Kritiky.cz > 2024 > Březen

Matematická genialita na jevišti: Životní příběh Johna Astina

„Mým vzdě­lá­ním je v pod­sta­tě vědec­ká mate­ma­ti­ka. Můj otec byl fyzik, tak­že to mám někde v krvi. Vědecké meto­dy jsou pro mě vel­mi důle­ži­té. Myslím si, že coko­li, co jí odpo­ru­je,... Read more »

Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou

V ten­to den roku 1987 zís­kal film Četa (1986) na 59. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů čty­ři Oscary, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Na Oscara nomi­no­va­ný scé­nář napsal reži­sér Oliver Stone na... Read more »

Umučení Krista: Film, který nezůstane nezpozorován

Nejkontroverznější z fil­mů posled­ních let? Je zají­ma­vé, že nej­vět­ší dis­ku­ze vždy pro­puk­ne oko­lo fil­mu s nábo­žen­skou téma­ti­kou, není to popr­vé ani napo­sle­dy. Je vidět, že i ve víře panu­je politika...Film zachy­cu­je posled­ních... Read more »

Umučení Krista: Brutální zobrazení víry nebo krvavý krvák na rádoby vznešené téma?

Přemýšlím, o co vlast­ně Melu Gibsonovi v tomhle fil­mu šlo. Věřící urči­tě vědí, jak Ježíš trpěl, tak­že nepo­tře­bu­jí pro své pro­zře­ní tenhle film. A ate­is­ta? Ateista musí být sadis­tic­ky zamě­ře­ná oso­ba, aby... Read more »

Příběh za kulisami: Natáčení filmu „V přístavu“ a nečekané momenty s Marlonem Brandem

V ten­to den roku 1955 zís­kal film „V pří­sta­vu“ (1954) na 27. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů osm Oscarů, včet­ně ceny za nej­lep­ší film. Marlon Brando ve své auto­bi­o­gra­fii pro­zra­dil své prv­ní... Read more »

Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty

Warren Beatty popr­vé nabí­dl film „Bulworth“ z roku 1998 v roce 1992 pod základ­ním slo­ga­nem o muži v depre­si, kte­rý si před­tím, než se zami­lu­je, sjed­ná život­ní pojist­ku. Výkonný ředi­tel spo­leč­nos­ti 20th Century... Read more »

V tento den roku 1988 byl uveden film „Beetlejuice“

Díky finanč­ní­mu úspě­chu fil­mu „Pee-weeho vel­ké dob­ro­druž­ství“ (1985) se Tim Burton stal „pro­dej­ným“ reži­sé­rem a začal pra­co­vat na scé­ná­ři k fil­mu „Batman“ se Samem Hammem. Společnost Warner Bros. byla sice ochot­na... Read more »

Výhody a nevýhody změny zimního času na letní

Změna zim­ní­ho času na let­ní a zpět je kaž­do­roč­ně dis­ku­to­va­ným téma­tem, kte­ré roz­dě­lu­je lidi na dva tábo­ry. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí del­ší den­ní svět­lo a mož­nost trá­vit více času ven­ku, jiní se... Read more »

Ano, šéfe! a kauza Řetízek: jak to bylo doopravdy?

Náš inves­ti­ga­tiv­ní tým se do toho zase jed­nou pořád­ně obul a po letech tápá­ní, zmat­ků a doha­dů roz­ši­řo­val jed­nu z nej­zná­měj­ších a nej­ci­to­va­něj­ších kauz čes­ké­ho inter­ne­tu zná­mou jako kauza Řetízek. Naši věr­ní čte­ná­ři si... Read more »

Rizika domácího přezouvání: Co nemáme, na co zapomínáme a co děláme špatně

Domácí pře­zou­vá­ní je běž­nou čin­nos­tí, kte­rou pro­vá­dí­me kaž­dý den. Přestože se zdá být jed­no­du­ché a bez­peč­né, skrý­vá řadu rizik. Často zapo­mí­ná­me na důle­ži­té detai­ly nebo nedo­dr­žu­je­me správ­né postu­py, což může... Read more »

WWE 2K24: Recenze - Cesta k lepšímu zážitku

Fanoušci wrest­lin­gu se těši­li na novou hru WWE 2K24, ale bohu­žel se setka­li s tech­nic­ký­mi pro­blémy a nedo­stat­ky ve hře. Pro fanoušky wrestlingu Pro fanouš­ky wrest­lin­gu jis­tě. V někte­rých zápa­sech se nedo­stá­vá... Read more »

