Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Alex Cross [35%]

Alex Cross [35%]

rp alex cross.jpg
rp alex cross.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alex Cross
http://www.csfd.cz/film/291700-alex-cross/
http://www.imdb.com/title/tt1712170/

Alternativní názvy: Vražedná hra
V kinech SR od: 03.01.2013 Forum Film SK


Krimi / Mysteriózní / ThrillerUSA, 2012, 101 min

Režie: Rob Cohen
Scénář: Marc Moss, 
Kerry Williamson
Hudba: John Debney
Hrají: Tyler Perry, Matthew Fox, Jean Reno, Rachel Nichols, Chad Lindberg, Simon Rhee, Giancarlo Esposito, Carmen Ejogo, Edward Burns, John C. McGinley, Ron Causey, Tim Holmes, Robert Graziosi, Janine Sarnowski, Werner Daehn, Cicely Tyson

Pokud nezná­te čer­noš­skou hvězdu Tylera Perryho, pat­ří­te mezi ty šťast­něj­ší jedin­ce. Tenhle herec si totiž v zámo­ří vybu­do­val svo­ji herec­kou kari­é­ru na sním­cích pro svo­ji cílo­vou soci­ál­ní sku­pi­nu, kte­ré jí pak zvlá­dá pro­dat. Ve výsled­ku je to pak tako­vá situ­a­ce, že ačko­liv tyto sním­ky způ­so­bu­jí nedob­ro­vol­nou lobo­to­mii už z trai­le­rů, doká­ží se s pře­hle­dem zapla­tit i něco vydě­lat. Perry ovšem pojmul pode­zře­ní, že je seri­oz­ní herec a tak při­chá­zí v novém sním­ku Roba Cohena (xXx, Rychle a zbě­si­le). Jak ale tahle část série, kte­rou zapo­ča­ly dva sním­ky s Morganem Freemanem (Sběratel polib­ků, Jako pavouk) ve sku­teč­nos­ti dopadla?


Ve tře­tím fil­mo­vém setká­ní s dok­to­rem Crossem se podí­vá­me do jeho poli­cej­ních začát­ků, než nastou­pil k FBI. Jako detek­ti­vo­vi Detroitské poli­cie je mu při­dě­len pří­pad něko­li­ka­ná­sob­né vraž­dy a jed­no­ho umu­če­ní k smr­ti. Na mís­tě činu Cross se svým týmem nalez­nou prv­ní z míst činu nové­ho vra­ha půso­bí­cí­ho ve měs­tě. Ten, jak odha­lu­je násled­né vyšet­řo­vá­ní, má v plá­nu eli­mi­no­vat fran­couz­ské­ho mili­ar­dá­ře Leona Merciera spo­lu s jeho zahra­nič­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Tím, že ale Cross a jeho tým vra­ho­vi šla­pou na paty se vysta­vu­jí vel­ké­mu nebez­pe­čí. Vrah totiž nere­spek­tu­je niko­ho jiné­ho než sám sebe a psy­cho­lo­gic­ká hra kte­rou se s ním roz­hod­ne Alex Cross hrát, se postup­ně pře­ta­ví v hru o život nejen samot­né­ho detek­ti­va a jeho týmu, ale i jeho rodi­ny. Popichování psy­cho­tic­ké­ho šílen­ce není vždy ide­ál­ní nápad a poli­cej­ní slož­ky v Detroitu se o tom brzy pře­svěd­čí... 
A při­tom to moh­lo být tak straš­ně fajn. To je asi hlav­ní pocit po hodi­ně a tři čtvr­tě strá­ve­né ve spo­leč­nos­ti Roba Cohena. Ten akci v rám­ci mož­nos­tí umí, což je vidět ale­spoň na něko­li­ka scé­nách i zde. Bohužel vět­ši­na scén upad­ne v mizé­rii, když se poza­sta­ví­te nad úrov­ní řemes­la jeho kame­ra­ma­na. Když se totiž v napros­to klid­ném pro­stře­dí dva před­sta­vi­te­lé mlá­tí, kame­ra se roz­hod­ne zahrát si na kolo­toč a vy se začne­te retrospek­tiv­ně vra­cet do tele­viz­ních seri­á­lů let minu­lých. A to roz­hod­ně není dob­rá vizit­ka jak pro tvůr­ce, tak pro kame­ra­ma­na. Spíše to je nuda pro divá­ka. 
Alex Cross mohl být sluš­ným psy­cho­thrille­rem (o jaký se asi tvůr­ci sna­ži­li, když nad tím tak pře­mýš­lím), nicmé­ně je to bez­tva­rá nud­ná břeč­ka, kte­ré vévo­dí až otrav­ný Tyler Perry. Nejde jen o to, že scé­náris­té mu nena­psa­li sluš­né repli­ky, on není schop­ný uhrát ani pito­mé „Ahoj“ coby titul­ní posta­va fil­mu. O to víc pak bolí fakt, že si jej měl původ­ně zahrát Idris Elba. Ten si ale prav­dě­po­dob­ně po pře­čte­ní scé­ná­ře řekl, že na kome­die je ho ško­da. A není se mu co divit. Spousta věcí ve fil­mu nedá­vá vlast­ně v cel­ku ani smy­sl, cha­rak­te­ry jsou uvě­ři­tel­né jako voda v práš­ku, hie­rar­chie tam tak nějak nefun­gu­je a taž­né cha­rak­te­ry celé­ho fil­mu jsou tvo­ře­ny prá­vě zmí­ně­ným Perrym a jeho plas­ti­ko­vým nahrá­va­čem, kte­rý se herec­tví učil asi od své­ho kole­gy.

