Kritiky.cz > Herní aktuality > Letadla v interním testování - Mashinky

Letadla v interním testování - Mashinky

Foto: Jan Zelený
Foto: Jan Zelený
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Práce na leta­dlech od posled­ní­ho pří­spěv­ku znač­ně pokro­či­la, přes­to je tře­ba opra­vit někte­ré chy­by a dola­dit nedo­stat­ky. Konečně jsem téměř spo­ko­jen s pohy­bem AI na zemi, tak­že jsme tuto ver­zi posu­nu­li k inter­ní­mu tes­to­vá­ní.

Letiště & Letadla v Mashinkách

V sou­čas­né době tes­tu­je­me vel­mi slib­nou ver­zi pohy­bu leta­del nad zemí a hlav­ně logi­ku na letiš­tích.

Pohyb nad vzdu­chem je poměr­ně zjed­no­du­še­ný, uvě­do­mo­vá­ní si pře­ká­žek včet­ně kop­ců, budov a stro­mů, změ­na výš­ky v kru­zích pod­le potře­by, zatáč­ky se stej­ným polo­mě­rem jako vla­ky na zemi atd).

Foto: Jan Zelený

Na zemi je sita­ce tro­chu nároč­něj­ší na imple­men­ta­ci. Hráč může sta­vět své letiš­tě po díl­cích, při­čemž vyu­ží­vá letišt­ní stá­ní, han­gá­ry, taxi dráhy, ran­ve­je a letišt­ní budo­vy.

Hraje se to jako puzzle. Letadla se pohy­bu­jí jako sil­nič­ní vozi­dla na sil­ni­cích, ale zabí­ra­jí celou dlaž­di­ci (jako sil­nič­ní vozi­dlo, pokud zabí­rá oba smě­ry na sil­ni­cích), tak­že se může snad­no stát, že je zablo­ku­je jiné leta­dlo míří­cí opač­ným smě­rem.

Na řeše­ní toho­to pro­blé­mu jsem imple­men­to­val něko­lik růz­ných pří­stu­pů (včet­ně auto­ma­tic­ky umís­tě­ných sig­ná­lů na obou­směr­ných taxi cestách, roz­dě­le­ní letiš­tě do sig­nál­ních blo­ků atd), ale žád­ný z nich nepře­žil buď kvů­li vel­mi malé kapa­ci­tě letiš­tě, deadloc­kům, nebo kvů­li tomu, že je pro hrá­če nein­tu­i­tiv­ní.

Foto: Jan Zelený

Současná ver­ze pou­ží­vá pou­ze jed­no­směr­né pojíž­dě­cí ces­ty, leta­dla mohou vol­ně vjíž­dět do stej­né­ho „sig­nál­ní­ho blo­ku“ a jedi­né ome­ze­né sig­nál­ní blo­ky pro pou­ze jed­no leta­dlo najed­nou jsou: Letištní stá­ní, vzle­to­vé a při­stá­va­cí dráhy a depa. „Signály“ jsou umis­ťo­vá­ny auto­ma­tic­ky, tak­že je vel­mi uspo­ko­ji­vé se dopra­co­vat k doko­na­lé­mu roz­lo­že­ní letiš­tě a podě­lit se o „razít­ko“ s komu­ni­tou.

S nej­no­věj­ším pří­stu­pem má letiš­tě vyso­kou kapa­ci­tu při malé plo­še mapy a hlav­ně bez frek­ven­to­va­ných deadloc­ků (něja­ké jsou, ale způ­so­be­né vět­ši­nou špat­ným roz­lo­že­ním, snad­no pocho­pí­te, kde je pro­blém).

Letadla mohou při při­blí­že­ní k mís­tu při­stá­ní ze vzdu­chu (5 dlaž­dic před drá­hou) zablo­ko­vat dráhu, zru­šit při­stá­va­cí mané­vr, pokud se něco poka­zí. Později může čekat na úpl­ně posled­ní kři­žo­vat­ce na zemi, pokud jsou všech­na stá­ní obsa­ze­ná.

Foto: Jan Zelený

Je při­pra­ve­no prv­ních něko­lik leta­del i letišt­ní infrastruk­tu­ra, AI fun­gu­je téměř bez­pro­blé­mo­vě, tak­že pokud tato ver­ze pře­ži­je tes­to­vá­ní, dodě­lám bugy a něja­ké posled­ní 3D asse­ty, udě­lám posled­ní balanč­ní úpra­vy, při­pra­vím úpl­ně prv­ní razít­ka letiš­tě a brzy bude­me spo­leč­ně létat na expe­ri­men­tál­ní vět­vi. Ta bude obsa­ho­vat i režim řidi­če, i když je vel­mi nároč­né správ­ně při­stát 😀

Bezokrajový a vylepšený režim řidiče

Momentálně je na expe­ri­men­tál­ní vět­vi nová (nele­tec­ká) aktu­a­li­za­ce, kte­rá při­dá­vá mno­ho oprav, bez­o­kra­jo­vé okno, vylep­še­ný režim řidi­če atd, tak­že už teď může­te pře­pnout na expe­ri­men­tál­ní a vyzkou­šet někte­ré nové funk­ce, než při­jdou leta­dla!

Děkuji za váš čas, pře­čte­ní této aktu­a­li­za­ce a za vaši trpě­li­vost. Byl to krko­lom­ný let, ale s tou­to dodáv­kou už téměř při­stá­vá­me 😉


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17824 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71940 KB. | 28.02.2024 - 07:33:05