Kritiky.cz >

Premiéra poslední série Ivety: Emotivní závěr a nové tvůrčí výzvy

 Včera se v Lucerně usku­teč­ni­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra posled­ní série seri­á­lu Iveta, kte­rou před­sta­vi­lo Voyo. Tvůrci i her­ci sdí­le­jí své poci­ty z ukon­če­ní série a odha­lu­jí nové aspek­ty této emo­ci­o­nál­ní kapi­to­ly. Včera se v praž­ské... Read more »

Djimon Hounsou slaví 60 let: hollywoodská hvězda s beninskými kořeny, držitel nominace na Oscara a humanitární aktivista

Djimon Hounsou, benin­ský herec s holly­wo­od­skou kari­é­rou, se pro­sa­dil v Gladiátorovi, Strážcích gala­xie a dal­ších trhá­cích. Má dvě nomi­na­ce na Oscara a anga­žu­je se v huma­ni­tár­ní čin­nos­ti. Dětství a mlá­dí Djimon Hounsou se naro­dil 24. dub­na... Read more »

Nová verze Zlatovlásky: Klasický příběh v novém hávu s Petrem Štěpánkem a Tomášem Weberem

Po více než pade­sá­ti letech se fanouš­ci pohá­dek mohou těšit na novou inter­pre­ta­ci kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena. Natáčení nové ver­ze kul­tov­ní pohád­ky prá­vě odstar­to­va­lo před pár... Read more »

Tragický konec talentovaného herce: Život a odkaz Christiana Olivera

Dne 3. břez­na 1972 se v Celle naro­dil Christian Oliver, kte­rý vyros­tl ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho herec­ká kari­é­ra zača­la v Německu, kde zís­kal pozor­nost díky fil­mu „Bomby pod Berlínem“. Širší veřej­nos­ti... Read more »

Bohumil Klepl slaví 65 let

Bohumil Klepl, zná­mý také jako Bob Klepl, je čes­ký herec, kte­rý se naro­dil 31. břez­na 1958 v Moskvě. Jeho mat­ka byla Arménka a otec Čech. Vystudoval herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých... Read more »

Christopher Walken slaví 80 let

Christopher Walken je ame­ric­ký herec, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi výraz­ný­mi a čas­to psy­cho­lo­gic­ky nesta­bil­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Lovec jele­nů, Pulp Fiction, Batman se vra­cí nebo Chyť mě, když to... Read more »

Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti

Dokument „Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti“ slib­ně lákal na nej­pou­ta­věj­ší oka­mži­ky soud­ní­ho pro­ce­su včet­ně roz­ho­vo­rů a repor­tá­ží z toho­to pří­pa­du, kte­rý doslo­va šoko­val celý svět. 43 minut dlou­hý doku­ment však... Read more »

František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

Dnes sla­ví život­ní jubi­le­um skvě­lý čes­ký herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. sta­rá gar­da. Narodil se v Sezimově Ústí, při­čemž během stu­dia na gym­ná­ziu už ochot­ni­čil, i když zatím ama­tér­sky. Během... Read more »
Stránka načtena za 3,06475 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47341 KB. | 20.07.2024 - 06:43:45