Kritiky.cz > Recenze > ŠTĚSTÍ NA DOSAH –

ŠTĚSTÍ NA DOSAH –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
ŠTĚSTÍ NA DOSAH – Recenze

11.February.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková

Příběh o muži, kte­rý díky nezdol­né tou­ze a odhod­lá­ní pře­ko­nal vel­kou život­ní kri­zi a záro­veň se doká­zal s lás­kou posta­rat o malé­ho syn­ka. Že to zní jako plyt­ký slad­ko­bol­ný doják? Ano, ale tvůr­ci novin­ky The Pursuit of Happyness se s tím nako­nec vypo­řá­da­li pře­kva­pi­vě dob­ře a při­ná­še­jí nám cit­li­vý avšak vkus­ný film.
Snímek vyprá­ví pří­běh Chrise Gardnera, muže, kte­rý před časem inves­to­val všech­ny své pení­ze do zdra­vot­nic­ké­ho pří­stro­je na měře­ní hus­to­ty kos­tí a nyní se kvů­li mizer­né pro­dej­nos­ti toho­to dra­hé­ho vyná­le­zu dostá­vá do hlu­bo­ké finanč­ní kri­ze. Jak se situ­a­ce neu­stá­le zhor­šu­je, opouš­tí jej man­žel­ka, jež už danou situ­a­ci psy­chic­ky nezvlá­dá. Chris se však odmít­ne vzdát své­ho pěti­le­té­ho syna a slí­bí, že se o něj posta­rá. Začíná tak per­ma­nent­ní hon­ba za něja­kým tím dola­rem pro­vá­ze­ná sil­nou Chrisovou tou­hou stát se bur­zov­ním mak­lé­řem a zís­kat tak per­spek­tiv­ní zaměst­ná­ní. Chris se při­hlá­sí na nepla­ce­nou pra­xi do věhlas­né fir­my a ví, že musí za kaž­dou cenu vynik­nout a před­čit ostat­ní ucha­ze­če, pro­to­že vysně­né mís­to dosta­ne jen jeden.

//

Štěstí na dosah má v ruká­vě dva sil­né trum­fy. Prvním z nich je to, že se jed­ná o film zalo­že­ný na sku­teč­ném pří­bě­hu, což na divá­ky vždyc­ky půso­bi­lo a navíc to dává sním­ku nový roz­měr. Druhým trum­fem je pak herec­ké obsa­ze­ní hlav­ních rolí otce a syna v nesná­zích. Will Smith v roli Chrise Gardnera hra­je nevtí­ra­vě, ale záro­veň vel­mi sil­ně, tak­že vám nedě­lá nejmen­ší pro­blém mu uvě­řit. Smith byl za svůj výkon dokon­ce nomi­no­ván na Oscara a nut­no říci, že se jed­ná o nomi­na­ci zaslou­že­nou. Vynikajícím tahem pak bylo obsa­ze­ní Smithova sku­teč­né­ho syna, kte­rý je na plát­ně při­ro­ze­ný a jejich spo­leč­né scé­ny sku­teč­ně fun­gu­jí tak, jak mají.
Štěstí na dosah je pře­de­vším fil­mem a o nezdol­ném odhod­lá­ní a o tom, že když máte svůj sen, musí­te si za ním jít navzdo­ry všem pře­káž­kám. Toto posel­ství spo­je­né s poně­kud depre­siv­ní­mi a dojem­ný­mi scé­na­mi jako je přespá­vá­ní otce a syna na nádraž­ním záchod­ku půso­bí samo­zřej­mě tro­chu melod­ra­ma­tic­ky, ale ve výsled­ku vůbec ne tolik, jak bych čeka­la. Snímek nako­nec půso­bí pře­kva­pi­vě dob­ře, není to slad­ko­bol­ný doják, jen dra­ma s cit­li­vým téma­tem, kde naštěs­tí není pří­liš oka­mži­ků, jenž by se za kaž­dou cenu sna­ži­li nado­jit z divá­ků hek­to­li­t­ry slz. Dojemné momen­ty jsou tu poměr­ně vkus­ně namí­cha­né a to tak, že mož­ná i leckterý cynik roz­ta­je.
Co bych fil­mu vytkla, je jis­tá mono­tón­nost, kte­rá může být v dru­hé polo­vi­ně už tro­chu obtě­žu­jí­cí. Když se popáté opa­ku­je vzo­rec „když už jsme sko­ro za vodou, při­jde něco, co nás zase o kou­sek vzdá­lí“ je to ubí­je­jí­cí a samo­zřej­mě i před­ví­da­tel­né, tak­že pak již jen čeká­te, kdy se to zase nějak poka­zí. Při sle­do­vá­ní fil­mu také urči­tě nejed­no­ho divá­ka napad­ne, jest­li hrdi­na nejed­ná tro­chu nelo­gic­ky. Jde o to, že by pře­ce bylo mno­hem lep­ší poslat syna k man­žel­ce, kte­rá má prá­ci a byt, než ho s sebou vlá­čet po uby­tov­nách pro bez­do­mov­ce, ale chá­pu, že pak by se vytra­til onen sil­ný motiv otcov­ské lás­ky (těž­ko říct, jest­li to takhle bylo i ve sku­teč­nos­ti nebo tady zapra­co­val scé­náris­ta).
Verdikt: Štěstí na dosah je pří­běh o odhod­lá­ní a otcov­ské lás­ce, kte­rá je moto­rem pro pře­ko­ná­ní všech obtí­ží. Vzhledem k téma­tu je sní­mek pocho­pi­tel­ně tro­chu melod­ra­ma­tic­ký, ale tvůr­ci se s tím vypo­řá­da­li s grá­cií. Nejsou zde pře­hna­né kli­šo­vi­té scé­ny, pou­ze solid­ně namí­cha­né cit­li­vé momen­ty. Myslím, že Štěstí na dosah niko­ho nezne­chu­tí a mož­ná lec­ko­ho dojme.
Hodnocení: 3/5
PS :Ale dlou­ho jsem váha­la mezi tře­mi a čtyř­mi body, tak­že to ber­te spí­še jako tři a půl.

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Počet komen­tá­řů: 1
Jirka napsal dne 13. May 2007 , 15.45

Musím vám říct že to jeden s nej­lep­ších fil­mů co kdy je,opravdu.Mě oprav­du ten­to film dojal,je fakt super.Vždycky se má bojovat,nesedet v koutě,ale bojovat.To je hlav­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49697 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71769 KB. | 18.07.2024 - 10:53:02