Kritiky.cz >

Ubisoft ujistil, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou...

Ubisoft ujis­til, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou uve­de­ny do 30. 9. letoš­ní­ho roku. Read more »

Ambiciózní Minecraft Earth končí. Můžou za to omezení...

Ambiciózní Minecraft Earth kon­čí. Můžou za to ome­ze­ní spo­je­ná s pan­de­mií. Servery budou vypnu­ty na kon­ci červ­na. Projekt měl kon­ku­ro­vat Pokémon GO. Read more »

Casey Hudson a Mark Darrah opouští studio BioWare. Všechny...

Casey Hudson a Mark Darrah opouš­tí stu­dio BioWare. Všechny pro­jek­ty, na kte­rých dvo­ji­ce pra­co­va­la budou i nadá­le pokra­čo­vat (Anthem Next, Dragon Age 4, Mass Effect: The Legendary Edition, Mass Effect 5). Read more »

Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed...

Tým Farflame se pus­til do pře­kla­du Assassin’s Creed Valhalla. Později budou pře­lo­že­ny i DLC. Read more »

SSD disk v PS5 bude mít velikost 825 GB, ale pro aplikace a hry...

SSD disk v PS5 bude mít veli­kost 825 GB, ale pro apli­ka­ce a hry zby­de pou­ze 667,2 GB mís­ta. Co se týče exter­ních ulo­žišť, tak ty pod­le dří­věj­ších slov Marka Cernyho... Read more »

EA plánuje ve finančním období 2022 vydat nejméně šest...

EA plá­nu­je ve finanč­ním obdo­bí 2022 vydat nejmé­ně šest next-gen titu­lů včet­ně Need for Speed a Battlefield 6. Vylepšeny pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí budou FIFA 21, a Madden NFL 21, na... Read more »

Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové...

Days Gone míří na PS5, potvr­di­lo stu­dio Bend. Na nové gene­ra­ci kon­zo­le hra pobě­ží v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za vte­ři­nu. Další dobrou je, že ulo­že­né pozi­ce z PS4 budou fun­go­vat... Read more »

Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího...

Příští aktu­a­li­za­ce do Ghost of Tsushima při­dá nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Samozřejmě že se jed­ná o psí spo­leč­ní­ky, kte­ré bude­te moct pohla­dit a pomo­hou vám v boji. Dostupní budou pou­ze v reži­mu New Game+... Read more »

Pohled na mapu a tři pohlednice z Night City, které se budou...

Pohled na mapu a tři pohled­ni­ce z Night City, kte­ré se budou pro­dá­vat uvnitř fyzic­ké kopie hry Cyberpunk 2077 Read more »

Lidi pracující na Cyberpunk 2077 budou do vydání pracovat...

Lidi pra­cu­jí­cí na Cyberpunk 2077 budou do vydá­ní pra­co­vat přesčas. V CD Projekt Red budou vývo­já­ři cho­dit do prá­ce i v sobo­tu, ale jako odmě­nu za pra­cov­ní vytí­že­ní kro­mě pla­tu a bonu­sů si... Read more »

Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: „Co...

Christopher Weaver, zakla­da­tel Bethesda Softworks: „Co Microsoft vlast­ní, to Sony nemů­že dostat. Ještě jsem nepo­tkal ředi­te­le, kte­rý by nechtěl akce­le­ro­vat pro­de­je své­ho poten­ci­ál­ní­ho pro­duk­tu. Microsoft bude urči­tě respek­to­vat 34... Read more »

Netflix oznámil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta...

Netflix ozná­mil CGI sérii Resident Evil: Infinite Darkness. Ta bude sle­do­vat osu­dy postav Leon S. Kennedy a Claire Redfield. Pro začá­tek je objed­ná­no osm hodi­no­vých epi­zod, kte­ré budou stej­ně jako... Read more »

Budou Bethesda hry exkluzivní? To stále nevíme, jelikož se k...

Budou Bethesda hry exklu­ziv­ní? To stá­le neví­me, jeli­kož se k tomu Microsoft pří­mo nevy­já­d­řil ale ujis­til, že exklu­zi­vi­tu her bude posu­zo­vat jed­not­li­vě pří­pad od pří­pa­du a že budou vychá­zet na kon­zo­le... Read more »

Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli

Gangy v Night City budou hrát stě­žej­ní roli Read more »

Sony mění cenovou politiku. Zatímco standardní PlayStation 5...

Sony mění ceno­vou poli­ti­ku. Zatímco stan­dard­ní PlayStation 5 u nás bude stát stát 13 490 Kč, AAA next-gen titu­ly se nově budou pro­dá­vat za $70 (1 870 Kč) a €80 (2 138 Kč). Read more »

Xbox Game Pass pro PC se zdraží z $5 (112 Kč) na $10 (225...

Xbox Game Pass pro PC se zdra­ží z $5 (112 Kč) na $10 (225 Kč). Jako důvod Microsoft uvá­dí, že před­plat­né pro PC už opouš­tí fázi beta­tes­to­vá­ní. Nyní budou hrá­či na PC pla­tit stej­ně jako... Read more »

Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí...

Razer před­sta­vil své žvý­kač­ky Respawn. Ty vám za pomo­cí vita­mí­nu B pomů­žou k lep­ším reak­cím. Na výběr bude ze tří pří­chu­tí - gra­ná­to­vé jabl­ko, meloun a men­tol. Balení 10 kra­bi­ček dohro­ma­dy... Read more »

Bethesda oficiálně uvedla, že projekt Starfield o kterém...

Bethesda ofi­ci­ál­ně uved­la, že pro­jekt Starfield o kte­rém víme už od roku 2018 je stá­le ješ­tě hod­ně dale­ko ale věří, že s výsled­kem budou hrá­či spo­ko­je­ní. Read more »

Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou...

Xbox Game Pass dosta­ne dal­ší hry. Tentokrát to budou thrid-party titu­ly od vývo­já­řů a vyda­va­te­lů mimo Xbox Games Studios. Read more »
Stránka načtena za 3,54738 s | počet dotazů: 213 | paměť: 47954 KB. | 26.02.2024 - 00:00:19