Naproti nim je ale v kon­tras­tu jed­no dras­tic­ké pozi­ti­vum sním­ku, kte­rým je Matthew Fox coby vraž­dí­cí mani­ak Picasso. Ne že by byl jeho herec­ký výkon kdo­ví jak zásad­ně dob­rý, nicmé­ně i jeho vraž­dí­cí maši­na s tro­chu pří­mo­ča­řej­ší­mi repli­ka­mi a jed­no­tvár­ným cha­rak­te­rem je ve výsled­ném sním­ku tím co vás jako jedi­né zaujme. Taková per­la v pra­chu. A to i když v dru­hé polo­vi­ně začne jeho cha­rak­ter upa­dat do své vlast­ní paro­die.

Co tedy říci k tře­tí­mu setká­ní? Dalo by se to shr­nout doce­la jed­no­du­še. Rob Cohen doká­zal, že jeho akč­ní um je spí­še věcí náho­dy a dob­ré vůle scé­náris­tů. Ti si tady oči­vid­ně vybra­li slab­ší chví­li a mís­to pro­pra­co­va­né­ho pří­bě­hu s chlad­no­krev­ným zabi­já­kem co zatá­pí nejen poli­cej­ní­mu sbo­ru tu naser­ví­ro­va­li nabubře­lý žvást, kte­rý díky zahle­dě­nos­ti do sebe sama a sna­ze být něčím víc, kon­čí jako nevě­ro­hod­ná kapi­to­la poli­cej­ní pří­ruč­ky jak dopad­nout psy­cho­pa­ta a nechat se při­tom celou dobu tahat za nos.I díky tomu je závě­reč­né finá­le pro mně jako divá­ka neu­spo­ko­ji­vé. Každou chví­li jsem čekal, až se ozve umě­lý smích obe­cen­stva a vše se pro­mě­ní ve fraš­ku. 

Setsakramentsky pro­mar­ně­ná šan­ce. Rob Cohen si při­pi­su­je dal­ší hře­bí­ček do reži­sér­ské rakve. Alex Cross je jed­no­znač­ně nej­slab­ším setká­ním s kniž­ním detek­ti­vem na plát­nech kin. Nelogický scé­nář plný naprostých hloupostí, otrav­ný hlav­ní hrdi­na pod­po­ro­va­ný řadou plas­ti­ko­vých paná­ků a v rám­ci mož­nos­tí sluš­ný hudeb­ní dopro­vod. Jediným pozi­ti­vem zůstá­vá tam Fox, kte­ré­ho cha­rak­ter stej­ně tvůr­ci v dru­hé polo­vi­ně sním­ku stáh­nou na úro­veň všech ostat­ních. Uf. 

Hodnocení: 35%

Koktejl: 
60% Tyler Perry a jeho seri­oz­ní polo­ha
20% Matthew Fox
10% Otravná kame­ra
10% Nelogičnosti, hlouposti a dal­ší sran­dy ve scé­ná­ři

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13678 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72015 KB. | 21.02.2024 - 10:02:30