Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Homer’s Crossing: Návrat Simpsonových - Homerova cesta k moci a zpět

Homer’s Crossing: Návrat Simpsonových - Homerova cesta k moci a zpět

Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Simpsonovi, tato iko­nic­ká rodi­na z malé­ho měs­ta Springfield, se vra­cí v prv­ní epi­zo­dě 35. série, nazva­né „Homer’s Crossing“. Tato epi­zo­da nám při­ná­ší kla­sic­ký smích, absur­di­tu a dob­ro­druž­ství, kte­ré jsou pro tuto rodi­nu tak cha­rak­te­ris­tic­ké. Zde se dozví­te vše, co potře­bu­je­te vědět o této epi­zo­dě.

Přehled epizody

„Homer’s Crossing“ je prv­ní epi­zo­dou 35. série a cel­ko­vě sedm set pade­sá­tá prv­ní epi­zo­da Simpsonových. Poprvé byla odvy­sí­lá­na 1. říj­na 2023. Scénář napsal Cesar Mazariegos a režii měl na sta­ros­ti Steven Dean Moore.

Děj epizody

Epizoda začí­ná akč­ní scé­nou, kde hlav­ní posta­va Homer boju­je s trol­li. Jenže to všech­no byla pou­há halu­ci­na­ce Oty, kte­rý se pře­žral kyse­lý­mi koláč­ky. Poté se roz­hod­ne ode­jít na škol­ním auto­bu­sem, ale záro­veň se v měs­tě obje­vu­je pro­blém - nedo­sta­tek finanč­ních pro­střed­ků pro škol­ní pře­cho­dy. To vede k tomu, že rodi­če se musí roz­hod­nout, zda budou své děti vozit autem do ško­ly, nebo je nechat cho­dit pěš­ky. Homer neče­ka­ně sou­hla­sí s tím, že se sta­ne škol­ním stráž­cem pře­cho­du.

Vedle toho ve Springfieldské jader­né elek­trár­ně vypuk­ne kri­zo­vá situ­a­ce. Homer je ale při tom­to inci­den­tu nepo­u­žit a zjis­tí, že jeho kon­zo­le není ani zapo­je­ná. Nakonec se roz­hod­ne zůstat v poste­li až do doby, než mu Marge při­po­me­ne jeho novou roli hlí­da­če pře­cho­du.

Homer se rych­le stá­vá míst­ním hrdi­nou, když zachrá­ní život Ralphovi. Toho si všim­ne i sta­ros­ta Quimby a roz­hod­ne se finanč­ně pod­po­řit stráž­ce pře­cho­du. Homer se sta­ne jejich šéfem a nají­má dal­ší stráž­ce. Bohužel, Homer začí­ná zne­u­ží­vat svou moc a kon­flik­ty s míst­ní­mi neu­nik­nou.

Epizoda kul­mi­nu­je v cha­o­tic­ké situ­a­ci ve ško­le, kde se stráž­ci pře­cho­du pokou­še­jí zvlád­nout nápor lidí a aut. Nakonec dojde k výbuchu a Homer musí čelit násled­kům. Obyvatelé měs­ta se však posta­ví na jeho stra­nu, což ho ješ­tě více posí­lí v jeho posta­ve­ní.

Homerovi se ale jeho moc rych­le vymkne z rukou, až se dosta­ne k bodu, kdy ohro­žu­je bez­peč­nost měs­ta. Zde se obje­vu­je i kon­fron­ta­ce s náčel­ní­kem Wiggumem na nej­ne­bez­peč­něj­ším mís­tě ve měs­tě.

Epizoda kon­čí Homerovým uvě­do­mě­ním si vlast­ní chy­by a roz­hod­nu­tím, že musí zpět na své mís­to a dělat, co je správ­né.

Odstraněné scény

V epi­zo­dě byly někte­ré scé­ny původ­ně plá­no­vá­ny, ale byly nako­nec vystři­že­ny. Jednou z nich byla fan­ta­zij­ní scé­na, ve kte­ré hlav­ní posta­va Flexulon vyzná­vá lás­ku krá­lov­ně džun­gle. Další scé­na zahr­no­va­la rodi­nu na bez­peč­nost­ní výsta­vě.

Závěr

Epizoda „Homer’s Crossing“ nám při­ná­ší zába­vu, smích a tro­chu absur­di­ty, kte­rá je pro Simpsonovy typic­ká. Homerova ces­ta k moci a násled­ný návrat k rozum­ným roz­hod­nu­tím jsou zákla­dem této epi­zo­dy. Simpsonovi nám zno­vu při­po­mí­na­jí, proč jsou tak oblí­be­ní po celém svě­tě.


Zdroje:


Podívejte se na hodnocení Simpsonovi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09719 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72060 KB. | 20.07.2024 - 12:38:30