Kritiky.cz >

Final Fantasy XVI je pouze časovou exkluzivitou pro PlayStation...

Final Fantasy XVI je pou­ze časo­vou exklu­zi­vi­tou pro PlayStation 5, potvr­dil bra­zil­ský PlayStation ve své rekla­mě. Read more »

Microsoft údajně připravuje prezentaci týkající se...

Microsoft údaj­ně při­pra­vu­je pre­zen­ta­ci týka­jí­cí se budou­cích pro­jek­tů od spo­leč­nos­tí Bethesda a ZeniMax Media. Čekat se má pou­ze na dokon­če­ní akvi­zi­ce. S infor­ma­cí při­chá­zí novi­nář Jeff Grubb. Read more »

Ubisoft přejmenuje Rainbow Six Quarantine na Rainbow Six...

Ubisoft pře­jme­nu­je Rainbow Six Quarantine na Rainbow Six Parasite. Jde pou­ze o dočas­ný název, kte­rý uni­kl z data­bá­ze PlayStation Store. Read more »

The Day Before je nové postapokyliptické MMO zasazené do USA....

The Day Before je nové posta­po­ky­lip­tic­ké MMO zasa­ze­né do USA. Inspiraci si zjev­ně bere z The Last of Us, Tom Clancy’s The Division a Days Gone. Hra od rus­ké­ho stu­dia Fntastic... Read more »

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemuselo vyjít na...

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemu­se­lo vyjít na sta­rou gene­ra­ci kon­zo­lí. Naznačuje to trai­ler od Sony, kte­rý uvá­dí pou­ze ver­zi pro PS5. Read more »

Blizzard představil Battle.net 2.0, který je mnohem...

Blizzard před­sta­vil Battle.net 2.0, kte­rý je mno­hem pře­hled­něj­ší, než sou­čas­ná podo­ba kli­en­tu. Aktuálně je pře­dě­la­ný Battle.net dostup­ný pou­ze v Severní Americe, ale poz­dě­ji se roz­ší­ří i do dal­ších regi­o­nů. Read more »

Sony pomalu ukončuje výrobu PS4. V Japonsku je k dispozici...

Sony poma­lu ukon­ču­je výro­bu PS4. V Japonsku je k dis­po­zi­ci pou­ze PS4 Slim s 500GB dis­kem. Read more »

Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu....

Všechna Halo z kon­zo­le Xbox 360 při­jdou o onli­ne pod­po­ru. Rozhodnutí stu­dia 343 Industries se týká dílů Halo: Combat Evolved Anniversary Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo Reach, Halo 4... Read more »

Mobilní Diablo Immortal bude zdarma. Placené budou pouze...

Mobilní Diablo Immortal bude zdar­ma. Placené budou pou­ze kos­me­tic­ké doplň­ky. Hra je nyní dostup­ná pou­ze v Austrálii, ale již v příš­tích dnech by se měla roz­ší­řit do dal­ších zemí. Read more »

Vývoj Halo Infinite opouští Chris Lee, který v 343...

Vývoj Halo Infinite opouš­tí Chris Lee, kte­rý v 343 Industries zastá­val pozi­ci výkon­né­ho ředi­te­le. Lee odchá­zí ale pou­ze z her­ní­ho stu­dia, v Microsoftu bude i nadá­le pra­co­vat Read more »

Mlátička For Honor dostane bezplatný next-gen upgrade pro...

Mlátička For Honor dosta­ne bez­plat­ný next-gen upgra­de pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Ubisoft sli­bu­je sou­bo­je při 60 sním­cích za sekun­du v roz­li­še­ní 4K, ovšem ne na slab­ším Xbox Series S, tam... Read more »

Seriál Doctor Who se dočká další hry. Doctor Who: The Edge...

Seriál Doctor Who se dočká dal­ší hry. Doctor Who: The Edge Of Reality vyjde na jaře příští­ho roku pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Předloňský... Read more »

Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího...

Příští aktu­a­li­za­ce do Ghost of Tsushima při­dá nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Samozřejmě že se jed­ná o psí spo­leč­ní­ky, kte­ré bude­te moct pohla­dit a pomo­hou vám v boji. Dostupní budou pou­ze v reži­mu New Game+... Read more »

Razer po žvýkačkách představil svou kreditní kartu....

Razer po žvý­kač­kách před­sta­vil svou kre­dit­ní kar­tu. Nejedná se o nic pře­lo­mo­vé­ho, jen o kre­dit­ní kar­tu s pod­sví­ce­ným LED logem Razer kte­ré zazá­ří pokaž­dé, když s kar­tou pro­ve­de­te bez­kon­takt­ní plat­bu. Razer Card je dostup­ná... Read more »

Phil Spencer se pochlubil, že Bethesda Softworks pracuje na...

Phil Spencer se pochlu­bil, že Bethesda Softworks pra­cu­je na více dosud neo­zná­me­ných vzru­šu­jí­cích titu­lech. Potvrdil z nich pou­ze Wolfenstein 3, kte­rý uza­vře moder­ní rebo­ot. Read more »

Po půl roce first-person střílečka Disintegration vypne své...

Po půl roce first-person stří­leč­ka Disintegration vypne své ser­ve­ry. Hru, za kte­rou je zod­po­věd­ný Marcus Lehto (Halo), býva­lý kre­a­tiv­ní ředi­tel Bungie, hrá­lo v jed­nu chví­li nej­ví­ce 500 lidí a posled­ní dny se... Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde opravdu na konci roku,...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde oprav­du na kon­ci roku, ujiš­ťu­je vyda­va­tel Koch Media ale záro­veň dodá­vá, že kvů­li nároč­né logis­ti­ce v době pan­de­mie to bude pou­ze v někte­rých zemích Evropy.... Read more »

Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi...

Majitelé adven­tu­ry Control zís­ka­li omy­lem next-gen ver­zi zdar­ma, načež 505 Games jim jí násled­ně ode­bra­lo. Prý se jed­na­lo o omyl a upgra­de zdar­ma měl být navíc dostup­ný až při vydá­ní roz­ší­ře­ní AWE... Read more »

NBA 2K21 umožní přenášet progres z módu MyTeam mezi...

NBA 2K21 umož­ní pře­ná­šet pro­gres z módu MyTeam mezi sou­čas­nou gene­ra­cí kon­zo­lí a tou nad­chá­ze­jí­cí. To pla­tí ale pou­ze pro pře­chod z PlayStation 4 na PlayStation 5 a z Xbox One na Xbox One Series X. Read more »
Stránka načtena za 2,60078 s | počet dotazů: 218 | paměť: 47317 KB. | 14.07.2024 - 13:36:30