Tekken 8: Recenze nového dílu série

Po deví­ti letech čeká­ní jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší­ho dílu legen­dár­ní bojo­vé série Tekken. S nový­mi mecha­ni­ka­mi, vzru­šu­jí­cím pří­bě­hem a vylep­še­nou hra­tel­nos­tí sli­bu­je Tekken 8 být jed­nou z nej­lep­ších her roku 2024.... Read more »

2001: Vesmírná odysea: Úžasná odysea vesmírem a lidskou existencí

Píše se rok 2001. Lety do vesmí­ru jsou samo­zřej­mos­tí a pozvol­né osíd­lo­vá­ní nej­bliž­ších pla­net a měsí­ců již také není nijak zvlášt­ním jevem. Vědomosti o vesmí­ru však zatím nejsou tak hlu­bo­ké, jak si... Read more »

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze – 40 %

Akční dob­ro­druž­ný mon­ster film Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um dějo­vě nava­zu­je na před­cho­zí sní­mek Godzilla vs. Kong z roku 2021, jenž nato­čil ten­týž tvůr­čí tým (původ­ně horo­ro­vý reži­sér Adam Wingard,... Read more »

Oscarový triumf: Henry Fonda a Katharine Hepburnová ve filmu „Na Zlatém jezeře“

V ten­to den roku 1982 byli na 54. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů oce­ně­ni Henry Fonda a Katharine Hepburnová za nej­lep­ší muž­ský a žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Na Zlatém jeze­ře“ (1981). Jane Fondová... Read more »

Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna

Brendan Gleeson se naro­dil v irském Dublinu a od útlé­ho věku se rád učil, zejmé­na četl kla­sic­ké tex­ty ve tří­dě i mimo ni. Velkou pozor­nost věno­val irským dra­ma­ti­kům, napří­klad Samuelu Beckettovi, což... Read more »

Rain Man: Hoffmanův triumf a historie za kulisami

V ten­to den roku 1989 byl na 61. roč­ní­ku udí­le­ní cen Akademie Dustin Hoffman oce­něn jako nej­lep­ší herec za roli ve fil­mu Rain Man (1988). „Film Rain Man zís­kal dal­ší... Read more »

Královna, Na cestě k trůnu

Máte rádi romá­ny o vel­mi význam­ných ženách? Chcete se dozvě­dět, jak žila a vlád­la Alžběta II.? Do rukou se mně dostá­vá nád­her­ná bio­gra­fie, kte­rá je plná zají­ma­vos­tí o živo­tě význam­né brit­ské krá­lov­ně.... Read more »

Tina a Vore

Dohnal jsem si tenhle skandinávský bizár a je to k mému překvapení slušné a doporučeníhodné. Příběh se zaměřuje na Tinu, která má podivný vzhled a je celkem creepy, její život... Read more »

Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu

On je vyhas­lá popo­vá hvězda osm­de­sá­tých let a musí nut­ně napsat hit. Ona mu zalé­vá kvě­ti­ny a náho­dou má bás­nic­ké stře­vo. Může z toho být lás­ka? Pokud jste už v živo­tě vidě­li ale­spoň... Read more »

Grindhouse: Auto zabiják

Kurt Russell si rád hra­je s pěk­ný­mi děv­ča­ty. Nikoliv však v poste­li nýbrž na praš­ných cestách a ze vše­ho nej­ra­dě­ji je za pomo­cí své­ho auta, posí­lá na onen svět… Tři mla­dá děv­ča­ta... Read more »

Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou... Read more »

Steve Jobs: Portrét geniálního vizionáře a jeho turbulentního vztahu s okolím

Když se Steve Jobs a geni­ál­ní pro­gra­má­tor Steve Wozniak dali do výro­by osob­ních počí­ta­čů, byly jejich vzta­hy kama­rád­ské a budouc­nost před nimi vypa­da­la růžo­vě. Počítače měly budouc­nost a Jobs to dob­ře věděl.... Read more »

Faye Dunawayová: Okamžik, kdy se stala legendou na 49. ročníku udílení Oscarů za film „Televizní společnost“

V ten­to den roku 1977 zís­ka­la Faye Dunawayová na 49. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Televizní spo­leč­nost“ (1976). „Nikdy neza­po­me­nu na ten oka­mžik a ten... Read more »

