Kritiky.cz >

SKRYTÁ ČÍSLA

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás... Read more »

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

  „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te.... Read more »

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct. Read more »

Život je jinde - kniha

Tak se mi do rukou dosta­la dal­ší kni­ha od Milana Kundera, ten­to­krát Život je jin­de. Byla jsem zvě­da­vá, jest­li to bude lep­ší než minu­le a bohu­žel neby­lo. Kniha je roz­dě­le­na... Read more »

Sedmikráska - audiokniha

Sedmikráska pat­ří mezi audi­ok­ni­hy němec­kých pohá­dek, u kte­rých budou děti s vel­kým zau­je­tím poslou­chat. Obsahuje dva­náct pohá­dek. Některé jsou zná­mé více, jiné zase méně, ale to nic neu­bí­rá na kva­li­tě této... Read more »

Žert - kniha

Jeden muž se po del­ší době vra­cí domů a svůj návrat si před­sta­vo­val tro­chu jinak. To mís­to, kam se vrá­til, na něj neu­dě­la­lo vůbec dojem, spí­še nao­pak. Po pat­nác­ti letech mimo měs­teč­ko,... Read more »

Hledá se Dory - 80%

„Hledá se Dory.“ „Počkat, kdo?“ „Dory!“ „Tak jo, my vám ji pomů­že­me najít.“ „Tak jo, a koho vlast­ně hle­dá­me?“.  Tak by se dal zjed­no­du­še­ně popsat dlou­ho oče­ká­va­ný ani­mák Hledá se... Read more »
Stránka načtena za 3,41730 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47380 KB. | 20.07.2024 - 05:08:58