má z fil­mů Úkryt, Zathura: Vesmírné dob­ro­druž­ství, Na úze­mí žen, Zábavný park, Útěk do divo­či­ny,... Read more »
Stránka načtena za 2,52702 s | počet dotazů: 196 | paměť: 48066 KB. | 25.04.2024 - 13:36:58