Ze žumpy na vrchol: Dianne Weistová vzpomíná na osudový konkurz u Woodyho Allena

Dianne Weistová o svém osu­do­vém kon­kur­zu u Woodyho Allena, kte­rý jí zajis­til roli ve fil­mu Purpurová růže z Káhiry (1985): „Woody si četl Daily News, ale tvr­dil, že si pro­hlí­ží můj živo­to­pis.... Read more »

Lady Gaga oslavuje své narozeniny: Nejlepší zkušenost s Ridleyem Scottem a role v House of Gucci

Lady Gaga pro­hlá­si­la, že spo­lu­prá­ce s Ridleym Scottem na fil­mu House of Gucci (2021) byla nej­lep­ší zku­še­nos­tí, jakou kdy s reži­sé­rem zaži­la. „Nikdy jsem nemě­la lep­ší zku­še­nost s reži­sé­rem; milu­je uměl­ce, což... Read more »

Jak si vybrat nejlepší kasino za české koruny

Podívejme se nyní na to, jak důle­ži­té je hrát o sku­teč­né pení­ze na bez­peč­ných her­ních por­tá­lech a proč by mělo kasi­no pod­po­ro­vat čes­ké koru­ny pro výhod­né hra­ní hrá­čů v České repub­li­ce. Faktorů... Read more »

Za kamna vlezem-aneb Hrst pranostik, povídání o tradicích a osvědčené babiččiny recepty

Březen, za kam­na vle­zem. Duben, ješ­tě tam budem.. Pranostika, kte­rou kaž­dé jaro běž­ně pou­ží­vám. Březen se nám už pře­hou­pl do své dru­hé polo­vi­ny a Velikonoce jsou již na spad­nu­tí. Moc... Read more »

Kulíškovy neposedné příběhy

Víte, jak vypa­da­jí boty žaluďáč­ky a kdo jsou úpl­nič­ky? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Kulíškovy nepo­sed­né pří­běhy, jehož autor­kou je moje vel­mi oblí­be­ná autor­ka Sandra... Read more »

Kvalitní pánské obleky; Plzeň nabízí profesionály v oboru

Nastal čas výbě­ru nových šatů? Nejlepší vol­bou jsou ele­gant­ní pán­ské oble­ky. Plzeň nabí­zí ty pra­vé pro­fe­si­o­ná­ly v obo­ru, kte­ří vám s výbě­rem pora­dí a váš oblek uši­jí na míru s ohle­dem na detai­ly tak, aby... Read more »

Aftermath (2021)

  Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…! Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city... Read more »

Among the Living (2022)

  Nízkorozpočtová zby­teč­nost a jen dal­ší paskvil na téma smr­tí­cí náka­zy a zom­bie… Smrtící náka­za se šíří napříč celou zemí a naka­že­né mění v bes­tie lač­ní­cí po krvi. Nenakažení se sna­ží pře­žít a ukrý­va­jí se... Read more »

Problém tří těles (1. série NETFLIX)

Netflix se pus­til do seri­á­lo­vé adap­ta­ce nej­lep­ší­ho sci-fi něko­li­ka posled­ních dekád. Knižní tri­lo­gie Problém tří těles je doslo­va gene­rač­ní dílo a Filmfanatic vám ho vře­le dopo­ru­ču­je. Knihy jsou natřís­ka­né fyzi­kál­ní­mi... Read more »

Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

„Každý chce hrát Hamleta, když je mla­dý. A když je člo­věk sta­rý, chce hrát Krále Leara. A dou­fá­te, že „Hamleta“ bude­te dělat mno­ho­krát, pro­to­že nikdy se vám to nepo­ve­de najed­nou. Je... Read more »

Godzilla x Kong: Nové impérium: Pokračování MonsterVerse zničí Řím a Rio de Janeiro

King Kong pro­chá­zí ces­tou sebe­po­zná­ní ve stře­du svě­ta ve fil­mu Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um, rych­lém, vol­ném a do znač­né míry zábav­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Godzilla vs. Kong, kte­rý ten­to víkend... Read more »

Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Tuto sobo­tu ve 20:20 se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví dru­há část Superlovu z dru­hé sezó­ny. Kvízová znal­ky­ně pro­zra­dí svou vášeň pro tuto show. Doktor Vševěd se bude chlu­bit infor­ma­ce­mi,... Read more »

Sebastianovo rozhodnutí způsobilo slzy u hráčů, Jack se cítí osaměle, čtyři hráči jdou do dalšího duelu

Včera večer jsme byli svěd­ky vel­kých emo­cí v nej­no­věj­ší epi­zo­dě show Survivor Česko & Slovensko. Sebastian ve vzác­ném momen­tě upřím­nos­ti pro­zra­dil Mártymu o váž­né nemo­ci své­ho otce, což zasáh­lo celý kmen.... Read more »

Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny

Režisér Denis Villeneuve pat­ří k mým nej­vět­ším oblí­ben­cům. Zmizení pova­žu­ji za jeden z nej­lep­ších fil­mů o úno­sech dětí, ne-li za ten úpl­ně nej­lep­ší. Do zla­té­ho fon­du sci-fi žán­ru pak řadím také jeho... Read more »

Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky zví­řat nebo domá­cích maz­líč­ků a nene­chá vás nehez­ké zachá­ze­ní se zví­řa­ty chlad­ný­mi, mož­ná jste zatou­ži­li shléd­nout film GUMP – jsme dvoj­ka, nový film pro­du­cen­ta, scé­náris­ty a auto­ra úspěš­né... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Dnes večer na Voyo

Dnes večer na Voyo může­te sle­do­vat desá­tou epi­zo­du rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Soutěžící strá­vi­li na ost­ro­vě již 23 dní a teď se při­pra­vu­jí na dal­ší boj o kme­no­vou imu­ni­tu. Sebastianův... Read more »

Stále úžasný Rider Waite tarot má další vydání

Nejlepší tarot pro uče­ní, základ­ní výkla­dy, slo­ži­té výkla­dy a pořád­né medi­to­vá­ní. Prostě něco, co vždyc­ky zůstá­vá napros­to spo­leh­li­vé a může­te si k němu vylo­žit i coko­liv jiné­ho. Poctivý chléb mezi kar­ta­mi, při­čemž vše... Read more »

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

Pokud jste si oblí­bi­li sym­pa­tic­ké­ho komi­sa­ře Lea Wechslera i jeho před­cho­zí vyře­še­né pří­pa­dy v kni­hách Leo Berlin a Smrt v mod­ré, a rádi bys­te se s ním zno­vu pus­ti­li do řeše­ní dal­ší­ho nové­ho zapekli­té­ho pří­pa­du,... Read more »

Zprávy ze Survivor Česko & Slovensko: Epizoda 9

Dnešní večer na Voyo bude ve zna­me­ní 9. epi­zo­dy rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Vyřazování a Souboj: V posled­ním kme­no­vém sou­dě muse­li čle­no­vé Titánů vyřa­dit jed­no­ho ze svých vlast­ních -... Read more »

Suzy Cherub: Karty vodních chrámů

Koupat se v léči­vých vodách vizu­a­li­za­ce posvát­ných míst, arche­ty­pů a emo­cí. Když jsou emo­ce posvát­né, když ten­to oka­mžik v živo­tě pocí­tí­te, mož­ná dojde­te i k hlu­bo­ké­mu uvě­do­mě­ní. Do hlou­bek svých emo­cí se může­me dostat... Read more »

Hunt The Wicked

Suiqiang Huo jede docela bomby, ale Blind War u mne zatím nepřekonal. Tady měl celkem velké ambice, protože má na scéně aktuálně 2 největší čínské martial arts hvězdy v... Read more »

Nocebo

Dohnal jsem si z nudy tenhle né úplně známý psychologický Revenge Thriller z Irska, který má nečekaně slušný cast. Mark Strong i Eva Green ( která tu však vypadá... Read more »

Šógun - Osmero hradeb

Gore na konci mě odpálilo do vesmíru!! To byla slast. Více takových scén. A zbytek je politicko- intrikářský masterpiece. Read more »

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl

Ale stej­ně je to pro mě tele­viz­ní kla­si­ka. Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla... Read more »

Matrix: Vizionářský snímek s nadčasovým kouzlem

Matrix je kul­tov­ní film, o kte­rém bylo řeče­no už snad úpl­ně vše. Je to totiž mož­ná nej­lep­ší sci-fi sní­mek, kte­rý kdy spat­řil svět­lo svě­ta. Bez nad­sáz­ky. Ale proč vlast­ně? Mě k vyko­ná­ní... Read more »

MARVELS aneb „Marvelovka pro teenagery“

Marvels je vol­ným pokra­čo­vá­ním fil­mu Captain Marvel z roku 2019, ale milov­ní­ky „Marvelovek“ si asi zas až tolik moc nezís­ká a nepo­tě­ší. Tento film si spí­še uži­jí a oblí­bí mla­dí tea­nage­ři, kte­ří... Read more »
Stránka načtena za 3,22563 s | počet dotazů: 240 | paměť: 50740 KB. | 19.04.2024 - 18:44:08